သံယုတၱနိကာယ္ (အသံ)

သံယုတၱနိကာယ္ (Connected Discourses)

သန ၅.၆: စာလာသုတ္
မာရ္နတ္က စာလာဘိကၡဳနီမကို ပဋိသေႏၶေနသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားရ၏ဟု ေႏွာက္ယွက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သန ၆.၁: ျဗဟၼာယာစနသုတ္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ တရားေဟာရန္ စိတ္မညြတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို သဟမၸတိျဗဟၼာက တရားေဟာရန္ ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၇.၂: အေကၠာသသုတ္
ပုဏၰားတစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳသြားသည္ကို မေက်နပ္၍ ဆဲေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျခားပုဏၰား တစ္ေယာက္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁၂.၁၂: ေမာဠိယဖဂၢဳနသုတ္
အာဟာရေလးမ်ိဳးႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္စပ္ပုံတရားေတာ္ကို သကၠာယမကင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးမိေသာ အရွင္ေမာဠိယဖဂၢဳနကို ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

သန ၁၂.၁၅: ကစၥာနေဂါတၱသုတ္
မွန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္စပ္ပုံ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၁၇: အေစလကႆပသုတ္
သကၠာယ မကင္းသေရြ႕ လူမွုဒုကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့လၽွင္ “သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္”ဟု စြတ္စြဲေနရဦးမည္။

သန ၁၂.၂၅: ဘူမိဇသုတ္
ျမတ္စြာဘုရားေခတ္မွ အျခားအယူရွိသူတို႔၏ ကံဝါဒကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွုႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွုျဖစ္ပုံကို အေသးစိတ္ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၃၈: ေစတနာသုတ္
ေနာက္တဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ေဟာထားပါသည္။

သန ၁၂.၄၁: ပဥၥေဝရဘယသုတ္
အနာထပိဏ္သူေဌးကို ေသာတာပန္ျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၁: အႆုတဝါသုတ္
ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းကူးသည့္နည္းတူ စိတ္၊ မေနာ၊ ဝိညာဏ္ စသည့္ တရားတို႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမၽွ ျဖစ္၍ ခ်ဳပ္ေနသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေသာ သေဘာတရားတို႔ကို မသိေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားေလ့လာမွု မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ သံသရာမွ မလြတ္နိုင္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၄: အတၳိရာဂသုတ္
အေထာက္အပံ့ အာဟာရေလးမ်ိဳးတို႔၌ တပ္မက္မွု၊ ႏွစ္သက္မွု၊ တက္မက္မွု ရွိခဲ့လၽွင္ ေနာက္တဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၂.၆၅: နဂရသုတ္
ေတာနက္ထဲတြင္ လွည့္လည္ရင္း ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ၿမိဳ႕ကို ရွာေဖြေတြ႕သကဲ့သို႔ ဘုရားေလာင္းသည္ ေရွးဘုရားတို႔ သြားခဲ့သည့္ အရိယာမဂၢ္ရွစ္ပါးျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ကို စတင္ထြင္းေဖာက္နားလည္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၁၅.၃: အႆုသုတ္
သံသရာတေလၽွာက္ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ လြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း က်ခဲ့ရေသာ မ်က္ရည္သည္ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားလွသည္။

သန ၂၂.၁: နကုလပိတုသုတ္
ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကိုနာခဲ့ရ၍ မ်က္နာၾကည္လင္ စိတ္ၾကည္လင္လာေသာ နကုလပိတာသူႂကြယ္ကို အရွင္သာရိပုၾတာက အသက္အရြယ္ႀကီး၍ လူနာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ အဘယ္သို႔ ေနမည္နည္းဟု ေမးျမန္းေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ “ငါႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔တြင္ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ အျမတ္ဆုံး ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဥပါသကာျဖစ္သည္။

သန ၂၂.၃:  ဟာလိဒၵိကာနိသုတ္
ဟာလိဒၵိကာနိသူႂကြယ္က အရွင္မဟာကစၥည္းကို သနပ ၄.၉: မာဂ႑ိယသုတ္တြင္ပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား အတိုေဟာထားသည့္တရားကို ေမးေလၽွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာကစၥာနသည္ “အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္တတ္ေသာ အျမတ္ဆုံးရဟန္း(ဧတဒဂၢ) ေပတည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းျဖစ္သည္။ (အရွင္မဟာကစၥည္း ႏွင့္ အရွင္မဟာကစၥာန သည္တစ္ပါးတည္းျဖစ္သည္။)

သန ၂၂.၅: သမာဓိသုတ္
ခႏၶာငါးပါး မည္သို႔ျဖစ္တည္လာသနည္း၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ခႏၶာငါးပါးခ်ဳပ္မည္နည္း။ ဤတိုေတာင္းေသာ္လည္း ေလးနက္ေသာသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၂.၄၈: ခႏၶသုတ္
ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ စြဲလမ္းဖြယ္ ခႏၶာငါးပါး (ဥပါဒါနကၡႏၶာ) မတူေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၂.၅၄: ဗီဇသုတ္
ႏွစ္သက္စြဲမက္မွု ‘နႏၵီရာဂ’ ေၾကာင့္ ဝိညာဏသည္ အျခားခႏၶာေလးပါးေပၚမွီ၍ ႀကီးပြား ျပန႔္ေျပာသည္။

သန ၂၂.၅၆: ဥပါဒါနပရိပဝတၱနသုတ္
မည္သည္ကို ျမင္ေသာ သိေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ”ဟု ဝန္ခံသနည္း။

သန ၂၂.၅၇: သတၱ႒ာနသုတ္
ခႏၶာငါးပါးကို ခုနစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ နားလည္ထြင္းေဖာက္နိုင္လၽွင္ ရဟႏၲာ အျဖစ္ကို ရရွိႏွိင္မည္။

သန ၂၂.၅၉: အနတၱလကၡဏသုတ္
ျမတ္စြာဘုရားက ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ကို အေမးအေျဖျပဳ၍ ခႏၶာငါးပါးအေၾကာင္းကိုေဟာေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဗုဒၶျဖစ္ၿပီးစ ဒုတိယေျမာက္ ေဟာေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

သန ၂၂.၇၉: ခဇၨနီယသုတ္
ခႏၶာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အလုပ္လုပ္ပုံကို အေသးစိတ္ေဟာထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ကို ႐ုပ္၊ ခံစားျခင္း ကို  ေဝဒနာ၊ မွတ္သားမွု ကို  သညာ၊ ျပဳျပင္မွု ကို သခၤါရ၊ သိမွု ကို  ဝိညာဏ္ ဟု ေခၚသနည္း။

သန ၂၂.၈၁: ပါလိေလယ်သုတ္
ရဟန္းတစ္ပါး၏ “မည္သို႔သိေသာ ျမင္သို႔ျမင္ေသာသူသည္ ယခုခ်က္ခ်င္း အသေဝါကုန္ သနည္း”ဟု ေတြးေသာ အေတြးကို ျမတ္စြာဘုရားက မိမိစိတ္ေတာ္ျဖင့္သိ၍ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၂၂.၉၅: ေဖဏပိ႑ဴပမသုတ္
ခႏၶာငါးပါး၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ အႏွစ္မရွိပုံကို အလြန္ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၂.၁၂၂: သီလဝႏၲသုတ္
အရွင္သာရိပုၾတာက ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ ရနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၂၅. ၂: ႐ူပသုတ္
အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ၊ အရသာ၊ အေတြ႕ ႏွင့္ သေဘာတရားတို႔၏ မျမဲျခင္းသေဘာ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ျဖစ္တတ္ျခင္း သေဘာကို နားလည္ေသာသူသည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို ယခုဘဝတြင္ပင္ ရလိမ့္မည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၅.၂၄၅: ကႎသုေကာပမသုတ္
နိဗၺာန္ကို ရဟႏၲာမ်ားၾကား အျမင္မတူၾကပုံကို အလြန္ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၃၆.၃: ပဟာနသုတ္
ခ်မ္းသာေသာ ခံစားမွု၌ စြဲမက္မွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ဆင္းရဲေသာ ခံစားမွု၌ ေဒါသထြက္မွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ခံစားမွု၌ မသိမွုအာ႐ုံ ကပ္ညႇိတတ္သည္။ ခံစားမွု ေဝဒနာတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိလၽွင္ ယခုဘဝ၌ပင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္။

သန ၃၆.၇: ပဌမ ေဂလညသုတ္
လူနာေဆာင္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားက တစ္ပါးတည္းႂကြကာ ေသခါနီးအခ်ိန္၌ မည္သို႔ရွုရမည္ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၅.၈: ဝိဘဂၤသုတ္
အရိယာမဂ္ ၈ပါးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၅.၁၅၉: အာဂႏၲဳကသုတ္
အရိယာမဂ္ ၈ပါးကို အႀကိမ္မ်ားစြာ က်င့္ႀကံလၽွင္ ထိုးထြင္း၍ သိသင့္ေသာတရားတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိသည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ စြန႔္ပယ္သင့္သည့္တရားတို႔ကို စြန႔္ပယ္သည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ နားလည္သင့္ေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ နားလည္သည္။ ထိုးထြင္းသိေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည့္တရားတို႔ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္သည္။

သန ၄၆.၆: ကု႑လိယသုတ္
အသိဉာဏ္ “ဝိဇၨာ”၊ လြတ္ေျမာက္မွု “ဝိမုတၱိ”၊ သတိပ႒ာန္ ၄ ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇ ပါး ဆက္စက္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၅၁: အာဟာရသုတ္
တရားတက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီဝါရဏ ၅ ပါးႏွင့္ တရားျပည့္စုံျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္း အေထာက္အပံ့ကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၅၂: ပရိယာယသုတ္
သာသနာျပင္ရွိ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္ႏွင့္ သာသနာတြင္းရွိ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတရားေတာ္တို႔ ကြာျခားပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၆.၅၃: အဂၢိသုတ္
စိတ္ေလးလံ ထိုင္းမွိုင္းေသာအခါႏွင့္ စိတ္ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနေသာအခါ ပြားမ်ားသင့္ေသာ ေဗာဇၥ်င္တရားကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၄၇.၁၀: ဘိကၡဳႏုပႆယသုတ္
စိတ္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲကာ က်င့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ တရားထိုင္ရင္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမွိုင္းျခင္း ျဖစ္လာလၽွင္ သတိပ႒ာန္ကို မည္သို႔ရွုရမည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၄၇.၁၂: နာလႏၵသုတ္
“သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ သိေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွ အျခားတစ္ပါးေသာ သမဏသည္ လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္လည္း မျဖစ္ဖူး၊ ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မရွိပါဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ တပည့္ေတာ္ ဤသို႔ ယုံၾကည္ပါ၏”ဟု အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အရွင္သာရိပုၾတာ ေလ်ာက္ထားသနည္း။

သန ၄၇.၃၅: သတိသုတ္
“သတိရွိရမည္” မည္သည္ကို သတိ ရွိရမည္နည္း။ ဤသုတ္တြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။

သန ၄၇.၄၂: သမုဒယသုတ္
သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔၏ ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၅.၅၄: ဂိလာနသုတ္
ေသဆုံးခါနီးသူအား ႏွစ္သိမ့္နည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

သန ၅၆.၁၁: ဓမၼစကၠပၸဝတၱနသုတ္
ဗုဒၶအျဖစ္ကို ရေတာ္မွုၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မွုေသာ တရားဦးျဖစ္သည္။ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းနားလည္ေတာ္မွုေသာေၾကာင့္ အရွင္ေကာ႑ညသည္ ေသာတာပန္တည္၍ ပထမဆုံး အရိယာသံဃာစတင္ ျဖစ္ေပၚသည္။