အန ၉.၃၉: ေဒဝါသုရသဂၤါမသုတ္

၃၉။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္ႏွင့္အသုရာတို႔ စစ္ပဲြသည္ ၿပဳိင္ဆိုင္ခဲ့ဖူး၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုစစ္ပဲြ၌ အသုရာတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ နတ္တို႔သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စစ္႐ႈံးေသာ နတ္တို႔သည္ ေျမာက္အရပ္သို႔သာ ေရွး႐ႈေျပးကုန္၏၊ အသုရာတို႔သည္ ဖိ၍ လိုက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္တို႔အား ”အသုရာတို႔သည္ ဖိ၍သာ လိုက္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္စစ္ပဲြကို လည္း အသုရာတို႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း နတ္တို႔သည္ အသုရာတို႔ႏွင့္ စစ္ထိုးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသုရာတို႔သာ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ နတ္တို႔သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ စစ္႐ႈံးေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ေျမာက္အရပ္သို႔သာ ေရွး႐ႈ ေျပးၾကကုန္သည္သာတည္း၊ အသုရာတို႔သည္ ဖိ၍ လိုက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္တို႔အား ”အသုရာတို႔သည္ ဖိ၍သာ လိုက္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္စစ္ပဲြကိုလည္း အသုရာတို႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း နတ္တို႔သည္ အသုရာတို႔ႏွင့္ စစ္ထိုးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသုရာတို႔သာ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ နတ္တို႔ သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စစ္႐ႈံးေသာနတ္တို႔သည္ ေၾကာက္ကုန္ရကား (တာဝတႎ သာ) နတ္ျပည္ သို႔သာ ဝင္ေျပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္ကုန္ေသာ နတ္တို႔အား ”ယခုအခါ ငါတို႔ သည္ ေဘးရန္ လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏၊ အသုရာတို႔သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ ႏိုင္ကုန္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အသုရာတို႔အားလည္း ”ယခုအခါ နတ္တို႔သည္ ေဘးရန္ လံုျခံဳရာ သို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္ကုန္”ဟု ဤအၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား နတ္အသုရာတို႔ စစ္ပဲြသည္ ၿပဳိင္ဆိုင္ခဲ့ဖူး၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုစစ္ပဲြ၌ နတ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ အသုရာတို႔သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စစ္႐ႈံးေသာ အသုရာတို႔သည္ ေတာင္အရပ္သို႔သာ ေရွး႐ႈေျပးကုန္၏၊ နတ္တို႔သည္ ဖိ၍ လိုက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ အသုရာတို႔အား ”နတ္တို႔သည္ ဖိ၍သာ လိုက္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္စစ္ပဲြကိုလည္း နတ္တို႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသုရာ့တို႔သည္ နတ္တို႔ႏွင့္ စစ္ထိုးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း နတ္တို႔သာ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ အသုရာတို႔သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ စစ္႐ႈံးေသာ အသုရာတို႔သည္လည္း ေတာင္အရပ္သို႔သာ ေရွး႐ႈေျပးကုန္၏၊ နတ္တို႔သည္ ဖိ၍ လိုက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ အသုရာတို႔အား ”နတ္တို႔သည္ ဖိ၍သာ လိုက္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း စစ္ပဲြကို နတ္တို႔ႏွင့္ စစ္ခင္းရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသုရာတို႔သည္ နတ္တို႔ႏွင့္ စစ္ထိုးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း နတ္တို႔သာ ေအာင္ျမင္ကုန္၏၊ အသုရာတို႔သည္ ႐ံႈးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ စစ္႐ႈံးေသာ အသုရာတို႔သည္ ေၾကာက္ကုန္ရကား အသုရာျပည္သို႔သာ ဝင္ေျပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အသုရာ ျပည္သို႔ (ျပန္) ေရာက္ကုန္ေသာ အသုရာတို႔အား ”ယခုအခါ ငါတို႔သည္ ေဘးရန္ လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏၊ နတ္တို႔သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္ကုန္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔အားလည္း ”ယခုအခါ အသုရာတို႔သည္ ေဘးရန္ လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေနကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္ကုန္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္ တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ”ယခုအခါ ငါသည္ ေဘးရန္ လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန၏၊ မာရ္သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ယုတ္မာမႈရွိေသာ မာရ္အားလည္း ”ယခု အခါ ရဟန္းသည္ ေဘးရန္လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန၏၊ ငါသည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယစ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုအခါ၌ ရဟန္းအား ”ယခုအခါ ငါသည္ ေဘးရန္လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန၏၊ မာရ္သည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ယုတ္မာမႈရွိေသာ မာရ္အားလည္း ”ယခုအခါ ရဟန္းသည္ ေဘးရန္လံုျခံဳရာသို႔ ေရာက္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန၏၊ ငါသည္ (မည္သို႔မွ်) မျပဳလုပ္ႏိုင္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ထိပါးျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဤရဟန္းကို ”မာရ္ကို အဆံုးျပဳ(စီရင္) သူ၊ မာရ္၏ မ်က္စိကို အႂကြင္းအက်န္ မရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီး၍ ယုတ္မာမႈရွိေသာ မာရ္၏ မျမင္ ႏိုင္ရာသို႔ ေရာက္သူ၊ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ ကို ကူးေျမာက္သူ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ”မာရ္ကို အဆံုးျပဳ(စီရင္) သူ၊ မာရ္၏ မ်က္စိကို အႂကြင္းအက်န္မရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီး၍ ယုတ္မာမႈရွိေသာ မာရ္၏ မျမင္ႏိုင္ရာသို႔ ေရာက္သူ၊ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာမႈ ‘တဏွာ’ ကို ကူးေျမာက္သူ”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု့(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။