အန ၉.၃၆: အာနနၵသုတ္

၃၇။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔ သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”ငါ့သွ်င္”ဟု ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏- ငါ့သွ်င္တို႔ အံ့ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေပ၏၊ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ စင္ၾကယ္ရန္အလို႔ငွါ၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းတို႔ကို လြန္ေျမာက္ရန္အလို႔ငွါ၊ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းတို႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ရန္အလို႔ငွါ၊ (မဂ္) ဉာဏ္ကို ရရန္, နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ အလို႔ငွါ က်ဥ္းေျမာင္းရာ (လူ႕ေဘာင္) ၌ (မဂ္ဖိုလ္) အခြင့္ရမႈကို ေလ်ာ္စြာ သိေတာ္မူ၏။ ထိုစကၡဳပသာဒသည္ မပ်က္စီး၊ ႐ူပါ႐ံုသည္လည္း ထင္လာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္လည္း ထို႐ူပါယတနကို မသိ။ ထိုေသာတပသာဒသည္ မပ်က္စီး၊ သဒၵါ႐ံုသည္လည္း ထင္လာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္လည္း ထိုသဒၵါယတနကို မသိ။ ထိုဃာနပသာဒသည္ မပ်က္စီး၊ ဂႏၶာ႐ံုသည္လည္း ထင္လာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္လည္း ထိုဂႏၶာယတနကို မသိ။ ထိုဇိဝွါပသာဒသည္ မပ်က္စီး၊ ရသာ႐ံုသည္လည္း ထင္လာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္လည္း ထိုရသာယတနကို မသိ။ ထိုကာယပသာဒသည္ မပ်က္စီး၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုသည္လည္း ထင္လာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္လည္း ထိုေဖာ႒ဗၺာယတနကို မသိဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ဆိုလတ္ေသာ္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား-”ငါ့သွ်င္ အာနႏၵာ သညာ ရွိလ်က္ပင္ ထိုအာ႐ံုကို မသိေလသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သညာမရွိ၍ မသိေလသေလာ”ဟု ေမး၏။ ငါ့သွ်င္ သညာရွိလ်က္ပင္ ထိုအာ႐ံုကို မသိ၊ သညာမရွိ၍ မသိသည္ မဟုတ္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ အဘယ္သညာျဖင့္ သညာရွိလ်က္ ထိုအာ႐ံုကို မသိသနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးမႈ၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႕ သညာရွိလ်က္ပင္လည္း ထိုအာ႐ံုကို မသိ။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႕ သညာရွိလ်က္ပင္လည္း ထိုအာ႐ံုကို မသိ။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႕ သညာရွိလ်က္ပင္လည္း ထိုအာ႐ံုကို မသိ။

ငါ့သွ်င္ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ သာေကတၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာ အၪၨနေတာ၌ ေန၏။ ထိုအခါ ဇဋိလၿမဳိ႕ေန ဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ ”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အၾကင္သမာဓိသည္ (ရာဂသို႔ လိုက္ေသာအားျဖင့္) မတိမ္းၫြတ္၊ (ေဒါသသို႔ လိုက္ေသာအားျဖင့္) မစြန္႔ခြါ၊ ျပဳျပင္မႈျဖင့္ ဖိႏွိပ္တားျမစ္၍ မတည္၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ တည္၏၊ တည္ေသာေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ေရာင့္ရဲေသာေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ ဤသမာဓိကို အဘယ္အက်ဳိးရွိသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူပါသနည္း”ဟု့ငါ့အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ ဆိုလတ္ေသာ္ ထိုငါသည္ ”ႏွမ အၾကင္သမာဓိသည္ မတိမ္းၫြတ္၊ မစြန္႔ခြါ၊ ျပဳျပင္မႈျဖင့္ ဖိႏွိပ္တားျမစ္၍ မတည္။ လြတ္ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ တည္တံ့၏၊ တည္တံ့ေသာေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ေရာင့္ရဲေသာေၾကာင့္ မေတာင့္တ။ ဤသမာဓိကို အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဇဋိလၿမဳိ႕ေန ဘိကၡဳနီမအား ဤစကားကို မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏။ ငါ့သွ်င္ ဤသို႔ သညာ ရွိလ်က္ပင္လည္း ထိုအာ႐ံုကို မသိဟု (မိ္န္႔ဆို၏)။

ဆ႒သုတ္။