အန ၉.၁၅: ဂ႑သုတ္

၁၅။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ႏွစ္အေရအတြက္ မ်ားစြာၾကာျမင့္ေသာ အိုင္းအမာ ‘အနာ’ သည္ (ရွိရာ၏)၊ ထိုအိုင္းအမာအား မည္သူကမွ် ေဖာက္ခဲြ၍ ျပဳရသည္မဟုတ္ကုန္ေသာ အေပါက္ဝကိုးခုဟူေသာ အနာဝ ကိုးေပါက္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏၊ ထိုအနာဝ ကိုးေပါက္တို႔မွ တစ္စံုတစ္ရာယိုက်ပါမူ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာသာ ယိုက်ရာ၏၊ မေကာင္းေသာ အနံ႔သာ ယိုက်ရာ၏၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ အရာသာ ယိုက် ရာ၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ ပြါးစီးပါမူ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာသာ ပြါးစီးရာ၏၊ မေကာင္းေသာ အနံ႔သာ ပြါးစီး ရာ၏၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ အရာသာ ပြါးစီးရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ”အိုင္းအမာ”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ မိဘတို႔၏ သုက္ေသြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ထမင္း မုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးေစအပ္ေသာ၊ မျမဲျခင္းသေဘာ နံ႔သာေပ်ာင္းတို႔ျဖင့္ ပြတ္သပ္ေပးရျခင္းသေဘာ၊ ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္းသေဘာ၊ ၿပဳိကြဲပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ၊ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ၿပီးေသာ ဤခႏၶာ ကိုယ္၏ အမည္တည္း။ ထိုခႏၶာကိုယ္ အိုင္းအမာအား မည္သူကမွ် ေဖာက္ခဲြ၍ ျပဳရသည္ မဟုတ္ကုန္ေသာ အေပါက္ဝကိုးခုဟူေသာ အနာဝ ကိုးေပါက္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏၊ ထိုအနာဝကိုးေပါက္တို႔မွ တစ္စံုတစ္ရာ ယိုက်ပါမူ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာသာ ယိုက်ရာ၏၊ မေကာင္းေသာ အနံ႔သာ ယိုက်ရာ၏၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ အရာသာ ယိုက်ရာ၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ ပြါးစီးပါမူ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာသာ ပြါးစီးရာ၏၊ မေကာင္းေသာ အနံ႔သာ ပြါးစီးရာ၏၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ အရာသာ ပြါးစီးရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (ခႏၶာ)ကိုယ္၌ ၿငီးေငြ႕ၾကကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။