၁: ဧကကနိပါတ္

၁-ပဌမဝဂ္

၁-ေလာဘသုတ္

၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ‘ေလာဘ’ဟူေသာတစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရား တာဝန္ယူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ေလာဘျဖင့္ တပ္မက္သူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေလာဘကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေလာဘကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေလာဘကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-ေဒါသသုတ္

၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’ဟူေသာတစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရား တာဝန္ယူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ေဒါသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရသူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေဒါသကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥ စေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေဒါသကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေဒါသကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-ေမာဟသုတ္

၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ဟူေသာတစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရား တာဝန္ယူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ေမာဟျဖင့္ ေတြေဝသူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေမာဟကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေမာဟကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေမာဟကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။
၄-ေကာဓသုတ္

၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’ဟူေသာတစ္ခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရား တာဝန္ယူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို – ”အၾကင္ ေကာဓတရားျဖင့္ အမ်က္ထြက္သူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ’ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေကာဓကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာ ငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေကာဓကို) ပယ္ စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေကာဓကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။
၅-မကၡသုတ္

၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-ဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္မကၡတရားျဖင့္ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ’ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုမကၡကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုမကၡကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းမကၡကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တရံတခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽန္ႏု္ပ္ ၾကားနာခဲဲ႕ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။
၆-မာနသုတ္

၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽန္ႏု္ပ္ၾကားနာခဲဲ႕ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ တခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ဟူေသာတခုေသာတရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အနာဂါမ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ငါဘုရားတာဝန္ယူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို

”အၾကင္မာနျဖင့္ ယစ္သူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုမာနကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥ စေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုမာနကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းမာနကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ်မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-သဗၺပရိညာသုတ္

၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အလံုးစံု ေတဘုမၼကတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုပိုင္းျခားအပ္ေသာတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ အလံုးစံု ေတဘုမၼကတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ့ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုပိုင္းျခားအပ္ေသာတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္သူကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ အလံုးစံု ေတဘုမၼကတရားကို အလံုးစံု အဖို႔အားျဖင့္ သိေသာေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ သကၠာယတရားတို႔၌ မတပ္မက္၊ ထိုသူသည္ အလံုးစံု ေတဘုမၼကတရားကို ပိုင္းျခားသိ၍ဆင္းရဲအားလံုးကို မုခ် လြန္ေျမာက္ႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။
၈-မာနပရိညာသုတ္

၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ မာနကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုမာနတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔မာနကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုမာနတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈ ကင္းေအာင္ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ဤသတၱဝါတို႔သည္ မာနႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ မာနျဖင့္ အထံုးအဖြဲ႕ခံရသူတို႔သည္ ဘဝ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ မာနကို ပိုင္းျခား၍ မသိသူတို႔သည္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ လာေရာက္ၾကရကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ မာနကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ မာနကုန္ခန္းရာ နိဗၺာန္၌ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ မာနထံုးဖြဲ႕ျခင္းကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲအားလံုးကို လြန္ေျမာက္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။
၉-ေလာဘပရိညာသုတ္

၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေလာဘကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ေလာဘကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”အၾကင္ေလာဘျဖင့္ တပ္မက္သူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေလာဘကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥ စေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေလာဘကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေလာဘကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။
၁ဝ-ေဒါသပရိညာသုတ္

၁ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေဒါသကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ေဒါသကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”အၾကင္ေဒါသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရသူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေဒါသကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေဒါသကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းေဒါသကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ေရွးဦးစြာေသာ ပါဋိေဘာဂဝဂ္ ၿပီး၏။
၂-ဒုတိယဝဂ္

၁-ေမာဟပရိညာသုတ္

၁၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေမာဟကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ေမာဟကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ေမာဟျဖင့္ ေတြေဝသူ သတၱဝါတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေမာဟကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥ စေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေမာဟကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္း ေမာဟကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-ေကာဓပရိညာသုတ္

၁၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈ ကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါမထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍ သိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”အၾကင္ေကာဓတရားျဖင့္ အမ်က္ထြက္သူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုေကာဓကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥ စေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုေကာဓကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္း ေကာဓကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-မကၡပရိညာသုတ္

၁၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ ‘မကၡ’ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မသိသူ ပိုင္းျခား၍ မသိသူထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္မျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို မပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ ရဟန္းတို႔ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ ‘မကၡ’ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိသူ ပိုင္းျခား၍သိသူ ထိုတရား၌ စိတ္ကို တပ္စြန္းမႈကင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္သူ ကိေလသာဝဋ္ကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သူသည္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္မကၡျဖင့္ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္သူတို႔သည္ မေကာင္းေသာ လားရာ ‘ဂတိ’သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။ ထိုမကၡတရားကို ေကာင္းစြာသိ၍ (ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို) အနိစၥစေသာ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ ႐ႈသူတို႔သည္ (ထိုမကၡကို) ပယ္စြန္႔ကုန္၏။ (ယင္းမကၡတရားကို) ပယ္စြန္႔ေသာေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ တစ္ရံတစ္ခါမွ် မလာေရာက္ကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။
၄-အဝိဇၨာနီဝရဏသုတ္

၁၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္နီဝရဏျဖင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး သံသရာ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္၏။ ထိုနီဝရဏကား အဝိဇၨာနီဝရဏေပတည္း။ ရဟန္းတို႔အဝိဇၨာ နီဝရဏမွတစ္ပါး သံသရာ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ေစတတ္ေသာ အျခားနီဝရဏတစ္ခုကိုမွ်လည္းငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊မွန္၏ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာနီဝရဏျဖင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး သံသရာ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္၏။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”အၾကင္ ေမာဟဟူေသာ အဝိဇၨာနီဝရဏျဖင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး (သံသရာ၌) က်င္လည္ၾကရကုန္၏။ ထိုေမာဟဟူေသာ အဝိဇၨာနီဝရဏကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္တတ္ေသာ အျခားနီဝရဏ တစ္ခုမွ်လည္း မရွိ။

အၾကင္ အရိယာသာဝကတို႔သည္ ေမာဟကို ပယ္စြန္႔၍ အမိုက္တိုက္အစုကို ေဖာက္ခြဲကုန္၏။ ထိုအရိယာသာဝကတို႔သည္ သံသရာ၌ တစ္ဖန္ မက်င္လည္ရကုန္။ ထိုအရိယာသာဝကတို႔အား (သံသရာ၌ တစ္ဖန္ က်င္လည္ရန္) အေၾကာင္း တရား မရွိေတာ့ေပ”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

 

၅-တဏွာသံေယာဇနသုတ္

၁၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္သံေယာဇဥ္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး (သံသရာ၌) ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္၏။ ထိုသံေယာဇဥ္ကား တဏွာသံေယာဇဥ္ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ တဏွာသံေယာဇဥ္မွတစ္ပါး သံသရာ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ေစတတ္ေသာ အျခားသံေယာဇဥ္တစ္ခုကိုမွ်လည္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊မွန္၏ ရဟန္းတို႔ တဏွာသံေယာဇဥ္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး (သံသရာ၌) ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တဏွာလွ်င္ အေဖာ္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး က်င္လည္ရသည္ျဖစ္၍လူ႕ဘဝ, တစ္ပါးေသာ ဘဝဟူေသာ သံသရာကို မလြန္ ေျမာက္ႏိုင္။

သတိရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲ၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုတဏွာကို အျပစ္အားျဖင့္ သိ၍တဏွာကင္းေသာေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶကို မယူေတာ့ဘဲ (သံသရာမွ) ထြက္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

 

၆-ပဌမေသခသုတ္

၁၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤေယာနိေသာမနသိကာရသည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတာင့္တလ်က္ ေနေသာ ေသကၡရဟန္း၏ အတြင္းအဇၩတၱျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအဂၤါတည္းဟု ႏွလံုးျပဳ၍ ေက်းဇူးမ်ားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ေယာနိေသာမနသိကာရမွတစ္ပါး အျခားေက်းဇူးမ်ားေသာတရားတစ္ခုကိုမွ်လည္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊ ရဟန္းတို႔ ေယာနိေသာမနသိကာရရွိေသာ ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၍ ကုသိုလ္ကို ပြါးေစ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေယာနိေသာမနသိကာရသည္ ေသကၡရဟန္းအား ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရန္ေက်းဇူးမ်ားသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ ေယာနိေသာမနသိကာရမွတစ္ပါး အျခား ေက်းဇူးမ်ားေသာတရားမရွိ၊ အသင့္အားျဖင့္အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

 

၇-ဒုတိယေသခသုတ္

၁၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤမိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈသည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတာင့္တလ်က္ ေနေသာ ေသကၡရဟန္း၏ အျပင္ဗာဟိရျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအဂၤါတည္းဟု ႏွလံုးျပဳ၍ ေက်းဇူးမ်ားသကဲ့သို႔ ဤအတူ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈမွတစ္ပါး အျခားေက်းဇူးမ်ားေသာတရားတစ္ခုကိုမွ်လည္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ၊ ရဟန္းတို႔ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိေသာ ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၍ ကုသိုလ္ကို ပြါးေစႏိုင္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသူ အၾကင္ရဟန္းသည္ တုပ္ဝပ္ျခင္း ရွိ၏။ ႐ိုေသျခင္း ရွိ၏။ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏စကားကို လိုက္နာျပဳက်င့္၏။ ပညာအဆင္အျခင္ ရွိ၏။ သတိ အျမဲျပဳ၏။ (ထိုရဟန္းသည္ ) ဝိပႆနာအစဥ္အားျဖင့္ သံေယာဇဥ္အားလံုးတို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။
၈-သံဃေဘဒသုတ္

၁၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ားစီးပြါးမဲ့ရန္ လူအမ်ားမခ်မ္းသာရန္ လူအမ်ားအက်ဳိးမဲ့ရန္ နတ္လူတို႔ အက်ဳိးစီးပြါးမရွိရန္ ဆင္းရဲရန္သာျဖစ္၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? သံဃာကြဲျပားမႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ သံဃာကြဲျပားသည္ရွိေသာ္သံဃာကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ အခ်င္းခ်င္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ အခ်င္းခ်င္း ႐ႈတ္ခ်ပစ္ပယ္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ အခ်င္းခ်င္း ႏွင္ထုတ္စြန္႔လႊတ္မႈတို႔သည္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသံဃာကြဲျပားရာ၌ မၾကည္ညိဳေသးေသာသူတို႔လည္း မၾကည္ညိဳကုန္။ ၾကည္ညိဳၿပီးေသာအခ်ဳိ႕သူတို႔လည္း အၾကည္ညိဳပ်က္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”သံဃာကို သင္းခြဲသူသည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ထိုက္၏။ (အဝီစိ) ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ (အႏၲရ) ကပ္ပတ္လံုးတည္၏။ သံဃာကြဲျပားမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ မတရားမႈ၌ တည္သူသည္ ေယာဂေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္မွဆုတ္ယုတ္၏။ ညီၫြတ္ေသာ သံဃာကို သင္းခြဲေသာေၾကာင့္ (အႏၲရ) ကပ္ပတ္လံုး ငရဲ၌ က်က္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။
၉-သံဃသာမဂၢီသုတ္

၁၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ့ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ လူအမ်ား အက်ဳိးစီးပြါး ရွိရန္လူအမ်ား ခ်မ္းသာရန္ လူအမ်ား အက်ဳိးရွိရန္ နတ္လူတို႔ အက်ဳိးစီးပြါးရွိရန္ ခ်မ္းသာရန္သာ ျဖစ္၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? သံဃာညီၫြတ္မႈတည္း။ ရဟန္းတို႔ သံဃာညီၫြတ္သည္ရွိေသာ္သံဃာညီၫြတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုမႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္းၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ႐ႈတ္ခ်ပစ္ပယ္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ အခ်င္းခ်င္း ႏွင္ထုတ္စြန္႔လႊတ္မႈတို႔သည္လည္း မျဖစ္ကုန္။ ထိုသံဃာညီၫြတ္ရာ၌ မၾကည္ညိဳေသးေသာသူတို႔သည္လည္း ၾကည္ညိဳကုန္၏။ ၾကည္ညိဳၿပီးသူတို႔သည္လည္း တိုး၍ ၾကည္ညိဳကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”သံဃာညီၫြတ္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ညီၫြတ္သူတို႔အား ခ်ီးေျမႇာက္မႈသည္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာ၏။ ညီၫြတ္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ တရား၌ တည္ေသာသူသည္ ေယာဂေလးျဖာကုန္ရာ နိဗၺာန္မွ မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္၊ သံဃာညီၫြတ္မႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္ အာယုကပ္ပတ္လံုး နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။
၁ဝ-ပဒု႒စိတၱသုတ္

၂ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ေဒါသစိတ္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဤသို႔ (ငါဘုရား၏) စိတ္ျဖင့္ ထိုသူ၏စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏ ”ဤေဒါသစိတ္ရွိေသာအခါ၌ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေသခဲ့မူ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ငရဲ၌ က်ရေလ၏။ ဤသို႔ ငရဲက်ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း? ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ေဒါသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာေၾကာင့္ တည္း”၊ ရဟန္းတို႔ေဒါသစိတ္ရွိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ေဒါသစိတ္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို သိ၍ ရဟန္းတို႔အားဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အနက္သေဘာကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေဒါသစိတ္ရွိေသာအခ်ိန္အခါ၌ ေသခဲ့မူ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ရာ၏။ (အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္) ထိုပုဂၢိဳလ္၏စိတ္ကို ေဒါသသည္ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။

မွန္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ ေဒါသဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ လားရာ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ဒုတိယဝဂ္ ၿပီး၏။
၃-တတိယဝဂ္

၁-ပသႏၷစိတၱသုတ္

၂၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ စိတ္ၾကည္လင္သူ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဤသို႔ (ငါဘုရား၏စိတ္ျဖင့္) ထိုသူ၏စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍သိ၏ ”ဤစိတ္ၾကည္လင္ေသာအခါ၌ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေသခဲ့မူ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ခ်ထားသကဲ့သို႔ ဤအတူ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏”။ ယင္းသို႔ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း? ရဟန္းတို႔ ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ရဟန္းတို႔ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို -”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ စိတ္ၾကည္လင္သူ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို သိ၍ ရဟန္းတို႔အားဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အနက္သေဘာကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ဤပုဂၢိဳလ္သည္ စိတ္ၾကည္လင္ေသာအခါ၌ ေသခဲ့မူ ဝန္ထုပ္ကို ေဆာင္ယူ၍ ခ်ထားသကဲ့သို႔၊ ဤအတူထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သုဂတိဘဝ၌ ျဖစ္ရ၏။ (အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္) ထိုပုဂၢိဳလ္၏စိတ္သည္ ၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ တည္း။

မွန္၏။ သတၱဝါတို႔သည္ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ လားရာသုဂတိဘဝသို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။
၂-ေမတၱသုတ္

၂၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မေၾကာက္ၾကကုန္လင့္၊ ရဟန္းတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ထိုအလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ခ်စ္ခင္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခ၏အမည္ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မိမိျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ္တို႔၏ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ခ်စ္ခင္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အက်ဳိးကို ခံစားဖူးသည္ကို မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူ၏။ ခုနစ္ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး ေမတၱာစိတ္ကို ပြါး၍ ခုနစ္ကမ႓ာတို႔ပတ္လံုး ဤကာမဘံုသို႔ မလာေရာက္ရေတာ့ေပ၊ ရဟန္းတို႔ ကမ႓ာပ်က္ေသာအခါ၌ အာဘႆရဘံုသို႔ ေရာက္ေနရ၏။ ကမ႓ာတည္မိေသာအခါ၌ သတၱဝါကင္းေသာ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဗဟၼာ ျဖစ္၏။ မဟာျဗဟၼာ ျဖစ္၏။ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူ ျဖစ္၏။ မည္သူကမွ်မလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ ျဖစ္၏။ စင္စစ္ (အလံုးစံုကို) ျမင္သူ ျဖစ္၏။ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သူ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ သံုးဆယ့္ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္း ျဖစ္ဖူး၏။ အႀကိမ္ရာေပါင္း မ်ားစြာ သမုဒၵရာေလးစင္း အပိုင္းအျခားရွိသည့္ ေလးကြၽန္းလံုးကို အစိုးရေသာ ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ေအာင္ေသာတိုင္းႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေစေသာ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာတရားေစာင့္ေသာတရားႏွင့္ အညီ မင္းျပဳေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ဖူး၏။ ပေဒသရာဇ္မင္းအျဖစ္မွာကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရွိရာအံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ ”ယခုအခါ ငါဘုရား၏ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးျခင္း ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္းဟူေသာ ဤအက်ဳိး့တရားသည္ အဘယ္ကံ၏ အက်ဳိးနည္း? အဘယ္ကံ၏ ဝိပါက္နည္း”ဟု ဤသို႔ ငါဘုရားအားအၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ”ယခုအခါ ငါဘုရား၏ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးျခင္း ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္းဟူေသာ ဤအက်ဳိးတရားသည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ ဣေႁႏၵကို ဆံုးမမႈကိုယ္ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းမႈဟူေသာ ဤကံသံုးပါးတို႔၏ အက်ဳိးတည္း။ ဤကံသံုးပါး၏ ဝိပါက္တည္း”ဟု ဤသို႔ ငါဘုရားအား အၾကံျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ထိုသူသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏။ ေနာင္အခါ၌ ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ ဒါနကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမတၱာစိတ္ကိုလည္းေကာင္း ပြါးမ်ားရာ၏။

ပညာရွိသည္ သုခလွ်င္ အာနိသင္ရွိကုန္ေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ား၍ေၾကာင့္ၾကမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။
၃-ဥဘယတၳသုတ္

၂၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာတစ္ခုေသာတရားသည္ မ်က္ေမွာက္အက်ဳိးတမလြန္ အက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာယူ၍ တည္၏။ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္အဘယ္နည္း? ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့မႈ ‘အပၸမာဒ’ တရားပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ပြါးမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ေသာ ဤတစ္ခုေသာတရားသည္ မ်က္ေမွာက္အက်ဳိး တမလြန္အက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ယူ၍ တည္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပညာရွိတို႔သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့မႈကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏။ ပညာရွိသည္မေမ့မေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို ယူႏိုင္၏။

မ်က္ေမွာက္အက်ဳိး တမလြန္အက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို ရျခင္းေၾကာင္႕ ပညာရွိကို ပ႑ိတဟူ၍ဆိုအပ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။
၄-အ႒ိပုဥၨသုတ္

၂၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

စုေဆာင္းထားသူလည္း ရွိခဲ့မူ စုေဆာင္းထားတိုင္းလည္း မပ်က္စီးခဲ့မူ တစ္ကမ႓ာပတ္လံုး ေျပးသြားက်င္လည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ ႀကီးစြာေသာ အ႐ိုးေပါင္း အ႐ိုးပံု အ႐ိုးစုသည္ ဤေဝပုလႅေတာင္ႀကီးမွ်ပင္ ရွိသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တစ္ကမ႓ာပတ္လံုး (က်င္လည္ေျပးသြားရေသာ) ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ အ႐ိုးစုသည္ ေတာင္မွ်ေလာက္အစုအပံုရွိသည္ ျဖစ္ရာ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ထိုေတာင္ကို မူကား မဂဓတိုင္းတို႔၏ ဂိရိဗၺဇမည္ေသာ (ရာဇၿဂိဳဟ္) ၿမိဳ႕ ဝယ္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၏ေျမာက္ဘက္၌ တည္ေသာ ႀကီးေသာ ေဝပုလႅေတာင္ဟု ဆိုအပ္၏။

ဒုကၡသစၥာကိုလည္းေကာင္း ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡကို လြန္ေျမာက္ရာ’နိေရာဓ’သစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (နိဗၺာန္သို႔) ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂၢသစၥာဟု ဆိုအပ္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အၾကင္အခါ၌ ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ျမင္၏။ ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ (ကာမဘံု၌) ခုနစ္ႀကိမ္ အလြန္ေျပးသြား၍သံေယာဇဥ္အားလံုးတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳေလေတာ့၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။
၅-မုသာဝါဒသုတ္

၂၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုေသာတရားကို လြန္က်ဴး၍တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား တစ္စံုတစ္ရာေသာ မေကာင္းမႈကို မျပဳလုပ္ဟူ၍ ငါဘုရား မေဟာ၊ တစ္ခုေသာတရားဟူသည္ အဘယ္နည္း? ရဟန္းတို႔ ယင္းတစ္ခုေသာတရားဟူသည္ သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈ ‘မုသာဝါဒ’ တရားပင္တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တမလြန္ေလာကကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးေသာတစ္ခုေသာတရားကို လြန္က်ဴးေသာ မုသားေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မည္သည့္ မေကာင္းမႈကိုမွ် မျပဳႏိုင္ဟူ၍ မရွိေတာ့ေပ”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။
၆-ဒါနသုတ္

၂၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ လွဴဒါန္းေဝဖန္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ငါဘုရားသိသကဲ့သို႔ သိၾကကုန္မူမေပးလွဴဘဲ မစားကုန္ရာ၊ ဝန္တိုမႈႏွင့္ ျငဴစူမႈစေသာ အကုသိုလ္အညစ္အေၾကးသည္ ထိုသူ၏စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံးလႊမ္းမိုး၍ မတည္ႏိုင္ရာ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိကုန္မူ ထိုသူတို႔သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ထမင္းလုတ္ထမင္းဆုပ္မွေသာ္လည္း မခြဲျခမ္း မေဝဖန္မူ၍ မစားကုန္ရာ။ ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ လွဴဒါန္းေဝဖန္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို ငါဘုရားသိသကဲ့သို႔ မသိကုန္ေသာေၾကာင့္ သာ မေပးလွဴဘဲ စားၾကကုန္၏။ ဝန္တိုမႈႏွင့္ ျငဴစူမႈစေသာ အကုသိုလ္အညစ္အေၾကးသည္ ထိုသူ၏စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံးလႊမ္းမိုး၍ တည္ေလ၏ဟု ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ခြဲျခမ္းေဝဖန္မႈသည္ ဤသို႔ ႀကီးေသာ အက်ဳိးရွိ၏ဟု ခြဲျခမ္းေဝဖန္မႈ၏ အက်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း အကယ္၍ သိၾကကုန္မူ ဝန္တိုမႈႏွင့္ ျငဴစူမႈစေသာ အကုသိုလ္အညစ္အေၾကးကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ အထူးၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ အၾကင္အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ေပးလွဴေသာ အလွဴသည္အက်ဳိးႀကီး၏။ ထိုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါ ေပးလွဴကုန္ရာ၏။

လူမ်ားစြာအား ထမင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ျမတ္ေသာ အလွဴကိုလည္းေကာင္းေပးလွဴေသာေၾကာင့္ အလွဴဒါယကာတို႔သည္ ဤလူ၏အျဖစ္မွ စုေတသည္ရွိေသာ္ နတ္ျပည္သို႔ ့လားေရာက္ၾကရကုန္၏။

နတ္ျပည္၌ ေရာက္ၾကကုန္ေသာ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ထိုနတ္ျပည္၌ အလိုရွိအပ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကရကုန္၏။ ဝန္တိုမႈ မရွိသူတို႔သည္ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္းအက်ဳိးကို ခံစားၾကရကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။
၇-ေမတၱာဘာဝနာသုတ္

၂၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ခႏၶာဟူေသာ ဥပဓိအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳဟူေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္) ၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္စိတ္၍ တစ္စိတ္မွ် မထိုက္တန္ကုန္။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္)သည္သာလွ်င္ ထိုပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္၏။ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ၏။ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္၏။

ရဟန္းတို႔ ၾကယ္တာရာတို႔၏ အေရာင္ဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ လေရာင္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မထိုက္တန္ကုန္။ လေရာင္သည္သာလွ်င္ ထိုၾကယ္တာရာအေရာင္တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ တင့္တယ္လည္းတင့္တယ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ခႏၶာဟူေသာ ဥပဓိအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္) ၏တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မထိုက္ တန္ကုန္။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္)သည္သာလွ်င္ ထိုပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္၏။ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ၏။ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္၏။

ရဟန္းတို႔ မိုးဥတု၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာတန္ေဆာင္မုန္းလ သရဒဥတု၌ ေကာင္းကင္ဟင္းလင္း ျဖစ္၍မိုးတိမ္ကင္းလတ္ေသာ္ ေနမင္းသည္ ေကာင္းကင္သို႔ တက္လ်က္ ေကာင္းကင္ရွိ အမိုက္တိုက္အားလံုးကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ခႏၶာဟူေသာ ဥပဓိအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ပုညကိရိယဝတၳဳဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္) ၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မထိုက္တန္ကုန္။ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္)သည္သာလွ်င္ ထိုပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ ေတာက္ေျပာင္လည္းေတာက္ေျပာင္၏။ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ၏။ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္၏။

ရဟန္းတို႔ ညဥ့္၏မိုးေသာက္ခါနီး၌ ေသာ ၾကာၾကယ္သည္ ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္ထြန္းပလည္း ထြန္းပ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ခႏၶာဟူေသာ ဥပဓိအက်ဳိး ရွိေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္) ၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ကိုမွ် မထိုက္တန္ကုန္။ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈ (အပၸနာစ်ာန္)သည္သာလွ်င္ ထိုပုညကိရိယဝတၳဳ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ ေတာက္ေျပာင္လည္း ေတာက္ေျပာင္၏။ ထြန္းပလည္း ထြန္းပ၏။ တင့္တယ္လည္း တင့္တယ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို-

”အၾကင္သူသည္ အျမဲသတိျပဳလ်က္ အတိုင္းအရွည္ ပမာဏမရွိေသာ ေမတၱာ စ်ာန္ကို ပြါးမ်ား၏။ ခႏၶာဟူေသာ ဥပဓိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေခါင္းပါးကုန္၏။

(ဗ်ာပါဒေၾကာင့္ ) ပ်က္စီးေသာ စိတ္မရွိသူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါကိုေသာ္လည္းအကယ္၍ ေမတၱာပြါးမ်ားခဲ့မူ ထိုေမတၱာပြါးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ လြန္ကဲေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ သတၱဝါအားလံုးတို႔ကို စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိသူသည္ မ်ားစြာေကာင္းမႈအစုကို ၿပီးေစ၏။

အၾကင္ရာဇိသယမည္ကုန္ေသာတရားေစာင့္မင္းတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ျဖင့္ ျပည့္ ၾကပ္ေနေသာ ေျမျပင္အလံုးကို ေအာင္ႏိုင္၍ အခြန္ဆယ္ခိုင့္တစ္ခိုင္ ယူျခင္း ‘သႆေမဓ’၊ စစ္သူႀကီးတို႔အားေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရိကၡာေပးျခင္း ‘ပုရိသေမဓ’၊ သူဆင္းရဲတို႔အား လက္မွတ္ ေရးထိုးေစ၍အသျပာတစ္ေထာင္ ႏွစ္ေထာင္ အတိုး အပြါးမရွိ ထုတ္ေခ်းျခင္း ‘သမၼာပါသ’၊ ခ်စ္သား ဦးရီးစသည့္သိမ္ေမြ႕ေသာ စကားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ‘ဝါဇေပယ်’၊ ဤသဂၤဟ တရားေလးပါးတို႔ျဖင့္ခ်ီးေျမႇာက္ပူေဇာ္ကုန္၍ အိမ္တို႔၌ တံခါးအပိတ္မရွိသည္ကို ျပဳကုန္လ်က္ လွည့္လည္ကုန္၏။

အလံုးစံုေသာ ၾကယ္တာရာအေပါင္းတို႔သည္ လေရာင္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍ တစ္စိတ္မွ်မထိုက္တန္သကဲ့သို႔ ထိုမင္းတို႔၏ သႆေမဓစေသာ သဂၤဟ တရား ေလးပါးတို႔သည္ ေကာင္းစြာပြါးမ်ားအပ္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍တစ္စိတ္ကိုမွ်လည္း မထိုက္တန္ကုန္။

သတၱဝါအားလံုးတို႔၌ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္အဖို႔အစုရွိေသာ အၾကင္သူသည္ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို) ကိုယ္တိုင္လည္း မညႇဥ္းဆဲ၊ မသတ္ပုတ္၊ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍လည္း အႏိုင္မယူ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မဆံုး႐ံႈးေစ၊ ထိုသူအား တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးရန္မျဖစ္ႏိုင္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

တတိယဝဂ္ ၿပီး၏။

ဧကကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။