အန ၈.၈: ဥတၱရဝိပတၱိသုတ္

၈။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ဥတၱရသည္ မဟိသဝတၳဳအရပ္ သေခၤယ်ကေတာင္ ဝဋဇာလိကေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဥတၱရသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏”ဟု မိန္႔ၾကား၏။ ထိုအခါ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ ေျမာက္အရပ္မွ ေတာင္အရပ္သို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပဳဖြယ္ ကိစၥျဖင့္ သြားေလ၏၊ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ မဟိသဝတၳဳအရပ္ သေခၤယ်ကေတာင္ ဝဋဇာလိက ေက်ာင္း၌ ရဟန္းတို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း သည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏”ဟု ဤသို႔ တရားေဟာလ်က္ ေနေသာ အသွ်င္ဥတၱရ၏ တရားသံကို ၾကားသည္သာလွ်င္တည္း။

ထိုအခါ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္လွ်င္ မဟိသဝတၳဳအရပ္ သေခၤယ်ကေတာင္ ဝဋဇာလိကေက်ာင္းမွကြယ္ခဲ့၍ တာဝတႎသာနတ္တို႔၌ ထင္ရွားျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းႀကီးသည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းအား -”အရွင္သိၾကားမင္း သိေတာ္မူပါေလာ့၊ ထိုအသွ်င္ဥတၱရသည္ မဟိသဝတၳဳအရပ္ သေခၤယ်ကေတာင္ ဝဋဇာလိကေက်ာင္း၌ ရဟန္းတို႔အား ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္း သည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏’ဟု ဤသို႔ တရားေဟာေတာ္မူပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ထိုအခါ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းသည္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္လွ်င္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ကြယ္ခဲ့၍ မဟိသဝတၳဳအရပ္ သေခၤယ်ကေတာင္ ဝဋဇာလိက ေက်ာင္း အသွ်င္ဥတၱရ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွား ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါ နတ္တို႔ အရွင္သိၾကားမင္းသည့္အသွ်င္ဥတၱရအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ဥတၱရကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ရပ္တည္ကာ အသွ်င္ ဥတၱရအား အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဥတၱရသည္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို။ပ။ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို။ပ။ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏”ဟု ဤသို႔ေသာ တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ဟူသည္ မွန္ပါသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ဤအတိုင္း မွန္ေပ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤတရားေတာ္ကို အသွ်င္ဥတၱရ၏ မိမိဉာဏ္အထင္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္ပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကား ေတာ္ကို စဲြ၍ ေဟာၾကားအပ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ယင္းသို႔ သိလိုပါမူ သင့္အား ဥပမာကို ျပဳေပအံ့၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွိေယာက္်ားတို႔သည္ ဆိုလိုေသာ စကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဥပမာျဖင့္သာ ထင္ရွားသိၾကကုန္၏။ နတ္တ္ို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ရြာ၏လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၏လည္းေကာင္း မနီးမေဝးအရပ္၌ ႀကီးစြာေသာ စပါးပံုကို ပံုထားရာ၏၊ လူမ်ားအေပါင္းသည္ (ထိုစပါးပံုမွ) စပါးကို ထမ္းပိုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခါးပိုက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ခုပ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း သယ္ယူရာ၏။ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း အၾကင္သူသည္ ထိုလူမ်ားအေပါင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အဘယ္အရပ္မွ ဤစပါးကို သယ္ယူခဲ့ပါကုန္သနည္း”ဟု ေမးျမန္းရာ၏။ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ထိုလူမ်ားအေပါင္းသည္ ထိုသူအား အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားသည္ မည္ရာသနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဤမည္ေသာ စပါးပံုႀကီးမွ သယ္ယူခဲ့ပါကုန္၏”ဟု ထိုလူမ်ားအေပါင္းသည္ ေျဖၾကားသည္ ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားသည္ မည္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ဤအတူသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ၾကားအပ္ေသာ တရားစကားဟူသမွ် အားလံုးသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္သာတည္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္မွ ယူ၍ ယူ၍ ငါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာသူတို႔သည္လည္းေကာင္း ေဟာေျပာၾကရကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေပစြ၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပစြ၊ အသွ်င္ဥတၱရသည္ ေကာင္းစြာ ေျပာၾကားအပ္ေသာ တရားစကားဟူသမွ်အားလံုးသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္သာတည္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားေတာ္မွ ယူ၍ ယူ၍ ငါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာၾကရကုန္၏ဟု ဤစကားကို အလြန္ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုအပ္ပါေပ၏။ အသွ်င္ဥတၱရ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ သင္းခြဲထြက္သြား၍ မၾကာျမင့္မီ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းတို႔ကို – ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ မိမိ၏ ပ်က္စီးမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ရံဖန္ရံခါ သူတစ္ပါး၏ ပ်က္စီးမႈကို။ပ။ မိမိ၏ ျပည့္စံုမႈကို။ပ။ သူတစ္ပါး၏ ျပည့္စံုမႈကို ဆင္ျခင္မူ ေကာင္း၏။ ရဟန္းတို႔ မသူေတာ္တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။

အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ လာဘ္ရမႈ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူ အပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။ ရဟန္းတို႔ လာဘ္ မရမႈ။ပ။ အျခံအရံရွိမႈ။ အျခံအရံ မရွိမႈ။ အ႐ိုအေသျပဳမႈ။ အ႐ိုအေသ မျပဳမႈ။ ယုတ္ညံ့ေသာ အလို ရွိမႈ။ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရ မည့္သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းသူတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမသူေတာ္တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္ လႊမ္းမိုး၍ ထက္ဝန္းက်င္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ က်ရမည့္သူတည္း၊ ငရဲ၌ က်က္ရမည့္သူတည္း၊ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ရမည့္ သူတည္း၊ ကုစားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္း သူတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနမူ ေကာင္း၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ ရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ မျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနမူ ေကာင္း၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာသနည္း။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ ရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ ျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ မျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြ ခင္ပြန္း ရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ယင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို မႏွိမ္နင္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါ တရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ကို ႏွိမ္နင္း၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဤအေၾကာင္းျဖင့္ အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ယင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ မျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ယင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းရွိမႈကို မႏွိမ္နင္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဤအေၾကာင္းျဖင့္ အာသေဝါတရားႏွင့္ ပင္ပန္းေၾကာင္း (ကိေလသာ) အပူမီးတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာ၏၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသမျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ေနရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ရမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ငါတို႔ေနၾကကုန္အံ့၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္မရမႈကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျခံအရံ မရွိမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ ျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အ႐ိုအေသ မျပဳမႈကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အလိုကို။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိမႈကို ႏွိမ္နင္း၍ ႏွိမ္နင္း၍ ငါတို႔ ေနၾကကုန္အံ့”ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔့သည္ က်င့္အပ္ကုန္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရားဥတၱရ လူတို႔၌ ဤမွ်ေလာက္ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတည္းဟူေသာ ပရိသတ္ေလးပါးတို႔ ရွိပါကုန္၏၊ တရားေဒသနာေတာ္သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပရိသတ္၌ မထင္ရွားေသးပါဘုရား၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဥတၱရသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို သင္ယူေတာ္မူပါ ေလာ့။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဥတၱရသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို သင္ၾကားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဥတၱရသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဆာင္ထားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ဤတရား ေဒသနာေတာ္သည္ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ စပ္ပါ၏၊ သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကားေလ၏)။

အ႒မသုတ္။