အန ၉.၃၈: ေလာကာယတိကသုတ္

၃၈။ ထိုအခါ ေလာကာယတဝါဒရွိသူ ပုဏၰားႏွစ္ဦးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီး ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-အသွ်င္ေဂါတမ ပူရဏ ကႆပသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကို ျမင္၏၊ ”ငါသည္ သြားေနစဥ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေနစဥ္ လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေနစဥ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုးေနစဥ္လည္းေကာင္း အျမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေရွး႐ႈ တည္၏”ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ဝန္ခံ၏။ ထိုပူရဏကႆပသည္ ”အဆံုးမရွိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ အဆံုးမရွိေသာ ေလာကကို ငါသည္ သိလ်က္ ျမင္လ်က္ ေန၏”ဟု ဤသို႕ ဆို၏။ အသွ်င္ေဂါတမ နာဋ၏သား ဤနိဂဏၭသည္လည္း အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကို ျမင္၏၊ ”ငါသည္ သြားေနစဥ္ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေနစဥ္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေနစဥ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုးေနစဥ္လည္းေကာင္း အျမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေရွး႐ႈတည္၏”ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ဝန္ခံ၏။ ထိုနိဂဏၭသည္ ”အဆံုးမရွိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ အဆံုးမရွိေသာ ေလာကကို ငါသည္ သိလ်က္ ျမင္လ်က္ ေန၏”ဟု ဤသို႕ ဆို၏။ အသွ်င္ ေဂါတမ ဤဉာဏ္ဝါဒရွိသူ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ဝါဒရွိသူ ႏွစ္ဦးတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ အမွန္ကို ဆိုပါသနည္း၊ အဘယ္သူသည္ အမွားကို ဆိုပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ပုဏၰားတို႔ ဆိုင္းၾကဦးေလာ့၊ ”ဤဉာဏ္ဝါဒရွိသူ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ဝါဒရွိသူ ႏွစ္ဦးတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ အမွန္ကို ဆိုပါသနည္း၊ အဘယ္သူသည္ အမွားကို ဆိုပါသနည္း”ဟူေသာ ဤစကားကို ရပ္ထားၾကဦးေလာ့။ ပုဏၰားတို႔ သင္တို႔အား တရားကိုသာ ေဟာအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုပုဏၰားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ပုဏၰားတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လြန္ကဲေသာ အဟုန္ လြန္ကဲေသာ ေျခလွမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားေလးေယာက္တို႔သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ ရပ္တည္ကုန္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားတို႔ကား (ေလးအတတ္ကို) သင္ၾကားၿပီး၍ (ေလးအတတ္၌) လက္က်င့္ရၿပီးေသာ မင္းအိမ္၌ ေလးအတတ္ကို ျပၿပီးေသာ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ေလးရွိေသာ ေလးသည္ေတာ္သည္ ခဲယဥ္းမႈမရွိ ေပါ့ပါးေသာ ျမားျဖင့္ ထန္းပင္ရိပ္ ကို ဖီလာကန္႔လန္႔ လြန္ေစသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္အမွ် တစ္ခုေသာ စၾကာဝဠာကို ျဖတ္သန္း သြားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အေရွ႕သမုဒၵရာမွ အေနာက္သမုဒၵရာကို လြန္ေစႏိုင္ေသာ သေဘာရွိသည့္ ေျခလွမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ ထိုအခါ အေရွ႕ရပ္၌ ရပ္တည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ငါသည္ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးသို႕ ေရာက္ရမည္”ဟု ဤသို႔ ဆိုရာ၏၊ ထိုသူသည္ စားခ်ိန္ ေသာက္ခ်ိန္ ခဲခ်ိန္ လ်က္ခ်ိန္မွတစ္ပါး က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔မႈ အိပ္မႈ အပန္းေျဖမႈမွတစ္ပါး အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွိ၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွင္လ်က့္အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး သြားၿပီးေနာက္ ေလာက၏ အဆံုးသို႕ မေရာက္ဘဲ အၾကား၌ ေသရာ၏။ ထို႔ေနာက္ အေနာက္ အရပ္၌။ပ။ ထို႔ေနာက္ ေျမာက္အရပ္၌။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္အရပ္၌ ရပ္တည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ”ငါသည္ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးသို႕ ေရာက္ရမည္”ဟု ဤသို႔ ဆိုရာ၏၊ ထိုသူသည္ စားခ်ိန္ ေသာက္ခ်ိန္ ခဲခ်ိန္ လ်က္ခ်ိန္မွတစ္ပါး က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔မႈ အိပ္မႈ အပန္းေျဖမႈမွတစ္ပါး အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွိ၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွင္လ်က္ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး သြားၿပီးေနာက္ ေလာက၏အဆံုးသို႕ မေရာက္ဘဲ အၾကား၌ ေသရာ၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ပုဏၰားတို႔ ”ဤကဲ့သို႔ ေျပးသြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ ေရာက္ႏိုင္သည္”ဟု ငါမဆို။ ပုဏၰားတို႔ ေလာက၏ အဆံုးသို႕ မေရာက္ဘဲလ်က္လွ်င္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္ သည္ဟူ၍လည္း ငါမဆိုေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

ပုဏၰားတို႔ ဤကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို အရိယာဝိနည္း ‘ဘုရားအဆံုးအမ’ ၌ ”ေလာက”ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိကုန္ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္းဖြယ္ရွိကုန္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံု။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံု။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံု။ အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိကုန္ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္းဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔တည္း။ ပုဏၰားတို႔ ဤကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို အရိယာဝိနည္း ‘ဘုရားအဆံုးအမ’၌ ”ေလာက”ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ ပုဏၰားတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားတို႔ ဤရဟန္းကို ေလာက၏ အဆံုးသို႔ လာေရာက္၍ ေလာက၏ အဆံုး၌ ေန၏ဟု ဆိုအပ္၏။ အျခားသူတို႔သည္ ထိုရဟန္းကို ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္ ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆိုကုန္၏။ ပုဏၰားတို႔ ငါသည္လည္း (ထိုရဟန္းကို) ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰားတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယစ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားတို႔ ဤရဟန္း ကို ေလာက၏ အဆံုးသို႔ လာေရာက္၍ ေလာက၏ အဆံုး၌ ေန၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုရဟန္းကို အျခားသူတို႔သည္ ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆိုကုန္၏။ ပုဏၰားတို႔ ငါသည္လည္း (ထိုရဟန္းကို) ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰားတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူး မွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားတို႔ ဤရဟန္းကို ေလာက၏ အဆံုးသို႔ လာေရာက္၍ ေလာက၏ အဆံုး၌ ေန၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုရဟန္းကို အျခားသူတို႔သည္ ”ဤ သူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆိုကုန္၏။ ပုဏၰားတို႔ ငါသည္လည္း (ထိုရဟန္းကို) ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆို၏။

ပုဏၰားတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ပ။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားတို႔ ဤရဟန္းကို ေလာက၏ အဆံုးသို႔ လာေရာက္၍ ေလာက၏ အဆံုး၌ ေန၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ထိုရဟန္းကို အျခားသူတို႔သည္ ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ေသး”ဟု ဆိုကုန္၏။ ပုဏၰားတို႔ ငါသည္လည္း (ထိုရဟန္းကို) ”ဤသူသည္လည္း ေလာက၌ အက်ဳံးဝင္၏၊ ဤသူသည္လည္း ေလာကမွ မထြက္ေျမာက္ ေသး”ဟု ဆို၏။ ပုဏၰားတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ လ်က္ သညာေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ပုဏၰားတို႔ ဤရဟန္းကို ”ေလာက၏ အဆံုးသို႔ လာေရာက္၍ ေလာက၏ အဆံုး၌ ေန၏၊ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈတဏွာကို ကူးေျမာက္ၿပီးျဖစ္၏”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။