အသံ အသစ္မ်ား

အန ၅.၅၇: (အဘိဏွပေစၥဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္ (Dec. 03, 2013)
ပုထုဇဥ္ျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္ေသာ အေၾကာင္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၂၈: မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတ္  (Mar. 01, 2014)
အရွင္သာရိပုၾတာက သစၥာေလးပါး၊ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါး ႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ ဆက္စပ္ပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၁၄၉: မဟာသဠာယတနိကသုတ္ (May 18, 2014)
အာ႐ုံေျခာက္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းျဖင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ပုံကို ေဟာထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၁၃၁: ဘေဒၵကရတၱသုတ္ (July 5, 2014)
မနက္ျဖန္ေသမည္ကို မည္သူႀကိဳသိနိုင္မည္နည္း။ အတိတ္ကာလသည္ ၿပီးဆုံး၍ျပန္မရနိုင္၊ အနာဂါတ္ကာလကား မေရာက္ေသး၊ ယခုပစၥဳပၸန္ကာလသည္သာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္၍ တရားက်င့္ၾကရန္ ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

မန ၈၈: ဗာဟိတိကသုတ္ (July 9, 2014)
ေကာသလမင္းႀကီးက အရွင္အာနႏၵာကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္က်င့္တရားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေလၽွာက္ထားေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကိုယ္က်င့္တရားအျမင္ (Ethics) ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းထားျခင္းကို ေတြ႕ရပါမည္။

သန ၇.၂: အေကၠာသသုတ္ (July 19, 2014)
ပုဏၰားတစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳသြားသည္ကို မေက်နပ္၍ ဆဲေရး ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အျခားပုဏၰား တစ္ေယာက္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

သန ၁၅.၃: အႆုသုတ္ (July 19, 2014)
သံသရာတေလၽွာက္ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ လြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း မခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း က်ခဲ့ရေသာ မ်က္ရည္သည္ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားလွသည္။

သန ၃၅.၂၄၅: ကႎသုေကာပမသုတ္ (July 22, 2014)
နိဗၺာန္ကို ရဟႏၲာမ်ားၾကား အျမင္မတူၾကပုံကို အလြန္ရွင္းလင္းေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဟာၾကားထားပါသည္။

မန ၁၁၇: မဟာစတၱာရီသကသုတ္ (July 24, 2014)
ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာအက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယာမဂ္ရွစ္ပါးတို႔ တစ္ပါးကိုတစ္ပါး အက်ိဳးျပဳပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။ အရိယာမဂ္ရွစ္ပါးတို႔ကို နားလည္လိုပါက ေလ့လာသင့္ေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၃.၁၁၀: အရကၡိတသုတ္ (Aug. 7, 2014)
ကိုယ့္စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္လၽွင္ အမိုးယိုေသာ အိမ္ကဲ့သို႔ ကိုယ္၊ ႏွုတ္၊ ႏွလုံးတို႔ ေဆြးျမည့္၍ ေကာင္းေသာလားရာ မေရာက္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၁၀.၁၇၆: စုႏၵသုတ္ (Aug. 7, 2014)
မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ေရွးထုံးစဥ္လာအတိုင္း ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ားျဖင့္ မဆိုင္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ ႏွုတ္  ႏွလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာ စင္ၾကယ္ရသည္။

အန ၄.၁၈၃: သုတသုတ္  (Aug. 14, 2014)
စကားကို မွန္တိုင္း ေျပာသင့္သည္ ထင္ပါသလား။

အန ၅.၄၉: ေကာသလသုတ္  (Jan. 16, 2016)
မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးေသဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးေနေသာ ေကာသလမင္းႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၁၁. ၁၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ္
(Jan. 31, 2016)
ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မွုေတာ့မည့္ ျမတ္စြာဘုရားကို သာကီဝင္မဟာနာမ္မင္းက “ျမတ္စြာဘုရားမရွိခိုက္ သီလရွိေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္နည္း”ဟု ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။