အန ၉.၃၄: နိဗၺာနသုခသုတ္

၃၄။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေပးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ ဤနိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤနိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏”ဟု မိန္႔ဆို၏။
ဤသို႔ မိန္႔ဆိုလတ္ေသာ္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား-”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ခံစားမႈ မရွိေသာ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္းသာကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ ခံစားမႈမရွိေသာ ဤနိဗၺာန္၌ ဤခံစားမႈမရွိျခင္းသည္ပင္ ခ်မ္းသာ မည္၏။

ငါ့သွ်င္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္း ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ မ်က္စိျဖင့္ သိအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔လည္းေကာင္း။ နားျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ လည္းေကာင္း။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔လည္းေကာင္း။ လွ်ာျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔လည္းေကာင္း။ အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစအပ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္းဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ လည္းေကာင္းတည္း၊ ငါ့သွ်င္ ဤသည္တို႔ကား ကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ဤကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို စြဲ၍ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ေသာမနႆ’ သည္ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသည္ကို ကာမခ်မ္းသာဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (ပဌမစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ကာမႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းအား ထိုကာမႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (ဒုတိယစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအားဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းအား ထိုၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္း သည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ကိုလည္း စက္ဆုပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (တတိယစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာ ကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္း သည္ နာက်င္ရန္ အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းအား ထိုႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္ အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳ စ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။

ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (စတုတၳစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ေနေသာ ထိုရဟန္း အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုမွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္း အား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။
ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္၌ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးမႈ၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူး ထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (စ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ႐ုပ္ႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းအား ႐ုပ္ႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။

ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ(ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာကာသာနၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထို ရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ အာကာသာနၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။

ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဝိညာဏၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာႏွင့္ တကြြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚ လာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္ လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ အကယ္၍ ဤ (ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္ဝင္စား) ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအား အာကိၪၥညာယတနသညာႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ခ်မ္းသာသူအား ဆင္းရဲျခင္းသည္ နာက်င္ရန္အလို႔ငွါသာ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ အာကိၪၥညာယတနသညာႏွင့္ တကြြျဖစ္ကုန္ေသာ မွတ္သားမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္မူ ထိုျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ထိုရဟန္းအား နာက်င္မႈ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ ယင္းနာက်င္မႈကို ဆင္းရဲဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ဤအေၾကာင္းျဖင့္ လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ အၾကင္အေၾကာင္းျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာ၏။ ဤအေၾကာင္းျဖင့္လည္း ထိုနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သိအပ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

တတိယသုတ္။