အန ၉.၁၄: သမိဒၶိသုတ္

၁၄။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္သမိဒၶိအား အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ငါ့သွ်င္သမိဒၶိ ေယာက္်ား၏ အၾကံအစည္ဟူေသာ ဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္အေၾကာင္းရွိ၍ ျဖစ္ကုန္သနည္း”။ အသွ်င္ဘုရား နာမ္႐ုပ္လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၍ ျဖစ္ပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္၌ ထူးျခားျခင္းသို႔ ေရာက္ သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဓာတ္ (သေဘာ)တို႔၌ ထူးျခားျခင္းသို႔ ေရာက္ပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဖႆလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိပါကုန္၏၊ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေပါင္းဆံုရာ ရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ေဝဒနာလွ်င္ ေပါင္းဆံုရာ ရွိပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုတရားတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အဦးရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား သမာဓိလွ်င္ အဦးရွိပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႀကီးအကဲရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား သတိလွ်င္ အႀကီးအကဲ ရွိပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ လြန္ကဲမႈ ရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ပညာလွ်င္ လြန္ကဲမႈ ရွိပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႏွစ္သာရ ရွိကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဝိမုတၱိ ‘ဖိုလ္’လွ်င္ အႏွစ္သာရ ရွိပါကုန္၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္၌ သက္ဝင္ကုန္သနည္း။ အသွ်င္ဘုရား အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) ၌ သက္ဝင္ကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”သမိဒၶိ ေယာက္်ား၏ အၾကံအစည္ဟူေသာ ဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၍ ျဖစ္ကုန္ သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား နာမ္႐ုပ္လွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၍ ျဖစ္ပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္၌ ထူးျခားျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ဓာတ္တို႔၌ ထူးျခားျခင္းသို႔ ေရာက္ပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ဖႆလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိပါကုန္၏”ဟု ဆို၏၊ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ေပါင္းဆံုရာ ရွိကုန္ သနည္း”ဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ေဝဒနာလွ်င္ ေပါင္းဆံုရာ ရွိပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အဦးရွိကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား သမာဓိလွ်င္ အဦးရွိပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႀကီးအကဲ ရွိကုန္ သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား သတိလွ်င္ အႀကီးအကဲ ရွိပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ လြန္ကဲမႈ ရွိကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ပညာလွ်င္ လြန္ကဲမႈ ရွိပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ အႏွစ္ သာရ ရွိကုန္သနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမးသည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား ဝိမုတၱိ ‘ဖိုလ္’လွ်င္ အႏွစ္သာရ ရွိပါ့ကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ”သမိဒၶိ ထိုဝိတက္တို႔သည္ အဘယ္၌ သက္ဝင္ကုန္သနည္း”ဟု ေမးသည္ ရွိေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) ၌ သက္ဝင္ပါကုန္၏”ဟု ဆို၏။ သမိဒၶိ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ သမိဒၶိ သင္သည္ ေမးတိုင္း ေမးတိုင္း ေကာင္းစြာပင္ ေျဖဆိုႏိုင္ ေပ၏၊ ထိုေမးတိုင္း ေျဖႏိုင္သျဖင့္လည္း (ငါေျဖႏိုင္သည္ဟူ၍) အထင္မႀကီးေလလင့္ဟု မိန္႔ဆို၏။

စတုတၳသုတ္။