အသံ

  • Mp3 Audio download လုပ္လိုလွ်င္ Link ေပၚ Right Click နိုပ္၍ Save Link As ကို ေရြးပါ။
  • Mp3 files မ်ားအသစ္ တင္ပါဦးမည္။ ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။