အန ၉.၃၆: ဈာနသုတ္

၃၆။ ရဟန္းတို႔ ပဌမစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ ဒုတိယစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္)ကို ငါဆို၏။ တတိယ စ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္)ကို ငါဆို၏။ စတုတၳစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါ တရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါ တရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏။ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါ ဆို၏။

”ရဟန္းတို႔ ပဌမစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပဌမစ်ာန္၌ ပါဝင္ေသာ ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါ သေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းသေဘာျဖင့္ အနာသေဘာ ျဖင့္ ျပင္ပ ‘သူစိမ္း’ သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း ‘သုည’ သေဘာျဖင့္ အနတၱ သေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည့္ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈအားလံုး ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပဌမစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့မူ ထိုတရား၌ စြဲမက္ျခင္း ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳျခင္းရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာ မရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ေလးသမားတပည့္သည္လည္းေကာင္း ျမက္ျဖင့္ (ျပဳလုပ္ေသာ) ေယာက္်ား႐ုပ္၌ျဖစ္ေစ ေျမပံု၌ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳ၍ ထိုသူသည္ အခါတစ္ပါး၌ အေဝးပစ္ႏိုင္သူ တည့္တည့္ပစ္ႏိုင္သူ ႀကီးက်ယ္ေသာ အထည္ကိုယ္ကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပဌမစ်ာန္၌ (ပါဝင္ေသာ) ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါသေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္း သေဘာျဖင့္ အနာသေဘာျဖင့္ ျပင္ပ’သူစိမ္း’ သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း ‘သုည’ သေဘာျဖင့္ အနတၱသေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈအားလံုး ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပဌမစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့ပါမူ ထိုတရား၌ တပ္မက္ျခင္း ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာ မရွိသူ ျဖစ္၏။

”ရဟန္းတို႔ ပဌမစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ ဤစကားကို ဤအေၾကာင္း ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

”ရဟန္းတို႔ ဒုတိယစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း။ပ။
ရဟန္းတို႔ တတိယစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း။ပ။
ရဟန္းတို႔ စတုတၳစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ ဤစကား ကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ဆင္းရဲမႈ ‘ဒုကၡ’ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္ ဝမ္းေျမာက္မႈ ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုစတုတၳ စ်ာန္၌(ပါဝင္ေသာ) ႐ုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါသေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းသေဘာျဖင့္ အနာ သေဘာျဖင့္ ျပင္ပ ‘သူစိမ္း’ သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း ‘သုည’ သေဘာျဖင့္ အနတၱသေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈအားလံုးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုစတုတၳစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍့အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့ပါမူ ထိုတရား၌ စြဲမက္ျခင္း ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းရွိသူ ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာ မရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ေလးသမားတပည့္သည္လည္းေကာင္း ျမက္ျဖင့္ (ျပဳလုပ္ေသာ) ေယာက္်ား႐ုပ္၌ျဖစ္ေစ ေျမပံု၌ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳ၍ ထိုသူသည္ အခါတစ္ပါး၌ အေဝးပစ္ႏိုင္သူ တည့္တည့္ပစ္ႏိုင္သူ ႀကီးက်ယ္ေသာ အထည္ကိုယ္ကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုစတုတၳစ်ာန္၌ (ပါဝင္ေသာ) ႐ုပ္ ေဝဒနာ။ပ။ ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္း သေဘာ မရွိသူ ျဖစ္၏။ ”ရဟန္းတို႔ စတုတၳစ်ာန္ကို မွီ၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ ဤစကားကို ဤအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

”ရဟန္းတို႔ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ စကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးမႈ၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူး မွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုး မသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ (ပါဝင္ကုန္ေသာ) ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါသေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းသေဘာျဖင့္ အနာသေဘာျဖင့္ ျပင္ပ ‘သူစိမ္း’ သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း ‘သုည’ သေဘာျဖင့္ အနတၱသေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈ အားလံုး ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့မူ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုအာကာသာနၪၥာ ယတနဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းရွိသူ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္း သေဘာမရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ေလးသမားတပည့္သည္လည္းေကာင္း ျမက္ျဖင့္ (ျပဳလုပ္ေသာ) ေယာက္်ား႐ုပ္၌ျဖစ္ေစ ေျမပံု၌ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳ၍ ထိုသူသည္ အခါတစ္ပါး၌ အေဝးပစ္ႏိုင္သူ တည့္တည့္ပစ္ႏိုင္သူ ႀကီးက်ယ္ေသာ အထည္ကိုယ္ကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးမႈ၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ (ပါဝင္ကုန္ေသာ) ေဝဒနာသညာ။ပ။ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာမရွိသူ ျဖစ္၏။ ”ရဟန္းတို႔ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ စကားကို ဤအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

”ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း။ပ။
အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္းအာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ ဤစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ (ပါဝင္ကုန္ေသာ) ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တရားတို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါသေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းသေဘာျဖင့္ အနာသေဘာျဖင့္ ျပင္ပ’သူစိမ္း’သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာ ျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း’သုည’သေဘာျဖင့္ အနတၱသေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈ အားလံုးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့ပါမူ ထိုတရား၌ စြဲမက္ျခင္း ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းရွိသူျဖစ္၍ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာ့ဘံုမွ တစ္ဖန္ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာ မရွိသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးသမားသည္လည္းေကာင္း၊ ေလးသမားတပည့္သည္လည္းေကာင္း ျမက္ျဖင့္ (ျပဳလုပ္ေသာ) ေယာက္်ား႐ုပ္၌ျဖစ္ေစ ေျမပံု၌ျဖစ္ေစ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳ၍ ထိုသူသည္ အခါတစ္ပါး၌ အေဝးပစ္ႏိုင္သူ တည့္တည့္ပစ္ႏိုင္သူ ႀကီးက်ယ္ေသာ အထည္ကိုယ္ကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု ပြါးမ်ားလ်က္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္၌ (ပါဝင္ကုန္ေသာ) ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔ကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ဒုကၡသေဘာျဖင့္ ေရာဂါသေဘာျဖင့္ အိုင္းအမာသေဘာျဖင့္ ေျငာင့္ ‘တံက်င္’ သေဘာျဖင့္ ဆင္းရဲေၾကာင္းသေဘာျဖင့္ အနာ သေဘာျဖင့္ ျပင္ပ ‘သူစိမ္း’ သေဘာျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာျဖင့္ ကင္းဆိတ္ျခင္း ‘သုည’ သေဘာျဖင့္ အနတၱသေဘာျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားတို႔မွ စိတ္ကို နစ္ေစ၍ ”ျပဳျပင္မႈအားလံုးၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို စြန္႔ရာ တဏွာကုန္ရာ ရာဂကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဤနိဗၺာန္သည္ ျမတ္၏”ဟု အၿမဳိက္ဓာတ္ (နိဗၺာန္) သို႔ စိတ္ကို ေရွး႐ႈေဆာင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ တည္လ်က္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ မေရာက္ခဲ့ပါမူ ထိုတရား၌ စြဲမက္ျခင္း ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ သာလွ်င္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ရွိသူ ထိုအာကိၪၥညာ ယတနျဗဟၼာ့ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းရွိသူ ထိုအာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ့ဘံုမွ ျပန္လွည့္ျခင္းသေဘာမရွိသူ ျဖစ္၏။

”ရဟန္းတို႔ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍လည္း အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ငါဆို၏”ဟူေသာ စကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သညာသမာပတ္ရွိသည္ႏွင့္ အမွ် (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ထိုးထြင္း၍ သိမႈ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေအာက္စ်ာန္တို႔ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ေနဝသညာနာသညာယတနသမာပတ္, သညာ ေဝဒယိတနိေရာဓ (သမာပတ္) ႏွစ္မ်ဳိးတို႔ကိုကား သမာပတ္ဝင္စားျခင္း၌ ကြၽမ္းက်င္ကုန္ေသာ သမာပတ္မွ ထျခင္း၌ ကြၽမ္းက်င္ကုန္ေသာ စ်ာန္ရပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ဝင္စား၍ ထ၍ (ၿငိမ္သက္ကုန္၏၊ ျမတ္ကုန္၏ဟု)့ေကာင္းစြာ ေျပာၾကားခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္၏ဟူ၍ ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။