အန ၉.၇: သုတဝါသုတ္

၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သုတဝါပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား အခါ တစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေတာင္ငါးလံုး ဝိုင္းရံေသာ ဤရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားဖူးပါ၏၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ခံယူဖူးပါ၏၊ ”သုတဝါ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာ ျဖစ္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို သံုးၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ (ခႏၶာ) ဝန္ကို ခ်ထားၿပီး သူ ျဖစ္၏၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးသို႔ အစဥ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါးဌာနတို႔ကို လြန္က်ဴးရန္ မထိုက္ေတာ့ေပ။ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ေစတနာႏွင့္ တကြ လုံ႔လျပဳ၍ သတၱဝါကို သတ္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ (အရွင္သည္) မေပးအပ္ေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ယူျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေရွးအခါ လူျဖစ္စဥ္ကကဲ့သို႔ သိုမွီးျခင္းကို ျပဳ၍ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ (ခံစား)ျခင္းငွါ မထိုက္”ဟု (ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားဖူးပါ၏၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ခံယူဖူးပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ပါနည္း၊ ထိုစကားကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (အထံေတာ္မွ) ေကာင္းစြာ ၾကားမိျခင္းပါေလာ၊ ေကာင္းစြာ ခံယူမိျခင္းပါေလာ၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းမိျခင္းပါေလာ၊ ေကာင္းစြာ ေဆာင္မိျခင္းပါေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ သုတဝါ အမွန္စင္စစ္ သင္သည္ ထိုစကားကို ေကာင္းစြာ ၾကားျခင္း ျဖစ္ေပ၏၊ ေကာင္းစြာ ခံယူျခင္း ျဖစ္ေပ၏၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ျဖစ္ေပ၏၊ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေပ၏၊ သုတဝါ ငါသည္ ေရွးကလည္းေကာင္း၊ ယခုလည္းေကာင္း ဤသို႔ပင္ ေဟာ၏။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာ ျဖစ္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ (ျမတ္ေသာအက်င့္ကို) သံုးၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ (ခႏၶာ) ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးသို႔ အစဥ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ ကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ကိုးဌာနတို႔ကို လြန္က်ဴးရန္ မထိုက္ေတာ့ေပ။ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ေစတနာႏွင့္တကြ လုံ႔လျပဳ၍ သတၱဝါကို သတ္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ (အရွင္သည္) မေပးအပ္ေသာ ဥစၥာကို ခိုးလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ယူျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း ငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေရွးအခါ လူျဖစ္စဥ္ကကဲ့သို႔ သိုမွီးျခင္းကို ျပဳ၍ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ (ခံစား)ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ဆႏၵာဂတိသို႔့လိုက္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေဒါသာဂတိသို႔ လိုက္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမာဟာဂတိသို႔ လိုက္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ဘယာဂတိသို႔ လိုက္ျခင္းငွါ မထိုက္။

သုတဝါ ငါသည္ ေရွးကလည္းေကာင္း၊ ယခုလည္းေကာင္း ဤသို႔ပင္ ေဟာ၏၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ ရဟႏၲာျဖစ္၏၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို သံုးၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ (ခႏၶာ) ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ မိမိ အက်ဳိးစီးပြါးသို႔ အစဥ္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ ကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုးဌာနတို႔ကို လြန္က်ဴးရန္ မထိုက္ေတာ့ေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။