အန ၈.၇: ေဒဝဒတၱဝိပတၱိသုတ္

၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ သင္းခြဲ ထြက္သြား၍ မၾကာျမင့္မီ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည့္ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္း သည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ မသူေတာ္တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ လာဘ္ရမႈ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူ အပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။ ရဟန္းတို႔ လာဘ္မရမႈ သည္။ပ။ ရဟန္းတို႔ အျခံအရံ ရွိမႈ။ ရဟန္းတို႔ အျခံအရံ မရွိမႈ။ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုအေသျပဳမႈ။ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုအေသမျပဳမႈ။ ရဟန္းတို႔ ယုတ္ညံ့ေသာ အလို။ ရဟန္းတို႔ ယုတ္မာေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းရွိမႈ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမသူေတာ္တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနထိုင္မူကား ေကာင္း၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံမရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနထိုင္မူကား ေကာင္း၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာသနည္း။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ ရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ယင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို မႏွိမ္နင္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဤအေၾကာင္းျဖင့္ အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္၊ ရဟန္းတို႔ ယင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံမရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ယင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို မႏွိမ္နင္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္း ေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဤအေၾကာင္းျဖင့္ အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကိုစြဲ၍ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံမရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ငါတို႔ ေနၾကကုန္အံ့၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံမရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ငါတို႔ ေနၾကကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္အပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။