အန ၉.၁၃: ေကာ႒ိကသုတ္

၁၃။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ သာရိပုၾတာႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား-

”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစား ရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။

”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ဆင္းဆင္းရဲရဲ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘ဆင္းဆင္းရဲရဲ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစား ရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။

”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘ရင့္က်က္မွ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား မရင့္က်က္မီ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘မရင့္က်က္မီ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ရင့္က်က္မွ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုး ေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။

”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘မ်ားစြာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား အနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘အနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား မ်ားစြာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိး ရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေန သေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။

”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခံစားရမည့္ အက်ဳိးမရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘ခံစားရမည့္ အက်ဳိးမရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ။

”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံ၌) ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ‘မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာ့ဘုရား (အထံ)၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ဆင္းဆင္းရဲရဲ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရား (အထံေတာ္) ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ”ဆင္းဆင္းရဲရဲ ခံစားရမည့္ အက်ဳိး ရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ”ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ‘ရင့္က်က္မွ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား မရင့္က်က္မီ ခံစား ရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ”မရင့္က်က္မီ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ရင့္က်က္မွ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ”ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုး သည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ‘မ်ားစြာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား အနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေန သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘အနည္းငယ္ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား မ်ားစြာ ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ‘ခံစားရမည့္ အက်ဳိးရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခံစားရမည့္ အက်ဳိးမရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) ‘ခံစားရမည့္ အက်ဳိးမရွိေသာ ကံသည္ ငါ့အား ခံစားရမည့္ အက်ဳိး ရွိေသာ ကံျဖစ္ပါေစ’ဟူေသာ ဤအက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးလတ္ေသာ္ ”ငါ့သွ်င္ ဤသို႔လည္း က်င့္သံုးသည္ မဟုတ္ပါ”ဟု ဆိုဘိ၏။ ”ငါ့သွ်င္ (ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္) အဘယ္အက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနသနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ မသိရေသး မျမင္ရေသး မေရာက္ရေသး မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသး ထိုးထြင္း၍ မသိရေသးေသာ တရားကို သိႏိုင္ရန္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနပါ၏ဟု (ဆို၏)။ ”ငါ့သွ်င္ မသိရေသး မျမင္ရေသး မေရာက္ရေသး မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသး ထိုးထြင္း၍ မသိရေသးေသာ တရားကို သိႏိုင္ရန္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနရေသာ တရားကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ ”ဤကား ဒုကၡတည္း”ဟု မသိရေသး မျမင္ရေသး မေရာက္ရေသး မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသး ထိုးထြင္း၍ မသိရေသးေသာ တရားကို သိႏိုင္ရန္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန့္ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနပါ၏၊ ငါ့သွ်င္ ”ဤကား ဒုကၡ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္ ”ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာတည္း”ဟု။ပ။ ငါ့သွ်င္ ”ဤကား ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း”ဟု မသိရေသး မျမင္ရေသး မေရာက္ရေသး မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသး ထိုးထြင္း၍ မသိရေသးေသာ တရားကို သိႏိုင္ရန္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ရန္ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနပါ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသည္ကား မသိရေသး မျမင္ရေသး မေရာက္ရေသး မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသး ထိုးထြင္း၍ မသိရေသးေသာ တရားကို သိႏိုင္ရန္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေနပါ၏ဟု (ဆို၏)။

တတိယသုတ္။