အန ၈.၆: ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္

၆။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကဓံတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္၏၊ ေလာကသည္ လည္း ဤေလာကဓံတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔သို႔ အစဥ္လိုက္၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-လာဘ္ရမႈ, လာဘ္မရမႈ၊ အျခံအရံရွိမႈ, အျခံအရံမရွိမႈ၊ ကဲ့ရဲ႕မႈ, ခ်ီးမြမ္းမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ, ဆင္းရဲမႈတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကဓံတရား ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ေလာကသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္၏၊ ေလာကသည္လည္း ဤေလာကဓံတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔သို႔ အစဥ္လိုက္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား လာဘ္ရမႈသည္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္မရမူသည္ လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံမရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အားလည္း လာဘ္ရမႈသည္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ မရမႈသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံမရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္၏ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ ထူးသနည္း၊ အဘယ္သို႔ အားထုတ္မႈ လြန္ကဲသနည္း၊ အဘယ္ဲ့သို႔ျပဳမူပံုထူး သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အရင္းခံရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပသူ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ မွီခိုရာ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ထိုစကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္သာလွ်င္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားေတာ္မူခ်က္ကို နာၾကားၾကရသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းတို႔ သည္ ေဆာင္ရြက္မွတ္သားၾကပါလိမ့္မည္ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာၾကားၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား လာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ”ငါ့အား လာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုလာဘ္ရမႈသည္ကား အျမဲမရွိ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာ ရွိ၏”ဟု မဆင္ျခင္၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။ လာဘ္မရမႈသည္ ျဖစ္၏။ပ။ အျခံအရံရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ အျခံအရံမရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ”ငါ့အား ဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုဆင္းရဲမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိ။

ထိုပုထုဇဥ္အား လာဘ္ရမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ လာဘ္မရမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ အျခံအရံအေက်ာ္အေစာ ရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာမရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ခ်မ္းသာမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ဆင္းရဲမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ထိုပုထုဇဥ္သည္ လာဘ္ရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းေျမာက္၏၊ လာဘ္မရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းနည္း၏၊ အျခံအရံရွိမႈျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းေျမာက္၏၊ အျခံအရံ မရွိမႈျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ဝမ္းနည္း၏၊ ခ်ီးမြမ္းမႈ ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ဝမ္းေျမာက္၏၊ ကဲ့ရဲ႕မႈျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းနည္း၏၊ ခ်မ္းသာမႈျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းေျမာက္၏၊ ဆင္းရဲမႈျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ဝမ္းနည္း၏၊ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ဤသို႔ ဝမ္းေျမာက္မႈ ဝမ္းနည္းမႈသို႔့ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မလြတ္ႏိုင္၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ႏိုင္ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အားလည္း လာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအရိယာ တပည့္သည္ ”ငါ့အား ဤလာဘ္ရမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုလာဘ္ရမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ လာဘ္မရမႈသည္ ျဖစ္၏။ပ။ အျခံအရံ ရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ အျခံအရံ မရွိမႈသည္ ျဖစ္၏။ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာမႈသည္ ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္၏။ ထိုအရိယာ တပည့္သည္ ”ငါ့အား ဤဆင္းရဲမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုဆင္းရဲမႈသည္ကား အျမဲမရွိ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏၊ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။ ထိုအရိယာတပည့္အား လာဘ္ရမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ လာဘ္မရမႈ သည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ အျခံအရံ ရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ အျခံအရံ မရွိမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ခ်မ္းသာမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဆင္းရဲမႈသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ လာဘ္ရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမေျမာက္၊ လာဘ္မရမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမနည္း၊ အျခံအရံရွိမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမေျမာက္၊ အျခံအရံ မရွိမႈျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမနည္း၊ ခ်ီးမြမ္းမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမေျမာက္၊ ကဲ့ရဲ႕မႈျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမနည္း၊ ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမေျမာက္၊ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဝမ္းမနည္း၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဝမ္းေျမာက္မႈ ဝမ္းနည္းမႈကို ပယ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္၏ဟု ငါဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္သာလွ်င္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္၏ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ ထူးေသာ အေၾကာင္းတည္း၊ လြန္ကဲေသာ အားထုတ္မႈတည္း၊ ထူးေသာ ျပဳမူပံုတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

လာဘ္ရမႈသည္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္မရမႈသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံရွိမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံမရွိမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈသည္လည္းေကာင္း ဤသေဘာတရားတို႔သည္ လူတို႔၌ အျမဲမရွိကုန္၊ အတည္မရွိကုန္၊ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏။ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိသည္ ထိုတရားတို႔ကို သိ၍ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ တရားတို႔ကို (ဉာဏ္ျဖင့္) ႐ႈဆင္ျခင္၏၊ ထိုသို႔ေသာ ပညာရွိ၏ စိတ္ကို အလိုရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔သည္လည္း မေခ်ာက္ခ်ားႏိုင္ကုန္၊ အလိုမရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔ေၾကာင့္လည္း စိတ္ထိခိုက္ပင္ပန္းျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေပ။ ထိုသူအား စိတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ေလာကဓံတရားတို႔သည္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္၍ မရွိကုန္၊ ဘဝ၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေသာသူသည္ ကိေလသာ ျမဴကင္း၍ စိုးရိမ္မႈမရွိေသာ နိဗၺာန္ကို သိလ်က္ ဘဝ၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္သည္၏ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာ သိႏိုင္ေပ၏။

ဆ႒သုတ္။