ဒီဃနိကာယ္ (အသံ)

ဒီဃနိကာယ္ (Long Discourses)

ဒန ၁၅: မဟာနိဒါနသုတ္
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကို အေသးစိတ္ ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ကို စတင္ထိုးေဖာက္နားလည္လာ၍ လြယ္သည္ဟုဆိုေသာ အရွင္အာနႏၵာကို ျမတ္စြာဘုရားက ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္သည္ အလြန္နက္နဲ သိမ့္ေမြ႕၍ တရားေတာ္ကို မသိေသာေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ သံသရာ က်င္လည္ၾကသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဤတရားေတာ္တြင္ လက္နက္စြဲကိုင္၍ ရန္ျဖစ္ျခင္း ျငင္းခုံျခင္းတို႔၏ မူလအၾကာင္းအရင္းကို ေဟာထားပါသည္။

ဒန ၂၂: မဟာသတိပ႒ာနသုတ္
ဤသုတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားထိုင္နည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သတိပ႒ာန ေလးပါး ေဗာဇၥ်င္ခုနစ္ပါး စသည္တို႔မွ သစၥာေလးပါးထိ အေသးစိတ္   ေဖာ္ျပထားေသာ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးေသာသုတ္ ျဖစ္ပါသည္။