အန ၈.၈၀: ကုသီတာရမၻဝတၳဳသုတ္

၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ပ်င္းရိျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္းလိမ့္မည္၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ ပ်င္းရိျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္း၏၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခရီးသြားရေတာ့မည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ခရီးသြားရေတာ့မည္၊ ခရီးသြားေနေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္းလိမ့္မည္၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခရီးသြားၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ခရီး သြားၿပီးၿပီ၊ ခရီးသြားၿပီးေသာ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္း၏၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးေသာ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံ သြားသည္ ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံုေအာင္ မရ၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံသြား သည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံု ေအာင္ မရခဲ့၊ ဆြမ္းခံသြားေသာ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္း၏၊ အမႈကိစၥျပဳလုပ္ရန္ မေလ်ာက္ပတ္ေသး၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပၪၥမ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံ သြားသည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံုေအာင္ ရခဲ့၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံသြား သည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံု ေအာင္ ရခဲ့၏၊ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ ေလး၏၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ရန္ မေလ်ာက္ပတ္ေသး၊ စိုစြတ္ေသာ ပဲကဲ့သို႔ ေလး၏၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆ႒ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား အနည္းငယ္မွ်ေသာ အနာေရာဂါသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါ့အား အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဤအနာေရာဂါသည္ ျဖစ္၏၊ အိပ္ျခင္းငွါ ေလ်ာက္ပတ္၏၊ ယခု ငါသည္ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား သတၱမ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၏၊ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၍ မၾကာေသး၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၏၊ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၍ မၾကာေသး၊ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အားမရွိ၊ အမႈကိစၥျပဳလုပ္ရန္ မေလ်ာက္ပတ္ေသး၊ ယခု ငါ အိပ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ အိပ္၏၊ မေရာက္ရေသးသည့္ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားမထုတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အ႒မ ပ်င္းရိျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ပ်င္းရိျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အားထုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေသာ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မစြမ္းႏိုင္၊ ယခု ငါသည္ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ေစာေစာကပင္ ဝီရိယကို အားထုတ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားထုတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပဌမ အားထုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီ၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေနရစဥ္ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုး အမကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မစြမ္းႏိုင္၊ ယခု ငါသည္ ဝီရိယကို အားထုတ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္း သည္။ပ။ ဝီရိယကို အားထုတ္၏ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဒုတိယ အားထုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခရီးသြားရမည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ခရီးသြားရေတာ့မည္၊ ခရီးသြားေသာ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္၊ ယခု ငါသည္ ဝီရိယကို အားထုတ္ဦးမည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား တတိယ အားထုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခရီးသြားၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ခရီးသြားၿပီးၿပီ၊ ခရီးသြားေနရစဥ္ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မစြမ္းႏိုင္၊ ယခု ငါသည္ ဝီရိယကို အားထုတ္ေတာ့မည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား စတုတၳ အားထုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံ သြားသည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံုေအာင္ မရ၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံသြား သည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံု ေအာင္ မရ၊ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ ေပါ့ပါး၏၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ရန္ ေလ်ာက္ပတ္၏၊ ယခု ငါသည္ ဝီရိယကို အားထုတ္ေတာ့မည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ပၪၥမ အားထုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံ သြားသည္ ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္းျပည့္စံုေအာင္ ရခဲ့၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ ရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ဆြမ္းခံသြား သည္ရွိေသာ္ ၾကမ္းသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ႏုသည္လည္း ျဖစ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံု ေအာင္ ရခဲ့၏၊ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အားရွိ၏၊ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ရန္ ေလ်ာက္ပတ္၏၊ ယခု ငါသည္ ဝီရိယကို အားထုတ္ေတာ့မည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ဆ႒ အားထုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား အနည္းငယ္မွ်ေသာ အနာေရာဂါသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါ့အား အနည္းငယ္မွ်ေသာ အနာေရာဂါသည္ ျဖစ္၏၊ ငါ၏ အနာေရာဂါသည္ တိုးပြါး ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ယခု ငါသည္ေစာေစာကပင္ ဝီရိယကို အားထုတ္ေတာ့မည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား သတၱမ အားထုတ္ျခင္း၏အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၏၊ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၍ မၾကာေသး၊ ထိုရဟန္းအား ”ငါသည္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၏၊ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၍ မၾကာေသး၊ ငါ့အား အနာေရာဂါသည္ ျဖစ္ျပန္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ယခု ငါသည္ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ေစာေစာကပင္ ဝီရိယကို အားထုတ္ေတာ့မည္”ဟု စိတ္ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မေရာက္ရေသးေသာ တရားသို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ တရားကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဝီရိယကို အားထုတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အ႒မအားထုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ အားထုတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ယကမဝဂ္ ၿပီး၏။