အန ၉.၄၂: သမၺာဓသုတ္

၄၂။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤသို႔ေသာ စကားကို ေလွ်ာက္၏-

ငါ့သွ်င္ အာနႏၵာ ပၪၥာလစ႑နတ္သားသည္ ”တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူ၍ ျမတ္ေတာ္မူ သိေတာ္မူေသာ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ကို သိေတာ္မူၿပီ၊ ႀကီးက်ယ္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ ေရာက္ေသာ အခြင့္ (ေနရာ) ကို သိေတာ္မူ၏”-

ဟူေသာ ဤစကားကို ဆိုအပ္၏ဟု ေျပာဆို၏။ ငါ့သွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းရာဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အဘယ္ကို က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ ဤကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို က်ဥ္းေျမာင္းရာဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစတတ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိကုန္ ကာမႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္းဖြယ္ရွိကုန္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံု။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံု။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံု။ အလိုရွိအပ္ကုန္ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစတတ္ကုန္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိကုန္ ကာမႏွင့္စပ္ကုန္ တပ္စြန္းဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္ ဤကာမဂုဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို က်ဥ္းေျမာင္းရာဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔့ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုပဌမစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ရွိသည္သာတည္း။ ထိုပဌမစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုပဌမစ်ာန္၌ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔သည္ မခ်ဳပ္ကုန္ေသး၊ ဤဝိတက္ဝိစာရမခ်ဳပ္ျခင္းသည္ကား ဤပဌမစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ရွိသည္သာတည္း။ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုဒုတိယစ်ာန္၌ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’သည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ(ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤဒုတိယစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္းကင္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုတတိယစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ရွိသည္သာတည္း။ ထိုတတိယစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုတတိယစ်ာန္၌ တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာ ႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ သည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (တၾတမဇၩတၱဳေပကၡာႏွင့္ ခ်မ္းသာမႈသုခ မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤတတိယစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္ အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုစတုတၳစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈရွိသည္သာတည္း။ ထိုိုစတုတၳစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုိုစတုတၳစ်ာန္၌ ႐ုပ္၌ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’ သည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤစတုတၳစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႐ုပ္၌ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘႐ူပသညာ’တို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိပါးျခင္းမွတ္သားမႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးထူးမွတ္သားမႈ ‘နာနာတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈရွိသည္သာတည္း။ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုိုအာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ အဆံုးမရွိေသာ ေကာင္းကင္အာ႐ံုျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အဆံုးအပိုင္းအျခားမရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈရွိသည္သာတည္း။ ထိုဝိညာဏၪၥာ ယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ အဆံုးမရွိေသာ ဝိညာဏ္ အာ႐ံု၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ပြါးမ်ားလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈရွိသည္သာတည္း။ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိဟူေသာ အာ႐ံု၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤအာကိၪၥညာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုေနဝသညာ နာသညာယတန စ်ာန္၌လည္း က်ဥ္းေျမာင္းမႈရွိသည္သာတည္း။ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္ လည္း မဟုတ္ေသာ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာသည္ မခ်ဳပ္ေသး၊ ဤ (မခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ကား ဤေနဝ သညာနာသညာယတနစ်ာန္၌ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတည္း။

ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ အခြင့္ (ေနရာ) ရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိယာယ္မဟုတ္ (မုခ်) အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ပဌမသုတ္။