အန ၉.၄၀: နာဂသုတ္

၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စားက်က္သို႔ သြားစဥ္ ဆင္ေပါက္တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေရြတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႏို႔စို႔ဆင္ငယ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေရွ႕မွ ေရွ႕မွ သြားကုန္၍ ျမက္ညြန္႔တို႔ကို ခ်ဳိးၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီး သည္ စားက်က္သို႔ သြားစဥ္ ခ်ဳိး၍ ခ်ဳိး၍ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ သစ္ခက္က်ဳိးတို႔ကို ဆင္ေပါက္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေရြတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႏို႔စို႔ဆင္ငယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း စားၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေတာေနဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ေတာေနဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းသည္ျဖစ္ေစ ေရဆိပ္မွ တက္သည္ျဖစ္ေစ ဆင္ေပါက္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေရြတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႏို႔စို႔ဆင္ငယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ေရွ႕မွ ေရွ႕မွ သြားကုန္၍ ႏွာေမာင္းျဖင့္ ေရကို ေမႊေႏွာက္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဆိပ္မွ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔သည္ (ထိုဆင္ေျပာင္ႀကီး၏) ကိုယ္ကို တိုးေဝွ႕လ်က္ သြားကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ေတာေနဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရွက္ႏိုး၏၊ စက္ဆုပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ေတာေနဆင္ေျပာင္ႀကီးအား-”ငါသည္ ယခုအခါ ဆင္ေပါက္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေရြတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏို႔စို႔ဆင္ငယ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေရာႁပြမ္းသည္ ျဖစ္၍ ေနရ၏၊ အၫြန္႔ျပတ္ေသာ ျမက္တို႔ကိုလည္း စားရ၏၊ ငါ ခ်ဳိး၍ခ်ဳိး၍ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ သစ္ခက္က်ဳိးတို႔ကိုလည္း (အျခားဆင္တို႔က) စားကုန္၏၊ (ငါသည္) ေရေနာက္တို႔ကိုလည္း ေသာက္ရ၏၊ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဆိပ္မွ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္မတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ကို တိုးေဝွ႕လ်က္ သြားကုန္၏။ ငါသည္ တစ္ေကာင္တည္းသာလွ်င္ ဆင္အေပါင္းမွ ဖဲခြါလ်က္ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ အခါတစ္ပါး၌ ဆင္အေပါင္းမွ ဖဲခြါလ်က္ တစ္ေကာင္တည္း ေန၏၊ အညြန္႔မျပတ္ေသာ ျမက္တို႔ကိုလည္း စားရ၏၊ ခ်ဳိး၍ ခ်ဳိး၍ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ သစ္ခက္က်ဳိးကိုလည္း (အျခားဆင္တို႔) မစားၾကကုန္၊ မေနာက္က်ဳေသာ ေရတို႔ကိုလည္း ေသာက္ရ၏၊ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဆိပ္မွ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္မတို႔သည္ ထို ဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ ကိုယ္ကို တိုးေဝွ႕လ်က္ မသြားကုန္။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ေတာေန ဆင္ေျပာင္ႀကီးအား ဤသို႔ေသာ အၾကံျဖစ္၏-”ငါသည္ ေရွးအခါက ဆင္ေပါက္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္မတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ေရြတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏို႔စို႔ဆင္ငယ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေရာႁပြမ္းသည္ျဖစ္၍ ေနခဲ့ရၿပီ၊ အညြန္႔ျပတ္ေသာ ျမက္တို႔ကိုသာ စားခဲ့ရၿပီ၊ ငါ ခ်ဳိး၍ ခ်ဳိး၍ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ သစ္ခက္က်ဳိးကိုလည္း (အျခားဆင္တို႔) စားၾကကုန္၏၊ (ငါသည္) ေနာက္က်ဳေသာ ေရတို႔ကိုလည္း ေသာက္ခဲ့ရၿပီ၊ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဆိပ္မွ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္မတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ကို တိုးေဝွ႕လ်က္ သြားၾကကုန္ၿပီ၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ၌ ဆင္အေပါင္းမွ ဖဲခြါလ်က္ အေဖာ္မပါ တစ္ေကာင္တည္းသာလွ်င္ ေနရေပ၏။ အၫြန္႔မျပတ္ေသာ ျမက္တို႔ကိုလည္း စားရ၏၊ ငါ ခ်ဳိး၍ ခ်ဳိး၍ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ သစ္ခက္က်ဳိးကိုလည္း(အျခားဆင္တို႔) မစားၾကကုန္၊ မေနာက္က်ဳေသာ ေရတို႔ကိုလည္း ေသာက္ရ၏၊ ေရဆိပ္သို႕ သက္ဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရဆိပ္မွ တက္ေသာ္လည္းေကာင္း ငါ၏ ကိုယ္ကို ဆင္မတို႔သည္ တိုးေဝွ႕လ်က္ မသြားၾကကုန္”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ ႏွာေမာင္းျဖင့္ သစ္ခက္ကို ခ်ဳိး၍ သစ္ခက္ျဖင့္ ကိုယ္ကို သံုးသပ္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ေလရကား ႏွာေမာင္းကို ေျမႇာက္ခ်ီ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းသည္ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမ မင္း မင္း အမတ္ တိတၳိ တိတၳိတပည့္တို႔ႏွင့္ ေရာႁပြမ္းလ်က္ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ရဟန္းအား ”ငါသည္ကား ယခုအခါ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမ မင္း မင္းအမတ္ တိတၳိ တိတၳိတပည့္တို႔ႏွင့္ ေရာႁပြမ္းလ်က္ ေနရ၏။ ငါသည္ လူအေပါင္းမွ ဖဲခြါလ်က္ တစ္ေယာက္တည္းေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ေတာ သစ္ပင္ရင္း ေတာင္ ေခ်ာက္ ေတာင္ေခါင္း သင္းခ်ဳိင္း ေတာအုပ္ လြင္ျပင္ ေကာက္႐ိုးပံုဟူေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေတာသို႕ ကပ္သည္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္သည္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္သည္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ (ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ကို ပယ္၍ မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသကို ပယ္၍ မပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ အလင္း ေရာင္ကို မွတ္သားမႈရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္၍ ယံုမွားမႈဝိစိကိစၧာကို လြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ယံုမွားမႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

ထိုရဟန္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ကာ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ေလရကား ႏွာေမာင္းတည္းဟူေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေျမႇာက္ခ်ီ၏၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယစ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ေလရကား ႏွာေမာင္းတည္းဟူေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေျမႇာက္ခ်ီ၏။ ႐ုပ္၌ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃ သညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္း ေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ပြားမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ေလရကား ႏွာေမာင္းတည္းဟူေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေျမႇာက္ခ်ီ၏။ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ား လ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာကိၪၥညာ့ယတနစ်ာန္ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္၏၊ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ထိုရဟန္း သည္ ဝမ္းေျမာက္ေလရကား ႏွာေမာင္းတည္းဟူေသာ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေျမႇာက္ခ်ီ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။