၃: တိကနိပါတ္

၁-ပဌမဝဂ္

၁-မူလသုတ္

၅ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္မူလတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ေလာဘဟူေသာ အကုသိုလ္မူလ ေဒါသဟူေသာ အကုသိုလ္မူလ ေမာဟဟူေသာ အကုသိုလ္မူလတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔အကုသိုလ္မူလတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေလာဘသည္လည္းေကာင္း၊ ေဒါသသည္လည္းေကာင္း၊ ေမာဟသည္လည္းေကာင္း မိမိ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဤတရားတို႔သည္ ဝါးပင္ကို မိမိအသီးသည္ပင္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ယုတ္မာေသာ စိတ္ရွိသူကို ဖ်က္ဆီးကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။

၂-ဓာတုသုတ္

၅၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဓာတ္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ႐ူပဓာတ္ အ႐ူပဓာတ္နိေရာဓဓာတ္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဓာတ္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူတို႔သည္ ႐ူပဓာတ္ကို ပိုင္းျခားသိ၍ အ႐ူပဓာတ္တို႔၌ မကပ္ၿငိဘဲ နိေရာဓဓာတ္၌ အာ႐ံုျပဳကာ အရိယမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ေသျခင္းမွ လြန္ေျမာက္ကုန္၏။

အာသေဝါကင္းေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာမကာယျဖင့္ ဥပဓိကင္းေသာ အမတဓာတ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ဥပဓိတို႔၏ စြန္႔လႊတ္ရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ ေမွာက္ျပဳၿပီးလွ်င္ စိုးရိမ္မႈကင္းေသာ ကိေလသာျမဴကင္းေသာ နိဗၺာန္တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။

၃-ပဌမေဝဒနာသုတ္

၅၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာဥေပကၡာေဝဒနာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေဝဒနာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔၏ျဖစ္ေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာတို႔၏ ကုန္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယမဂ္ကိုလည္းေကာင္း ပိုင္းျခား၍သိ၏။ ရဟန္းသည္ ေဝဒနာတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသပရိနိဗၺာန္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျဖင့္ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

၄-ဒုတိယေဝဒနာသုတ္

၅၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-သုခေဝဒနာ ဒုကၡေဝဒနာဥေပကၡာေဝဒနာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သုခေဝဒနာကို ဆင္းရဲဟူ၍ ႐ႈအပ္၏။ ဒုကၡေဝဒနာကို ေျငာင့္တံက်င္ဟူ၍ ႐ႈအပ္၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာကို အနိစၥဟူ၍ ႐ႈအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင့္ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ သုခေဝဒနာကို ဆင္းရဲဟူ၍ ျမင္၏။ ဒုကၡေဝဒနာကို ေျငာင့္တံက်င္ဟူ၍ ျမင္၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာကို အနိစၥဟူ၍ ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရဟန္းကို ျဖဴစင္၍ ေကာင္းေသာ အျမင္ရွိသူ တဏွာျပတ္ၿပီးသူသံေယာဇဥ္ကင္းၿပီးသူ အႂကြင္းမဲ့မာနကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲအဆံုးကို ျပဳၿပီးသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ သုခေဝဒနာကို ဆင္းရဲဟူ၍ ျမင္၏။ ဒုကၡေဝဒနာကို ေျငာင့္တံ က်င္ဟူ၍ ျမင္၏။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို အနိစၥဟူ၍ ျမင္၏။

ေဝဒနာသံုးပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ၿပီးေသာ ထိုရဟန္းသည္ ထိုေဝဒနာ၌ သမုေစၧဒဝိမုတၱိအားျဖင့္လြတ္ေျမာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ အဘိညာဥ္ ကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီး၍ ၿငိမ္းေအးၿပီးလွ်င္ေယာဂေလးပါးကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူျဖစ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

၅-ပဌမဧသနာသုတ္

၅၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ကာမကို ရွာမွီးျခင္း၊ ဘဝကို ရွာမွီးျခင္း၊ အက်င့္ျမတ္ကို ရွာမွီးျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ျဖစ္၍ ရွာမွီးျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ျဖစ္ေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ကုန္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယမဂ္ကိုလည္းေကာင္း ပိုင္းျခား၍သိ၏။ ရဟန္းသည္ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသပရိနိဗၺာန္ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

၆-ဒုတိယဧသနာသုတ္

၅၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ကာမကို ရွာမွီးျခင္း၊ ဘဝကို ရွာမွီးျခင္း၊ အက်င့္ျမတ္ကို ရွာမွီးျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အက်င့္ျမတ္ကို ရွာမွီးျခင္းႏွင့္တကြ ကာမကို ရွာမွီးျခင္း ဘဝကို ရွာမွီးျခင္းဟု ရွာမွီးျခင္းသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤသည္သာမွန္၏ဟု အမွားသံုးသပ္ျခင္းသည္ ဒိ႒ိလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏။ (ကိေလသာ) အဆင့္ဆင့္ တိုးပြါး၏။

ရာဂအားလံုးတို႔မွ ကင္းေသာတဏွာကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ ‘ဝိမုတၱိ’ ရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ရွာမွီးျခင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္၏။ ဒိ႒ိဟူေသာတည္ရာအေၾကာင္းတို႔ကို ပယ္ႏုတ္၏။ ရဟန္းသည္ ရွာမွီးျခင္းတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အလိုအာသာ မရွိသူသို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာမႈ မရွိသူျဖစ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-ပဌမအာသဝသုတ္

၅၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အာသဝတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ အဝိဇၨာသဝတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အာသဝတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္’သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ အာသဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အာသဝတို႔၏ ျဖစ္ ေၾကာင္း’သမုဒယ’ကိုလည္းေကာင္း၊ အာသဝတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ’နိေရာဓ’ကိုလည္းေကာင္း၊ အာသဝတို႔၏ကုန္ရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယမဂ္ကိုလည္းေကာင္း ပိုင္းျခား၍သိ၏။ ရဟန္းသည္ အာသဝတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသပရိနိဗၺာန္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

၈-ဒုတိယအာသဝသုတ္

၅၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အာသဝတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ကာမာသဝ ဘဝါသဝအဝိဇၨာသဝတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ အာသဝတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ပုဂၢိဳလ္အား ကာမာသဝသည္ကုန္ခဲ့ၿပီ။ အဝိဇၨာသဝသည္လည္း ကင္း ေပ်ာက္ၿပီ။ ့ဘဝါသဝသည္လည္းကုန္ခန္းၿပီ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ (ကိေလသာမွ) ကင္း လြတ္ၿပီးလွ်င္ ဥပဓိမရွိမူ၍စစ္သည္ႏွင့္ တကြေသာ မာရ္ကို ေအာင္လ်က္ အဆံုး စြန္ေသာ ကိုယ္အတၱေဘာကို ေဆာင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။

၉-တဏွာသုတ္

၅၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တဏွာတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ကာမတဏွာ၊ ဘဝ တဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ တဏွာတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တဏွာေယာဂႏွင့္ ယွဥ္၍ ဘဝႀကီးငယ္၌ တပ္ေသာ စိတ္ရွိၾကသူ နိဗၺာန္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မရၾကသည့္ထိုသတၱဝါတို႔သည္ မာရ္နတ္၏ ေက်ာ့ကြင္းတည္းဟူေသာ ေယာဂႏွင့္ ယွဥ္ကုန္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္းေသျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သည္ ျဖစ္ရကား သံသရာသို႔ သြားကုန္၏။

ေလာက၌ အၾကင္သူတို႔သည္ကား တဏွာကို ပယ္သတ္ၿပီး၍ ဘဝႀကီးငယ္၌ တဏွာကင္းကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္လည္း အာသဝကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသူအားလံုးတို႔သည္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာတစ္ဖက္ကမ္းသို႔ မုခ်ေရာက္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။

၁ဝ-မာရေဓယ်သုတ္

၅၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ တရားသံုးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မာရ္မင္း၏ႏိုင္ငံကို လြန္၍ ေနမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔ႏွင့္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (ရဟႏၲာတို႔၏ဥစၥာ) အေသကၡျဖစ္ေသာ သီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အေသကၡျဖစ္ေသာ သမာဓိအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အေသကၡျဖစ္ေသာ ပညာအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးပါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မာရ္မင္း၏ႏိုင္ငံကို လြန္၍ ေနမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္၏ဟု ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သီလ သမာဓိ ပညာဟူကုန္ေသာ ဤတရားတို႔ကို ေကာင္း စြာပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မာရ္မင္း၏ႏိုင္ငံကို လြန္၍ ေနမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ပဌမဝဂ္ ၿပီး၏။

၂-ဒုတိယဝဂ္

၁-ပုညကိရိယဝတၳဳသုတ္

၆ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပုညကိရိယဝတၳဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ေပးကမ္းမႈ ‘ဒါန’ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳ၊ က်င့္သံုးမႈ ‘သီလ’ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳ၊ ပြါးမ်ားမႈ ‘ဘာဝနာ’ဟူေသာ ပုညကိရိယဝတၳဳတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ပုညကိရိယဝတၳဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ထိုသူသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏။ ေနာင္အခါ၌ ျမင့္ျမတ္၍ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ ဒါနကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမတၱာစိတ္ကိုလည္းေကာင္း ပြါးမ်ားရာ၏။

ပညာရွိသူသည္ သုခလွ်င္ အာနိသင္ရွိကုန္ေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ား၍ ဆင္းရဲကင္းေသာ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။

၂-စကၡဳသုတ္

၆၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ စကၡဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-မံသစကၡဳ၊ ဒိဗၺစကၡဳ၊ ပညာစကၡဳတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ စကၡဳတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”မံသစကၡဳ ဒိဗၺစကၡဳႏွင့္ အတုမရွိေသာ ပညာစကၡဳဟူကုန္ေသာ စကၡဳသံုးပါးတို႔ကို ေယာက္်ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

မံသစကၡဳ၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ ဒိဗၺစကၡဳ၏ အေၾကာင္းတည္း။ အၾကင္အခါ အတု မရွိေသာ ပညာစကၡဳဟူေသာ အာသဝကၡယဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ထိုအခါ ယင္းပညာစကၡဳဟူေသာ အာသဝကၡယဉာဏ္ကို ရျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ ကင္းလြတ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။

၃-ဣႁႏိၵယသုတ္

၆၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ဟူေသာ အနညာတညႆာမီတိေႁႏၵ၊ အထက္မဂ္သံုးပါးႏွင့္ ေအာက္ဖိုလ္သံုးပါးဟူေသာ အညိေႁႏၵ၊ အရဟတၱ ဖိုလ္ဟူေသာ အညာတာဝိေႁႏၵတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေျဖာင့္မွန္ေသာ လမ္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ က်င့္ဆဲ ေသကၡပုဂၢိဳလ္အား ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ပဌမအနညာတညႆာမီတိေႁႏၵဉာဏ္ ျဖစ္၏။ ထိုဉာဏ္မွ အျခားမဲ့၌ အထက္မဂ္သံုးပါးႏွင့္ေအာက္ဖိုလ္သံုးပါးဟူေသာ အညိေႁႏၵ ျဖစ္၏။

ထိုအရဟတၱမဂ္၏ အျခားမဲ့၌ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အညာတာဝိေႁႏၵ ျဖစ္၏။ ကိေလသာမွလြတ္ၿပီးေသာတာဒိဂုဏ္ရွင္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ ငါ၏အရဟတၱဖိုလ္သည္ မပ်က္စီးဟု ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္သည္ မုခ်ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ဣေႁႏၵႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ၿငိမ္းေအးလ်က္ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စစ္သည္ႏွင့္တကြ မာရ္ကို ေအာင္လ်က္ အဆံုးစြန္ေသာ ကိုယ္အတၱေဘာကို ေဆာင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

၄-အဒၶါသုတ္

၆၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကာလတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- အတိတ္ကာလ၊ အနာဂတ္ကာလ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ကာလတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္ သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ခႏၶာငါးပါး၌ ငါ သူတစ္ပါးဟု အမွတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာငါးပါး၌ တည္ကုန္လ်က္ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္ ေသမင္းႏွင့္ စပ္ယွဥ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

(ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ) ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခားသိေသာေၾကာင့္ ခႏၶာငါးပါးကို ငါ သူတစ္ပါးဟု မေအာက္ေမ့၊ ကိေလသာမွ လြတ္သည္ျဖစ္၍ အတုမရွိျမတ္ေသာ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္ကို စိတ္ျဖင့္ေတြ႕ထိသိျမင္၏။

ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ ၿငိမ္း ေအးရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ဆင္ျခင္၍မွီဝဲေလ့ရွိေသာတရား၌ တည္သူ ထို ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ သတၱဝါဟူေသာ ေရတြက္ျခင္းသို႔ မေရာက္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

၅-ဒုစၥရိတသုတ္

၆၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဒုစ႐ိုက္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ဝစီ ဒုစ႐ိုက္၊ မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဒုစ႐ိုက္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပညာမဲ့သူသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရာဂစေသာ အျပစ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ အျခားေသာ အမႈကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ကံကို မျပဳဘဲ အကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

၆-သုစရိတသုတ္

၆၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သုစ႐ိုက္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း – ကာယသုစ႐ိုက္၊ ဝစီသုစ႐ိုက္၊ မေနာသုစ႐ိုက္တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သုစ႐ိုက္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပညာရွိသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရာဂစေသာ အျပစ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ အျခားအမႈကို စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္ကံကို မျပဳမူ၍ကုသိုလ္ကံကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-ေသာေစယ်သုတ္

၆၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ကိုယ္၏စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ႏႈတ္၏စင္ၾကယ္ျခင္း၊ စိတ္၏စင္ၾကယ္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ စင္ၾကယ္ျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကိုယ္စင္ၾကယ္မႈ ႏႈတ္စင္ၾကယ္မႈ စိတ္စင္ၾကယ္မႈရွိေသာ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၍ ျဖဴစင္မႈ ‘ေသာေစယ်’ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာသေဝါကင္းသူရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို စင္ၾကယ္သူဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

၈-ေမာေနယ်သုတ္

၆၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟႏၲာအျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ ‘ေမာေနယ်’ အက်င့္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ကာယေမာေနယ်၊ ဝစီေမာေနယ်၊ မေနာေမာေနယ်တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ရဟႏၲာအျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ ‘ေမာေနယ်’ အက်င့္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္ဖ်က္မႈ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္ဖ်က္မႈ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္ ဖ်က္မႈရွိေသာ မဂ္ေရစင္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ေဆးေၾကာၿပီးေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမာေနယ်တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာသေဝါမရွိသူ ရဟႏၲာကို မုနိဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။

၉-ပဌမရာဂသုတ္

၆၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ရာဂကို မပယ္ႏိုင္ေသး ေဒါသကို မပယ္ႏိုင္ေသးေမာဟကို မပယ္ႏိုင္ေသး၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို မာရ္သည္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားသူ မာရ္၏ ေက်ာ့ကြင္းအစြပ္ ခံရသူ မာရ္နတ္အလိုရွိတိုင္း အျပဳခံရသူဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔အၾကင္တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ရာဂကို ပယ္ႏိုင္၏။ ေဒါသကို ပယ္ႏိုင္၏။ ေမာဟကို ပယ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို မာရ္သည္ မေႏွာင္ဖြဲ႕ႏိုင္သူ မာရ္၏ ေက်ာ့ကြင္း အစြပ္မခံရသူမာရ္နတ္အလိုရွိတိုင္း အျပဳမခံရသူဟု ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ ရာဂကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာဟကိုလည္းေကာင္းကင္းကြာေစႏိုင္၏။ ထိုသူကို ပြါးမ်ားၿပီးသူတို႔တြင္ တစ္ေယာက္အပါ အဝင္ျဖစ္၍ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ေရွးေရွးရဟႏၲာတို႔ကဲ့သို႔ ႂကြေရာက္လာသူ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္သူ ေဘးအေပါင္း ရန္ အေပါင္းကို လြန္ၿပီးသူ သစၥာေလးပါးကို သိၿပီးသူဟု ဆိုကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။

၁ဝ-ဒုတိယရာဂသုတ္

၆၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ အၾကင္တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ရာဂကို မပယ္ႏိုင္ေသး၊ ေဒါသကို မပယ္ႏိုင္ေသး၊ ေမာဟကို မပယ္ႏိုင္ေသး။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို လွိဳင္းတံပိုး ဝဲ, ဖမ္းယူတတ္ေသာ ငါး မကာရ္း ရကၡိဳသ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သမုဒၵရာကို မကူးေျမာက္ႏိုင္ေသးသူဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းေယာက္်ားျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစအၾကင္တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ရာဂကို ပယ္ႏိုင္၏။ ေဒါသကို ပယ္ႏိုင္၏။ ေမာဟကို ပယ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို လွိဳင္းတံပိုး ဝဲ, ဖမ္းယူတတ္ေသာ ငါး မကာရ္း ရကၡိဳသ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သမုဒၵရာကို ကူးေျမာက္ႏိုင္သူဟု ဆိုအပ္၏။ ကူးေျမာက္ၿပီးသူ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူမေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ၾကည္းကုန္း၌ တည္သူဟု ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ရာဂကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာဟကိုလည္းေကာင္းကင္းကြာေစႏိုင္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဖမ္းယူတတ္ေသာ ငါး မကာရ္း ရကၡိဳသ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္လွိဳင္းတံပိုးႏွင့္တကြ ျဖစ္၍ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာ ဤသမုဒၵရာကို လြန္ေျမာက္ၿပီ။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ရာဂစေသာ ငါးပါးအေပါင္းကို လြန္ေျမာက္လ်က္ ေသမင္းကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္ကိေလသာစေသာ ဥပဓိမရွိမူ၍ တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းဆင္းရဲကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္၏။ ရာဂစသည္တို႔၏ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ထိုသူသည္ သီလ စသည္ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ထိုက္သူ၏အျဖစ္သို႔ မေရာက္၊ ေသမင္းကို ေတြေဝေစ၏ဟု ငါဆို၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ဒုတိယဝဂ္ ၿပီး၏။

၃-တတိယဝဂ္

၁-မိစၧာဒိ႒ိကသုတ္

၇ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲတတ္ၾကသူမွားေသာ အယူရွိၾကသူမွားေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္းငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ထိုအျခင္းအရာကို တစ္ပါးေသာ သမဏထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကား၍ ေဟာသည္ မဟုတ္ေပ၊ ရဟန္းတို႔ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္မေနာဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲတတ္ၾကသူမွားေသာ အယူရွိၾကသူမွားေသာ အယူျဖင့္တည္ေဆာက္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကားကိုယ္တိုင္သိကိုယ္တိုင္ျမင္ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားေသာ အျခင္းအရာကိုသာလွ်င္ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲတတ္ၾကသူမွားေသာ အယူရွိၾကသူမွားေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္နည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္ ဝယ္ အသက္တိုသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ကိုယ္ျဖင့္မွားေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳ၍မွားေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို၍မွားေသာ စိတ္ကိုလည္းေဆာက္တည္၍ မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳ၏။ ပညာမဲ့ေသာ ထိုသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။

၂-သမၼာဒိ႒ိကသုတ္

၇၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကာယသုစ႐ိုက္ ဝစီသုစ႐ိုက္ မေနာသုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူရွိၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူျဖင့္ ေဆာက္တည္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ ျဖစ့္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ထိုအျခင္းအရာကို တစ္ပါးေသာ သမဏထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ၾကား၍ ေဟာသည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ ကာယသုစ႐ိုက္ ဝစီသုစ႐ိုက္မေနာသုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူရွိၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူျဖင့္ တည္ေဆာက္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူ သတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ ျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ရသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကားကိုယ္တိုင္သိကိုယ္တိုင္ျမင္ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားေသာ အျခင္းအရာကိုသာလွ်င္ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ကာယသုစ႐ိုက္ ဝစီသုစ႐ိုက္ မေနာသုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသူ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူရွိၾကသူ ေကာင္းေသာ အယူျဖင့္ တည္ေဆာက္အပ္ေသာ ကံရွိၾကသူသတၱဝါတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ ျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ရသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ငါဘုရားျမင္ေတာ္မူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္ ဝယ္ အသက္တိုသည္ ျဖစ္ရကားကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳ၍မွန္ကန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို၍ေကာင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေဆာက္တည္၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳ၏။ ပညာရွိေသာ ထိုသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးေသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။

၃-နိႆရဏိယသုတ္

၇၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စပ္ကုန္ေသာ ဓာတ္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ကာမတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပဌမစ်ာန္ဟူေသာ ‘ေနကၡမၼ’ ဓာတ္၊ ႐ူပါဝစရတရားတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အ႐ူပစ်ာန္ဟူေသာ ‘အ႐ူပ’ ဓာတ္၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ျပဳျပင္စီရင္အပ္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာတရားတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟူေသာ ‘နိေရာဓ’ ဓာတ္တို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္ကုန္ေသာ ဓာတ္တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကိေလသာတို႔ကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိေသာအခါ ခပ္သိမ္း နိႆရဏ သံုးပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာမတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း ႐ူပါဝစရတရားတို႔မွလြန္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သိေသာေၾကာင့္ သခၤါရအားလံုးတို႔၏ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္ကို ေတြ႕ထိသိျမင္ရ၍ ထိုကာမ႐ူပသခၤတတို႔၌ သမုေစၧဒဝိမုတၱိအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ အဘိညာဥ္ကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီး၍ ၿငိမ္းေအးၿပီးလွ်င္ ေယာဂေလးပါးကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူျဖစ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

၄-သႏၲတရသုတ္

၇၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ႐ူပါဝစရတရားတို႔ထက္ အ႐ူပါဝစရတရားတို႔သည္ အထူးၿငိမ္းေအးကုန္၏။ အ႐ူပါဝစရတရားတို႔ထက္ (႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရာ) နိဗၺာန္သည္ အထူးၿငိမ္းေအး၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”႐ူပဘဝသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကကုန္ေသာ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အ႐ူပဘဝ၌ တည္ၾကကုန္ေသာ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း နိဗၺာန္ကို မသိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ဘဝသစ္သို႔ လားေရာက္ရကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ ႐ူပါဝစရတရားတို႔ကို ပိုင္းျခားသိကုန္၍ အ႐ူပါဝစရတရားတို႔၌ မတည္ၾကကုန္ဘဲနိေရာဓ၌ အာ႐ံုျပဳကာ အရိယမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ ေျမာက္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ေသမင္းမွလြန္ေျမာက္ကုန္၏။

အာသေဝါကင္းေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာမကာယျဖင့္ ဥပဓိကင္းေသာ အမတဓာတ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ဥပဓိတို႔၏ စြန္႔လႊတ္ရာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးလွ်င္ စိုးရိမ္မႈကင္းေသာ ကိေလသာျမဴကင္းေသာ နိဗၺာန္တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

၅-ပုတၱသုတ္

၇၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤသားသံုးေယာက္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးေယာက္တို႔နည္း- (အမိအဖတို႔ထက္) ဂုဏ္လြန္ေသာ အတိဇာတသားလည္းေကာင္း၊ (အမိအဖတို႔ႏွင့္) ဂုဏ္တူေသာ အႏုဇာတ သားလည္းေကာင္း၊ (အမိအဖတို႔ေအာက္) ဂုဏ္ယုတ္ေသာ အဝဇာတသားလည္းေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ အတိဇာတသားသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌သား၏အမိအဖတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ အရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊ သီလမဲ့ကုန္ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိကုန္၏။ ထိုအမိအဖတို႔၏သားသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ သီလ ရွိ၏။ ေကာင္းေသာ သေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အတိဇာတသားသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အႏုဇာတသားသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌သား၏အမိအဖတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အသက္သတ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ျဖစ္ကုန္၏။ သီလရွိကုန္၏။ ေကာင္းေသာ သေဘာ ရွိကုန္၏။ ထိုအမိအဖတို႔၏သားသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ျဖစ္၏။ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ အရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ သရက္ေသာက္ျခင္းမွေရွာင္ ၾကဥ္သူ ျဖစ္၏။ သီလရွိ၏။ ေကာင္းေသာ သေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အႏုဇာတသားသည္ဤသို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဝဇာတသားသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌သား၏အမိအဖတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ သီလ ရွိကုန္၏။ ေကာင္းေသာ သေဘာရွိကုန္၏။ ထိုအမိအဖတို႔၏သားသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သူ မဟုတ္၊ တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ မဟုတ္၊ သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္သူ မဟုတ္၊ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ မဟုတ္၊ အရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္သူမဟုတ္၊ ကာမတို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ မဟုတ္၊ မမွန္စကားေျပာျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္သူ မဟုတ္၊ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သူ မဟုတ္၊ သီလမဲ့၏။ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အဝဇာတသားသည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသားသံုးေယာက္တို႔သည္ ဤေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပညာရွိတို႔သည္ (အမိအဖထက္) ဂုဏ္လြန္ေသာ အတိဇာတသားႏွင့္ (အမိအဖတို႔ႏွင့္) ဂုဏ္တူေသာ အႏုဇာတသားကို အလိုရွိကုန္၏။ အၾကင္သားသည္ အမ်ဳိး အႏြယ္ကို ဖ်က္၏။ (အမိအဖတို႔ေအာက္) ဂုဏ္ယုတ္ေသာ ထိုအဝဇာတသားကို အလိုမရွိကုန္။

ဤသံုးေယာက္ေသာ သားတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အၾကင္သားတို႔သည္ ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကုန္၏။ သဒၶါသီလႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ ေတာင္း ဆိုသူတို႔၏ စကားကို သိကုန္၏။ ဝန္တိုျခင္းကင္းကုန္၏။ ထိုသားတို႔သည္ တိမ္ တိုက္မွ လြတ္ေသာ လသည္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ပရိသတ္တို႔၌ တင့္တယ္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

၆-အဝု႒ိကသုတ္

၇၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သံုးေယာက္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ အဘယ္သံုးေယာက္တို႔ နည္း-မရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၌ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အရပ္အားလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ မရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလံုးစံုသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အထီးက်န္သူ ဧည့္သည္ သူဖုန္းစား သူေတာင္းစားတို႔အား ထမင္းအေဖ်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကိုလည္းေကာင္း ေပးလွဴတတ္သူ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ မရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၌ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အထီးက်န္သူဧည့္သည္ သူဖုန္းစား သူေတာင္းစားတို႔အား ထမင္းအေဖ်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကိုလည္းေကာင္းေပးလွဴတတ္သူျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕တို႔အားကား ေပးလွဴတတ္သူ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၌ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အရပ္အားလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလံုးစံုသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအထီးက်န္သူ ဧည့္သည္ သူဖုန္းစား သူေတာင္းစားတို႔အား ထမင္းအေဖ်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီးကိုလည္းေကာင္းေပးလွဴတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ အရပ္အားလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံုးေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္သူသည္ ထမင္းအေဖ်ာ္ေဘာဇဥ္ကို ရ၍ သမဏျဗာဟၼဏ အထီးက်န္သူ ဧည့္သည္ သူဖုန္းစားသူေတာင္းစားတို႔ကို ထမင္းအေဖ်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကိုလည္းေကာင္း ရသည္ ျဖစ္လ်က္မေဝဖန္၊ စင္စစ္ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ထိုေယာက္်ားယုတ္ကို မရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူသူဟု ဆိုကုန္၏။

အၾကင္သူသည္ အလွဴခံအခ်ဳိ႕တို႔အား ေပးလွဴ၏။ အလွဴခံအခ်ဳိ႕တို႔အား မေပး လွဴ၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာသူကို ပညာရွိတို႔သည္ ကြက္က်ားရြာေသာ မိုးႏွင့္ တူသူဟု ဆိုကုန္၏။

ထမင္းရလြယ္သည့္ စကားကို ေျပာတတ္ေသာ အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို သနားေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္သည္ျဖစ္၍ျဖန္႔ၾကဲေပးလွဴတတ္၏။ ေပးလိုက္ၾကပါကုန္၊ ေပးလိုက္ၾကပါကုန္ဟု ဆိုတတ္၏။

မိုးသည္ ထစ္ႀကိဳးျမည္ဟည္း၍ ရြာၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ စီးလ်က္သာလွ်င္ ၾကည္းကုန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာကိုလည္းေကာင္း ျပည့္ေစသကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာအခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္သည္ တရားသျဖင့္ စုေဆာင္း၍ ထႂကြမႈ လုံ႔လေၾကာင့္ ရေသာ ဥစၥာကို ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာကုန္ေသာသူဖုန္းစားတို႔အား ထမင္းအေဖ်ာ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-သုခပတၳနာသုတ္

၇၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤခ်မ္းသာသံုးပါးတို႔ကို ေတာင့္တေသာ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ေက်ာ္ေစာသတင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ ငါ့ထံသို႔ ေရာက္ပါေစဟု အလိုရွိသူ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႔သည္ ငါ့အား ျဖစ္ေပၚပါေစကုန္သတည္းဟု အလိုရွိသူ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ နတ္ျပည္ ေလာက၌ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု အလိုရွိသူ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤခ်မ္းသာသံုးပါးတို႔ကို ေတာင့္တေသာ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာရျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ ဝယ္ နတ္ျပည္၌ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လားေရာက္ရျခင္းကိုလည္းေကာင္း (ဤ) ခ်မ္းသာသံုးပါးတို႔ကို ေတာင့္တေသာ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။

မေကာင္းမႈကို (မိမိ) မျပဳေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ ျပဳသူကိုမွီဝဲဆည္းကပ္မူ မေကာင္းမႈ၌ ျပဳေလသေလာ မျပဳေလသေလာဟု ေတြးေတာယံုမွားခံရ၏။ မေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းသည္လည္းထိုသူ႕အေပၚသို႔ ေရာက္၏။

အၾကင္သူသည္ အၾကင္ေကာင္း မေကာင္း သေဘာရွိေသာသူကို အေဆြခင္ပြန္း ျပဳ၍မွီဝဲဆည္းကပ္၏။ ထိုသူသည္ ထိုေကာင္း မေကာင္းရွိသူသာ ျဖစ္၏။မွန္၏။ အတူတကြ ေပါင္းေဖာ္ေနထိုင္သူသည္ ထိုအတူတကြ ေနထိုင္သူႏွင့္ တူေသာ သေဘာ ရွိသည္သာ ျဖစ္၏။

အဆိပ္လူးျမားသည္ အဆိပ္မလိမ္းက်ံေသးေသာ ျမားစည္းကို မိမိအဆိပ္ျဖင့္ လိမ္းက်ံကူးစက္သကဲ့သို႔မွီဝဲဆည္းကပ္ခံရသူ သူယုတ္မာသည္ မိမိသို႔မွီဝဲဆည္း ကပ္လာသူ သူေတာ္ေကာင္းကို မိမိ၏ယုတ္မာမႈျဖင့္ လိမ္းက်ံကူးစက္၏။ အတူ တကြ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံလက္ခံသူ သူယုတ္မာသည္ မိမိသို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လာသူ သူေတာ္ေကာင္းကို မိမိယုတ္မာမႈျဖင့္ လိမ္းက်ံကူးစက္၏။ ပညာရွိသည္ဤသို႔ ယုတ္မာမႈျဖင့္ လိမ္းက်ံကူးစက္ျခင္းမွ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိသူမျဖစ္ရာ။

အၾကင္သူသည္ ငါးပုပ္ကို သမန္းျမက္ျဖင့္ ထုပ္၏။ ထိုသူ၏ သမန္းျမက္တို႔သည္လည္းအပုပ္နံ႔လႈိင္ကုန္သကဲ့သို႔ သူမိုက္ကိုမွီဝဲသူတို႔သည္ ဤအတူ အပုပ္နံ႔ လႈိင္ကုန္၏။ အၾကင္သူသည္ ေပါက္ရြက္ျဖင့္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းကို ထုပ္၏။ ထိုသူ၏ ေပါက္ရြက္တို႔သည္လည္း အေမႊးနံ႔လႈိင္ကုန္သကဲ့သို႔ ပညာရွိကိုမွီဝဲသူတို႔သည္ ဤအတူ အေမႊးနံ႔လႈိင္ကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ရြက္ထုပ္ကဲ့သို႔ မိမိေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကို သိ၍ ပညာရွိသည္ သူယုတ္မာတို႔ကို မမွီဝဲရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကိုသာမွီဝဲရာ၏။ သူယုတ္မာတို႔သည္ ငရဲသို႔ ေဆာင္တတ္ကုန္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

၈-ဘိဒုရသုတ္

၇၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ့္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ကြဲၿပဳိျခင္းသေဘာရွိ၏။ ဝိညာဏ္သည္ ကင္းျပတ္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ခႏၶ-ကိေလသ-အဘိသခၤါရ-ကာမဂုဏ္ဟူေသာ ဥပဓိ၁အားလံုးတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏။ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကြဲၿပဳိျခင္းသေဘာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကင္းျပတ္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ဥပဓိအားလံုးတို႔၌ ေဘးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္လ်က္ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ကိုယ္စိတ္ရွိသူသည္ ျမတ္ေသာ ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းကို လြန္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္ရကား မိမိအသက္ကို မႏွစ္သက္ဘဲ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရ မည့္ကာလကို ၾကည့္႐ႈဆိုင္းငံ့၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆို အပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။

၁။ ဥပဓိေလးပါး (၁) ခႏၶာငါးပါးသည္ ခႏၶဳပဓိ (၂) ကိေလသာဟူသမွ်သည္ ကိေလသုပဓိ (၃) ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံသည္ အဘိသခၤါ႐ုပဓိ (၄) ကာမဂုဏ္ငါးပါးသည္ ကာမဂုဏုပဓိ။

၉-ဓာတုေသာ သံသႏၵနသုတ္

၇၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ အဇၩာသယဓာတ္အားျဖင့္ ႏွီးေႏွာၾကညီၫြတ္ၾကကုန္၏။ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္၏။ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္း ရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အတိတ္ကာလ၌လည္း သတၱဝါတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ အဇၩာသယဓာတ္အားျဖင့္သာ ႏွီးေႏွာခဲ့ဖူး ညီၫြတ္ခဲ့ဖူးၾကကုန္၏။ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာခဲ့ဖူး ညီၫြတ္ခဲ့ဖူးၾကကုန္၏။ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာခဲ့ဖူးညီၫြတ္ခဲ့ဖူး ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ကာလ၌လည္း သတၱဝါတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ အဇၩာသယဓာတ္အားျဖင့္သာ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္း ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ ၾကကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ယခု ပစၥဳပၸန္ကာလ၌လည္း သတၱဝါတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ အဇၩာသယဓာတ္အားျဖင့္သာ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္၏။ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယုတ္ေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာၾက ညီၫြတ္ၾကကုန္၏။ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေကာင္းေသာ ႏွလံုးသြင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ႏွီးေႏွာၾက့ညီၫြတ္ၾကကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေရာေႏွာျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာျဖစ္၏။ မေရာေႏွာျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာ ပ်က္စီး၏။ ေသးငယ္ေသာ သစ္သားေဖာင္ကို တက္စီး၍ မဟာသမုဒၵရာ၌ နစ္ျမဳပ္ ရသကဲ့သို႔ ဤအတူ ပ်င္းရိသူကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း ရွိေသာသူသည္လည္း သံသရာ၌ နစ္ျမဳပ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ဝီရိယ ရွိေသာ ထိုပ်င္းရိသူကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

ကာယဝိေဝကစသည္ျဖင့္ ကင္းဆိတ္ၾကသူ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိၾကသူ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိၾကသူ အျမဲထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိၾကသူ အရိယာ ပညာရွိတို႔ႏွင့္ အတူတကြေနထိုင္မွီဝဲရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။

၁ဝ-ပရိဟာနသုတ္

၇၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းအား မတိုးတက္ မႀကီးပြါးရန္သာျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ ျဖစ္၏။ အမႈကိစၥ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္၏။ အမႈကိစၥ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္သူ ျဖစ္၏။ စကားေျပာျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ ျဖစ္၏။ စကားေျပာျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္သူျဖစ္၏။ စကားေျပာျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္သူ ျဖစ္၏။ အိပ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ ျဖစ္၏။ အိပ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္၏။ အိပ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္တတ္သူ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းအား မတိုးတက္ မႀကီးပြါးရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းအား တိုးတက္ႀကီးပြါးရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥလွ်င္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ မဟုတ္၊ အမႈကိစၥ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ မဟုတ္၊ အမႈကိစၥ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္သူမဟုတ္၊ စကားေျပာျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ မဟုတ္၊ စကားေျပာျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ မဟုတ္၊ စကားေျပာျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္သူ မဟုတ္၊ အိပ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ မဟုတ္၊ အိပ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ မဟုတ္၊ အိပ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုအားထုတ္သူ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ဤတရား သံုးပါးတို႔သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္းအား မဆုတ္ယုတ္ျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းသည္ အမႈကိစၥလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိ၏။ စကားေျပာျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိ၏။ အိပ္ျခင္းလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ ရွိ၏။ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင္႕တတ္၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မထိုက္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ အမႈကိစၥနည္းသူ အိပ္ျခင္းနည္းသူ မပ်ံ႕လြင့္သူ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

တတိယဝဂ္ ၿပီး၏။

၄-စတုတၳဝဂ္

၁-ဝိတကၠသုတ္

၈ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- သူတစ္ပါးတို႔က မထီမဲ့ျမင္ မျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’၊ သူတစ္ပါးတို႔၌ ခ်စ္ခင္မႈ ‘ေဂဟႆိတေပမ’ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”သူတစ္ပါးတို႔က မထီမဲ့ျမင္ မျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္ယွဥ္သူ၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ၌ ေလးစားသူ၊ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔ႏွင့္တကြ (ေဂဟႆိတေပမျဖင့္) ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေလ့ရွိသူသည္ သံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းရန္ ေဝးကြာလွ၏။

အၾကင္သူသည္ကား သားသမီး ကြၽဲႏြားကိုလည္းေကာင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းအမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းပရိကၡရာ သိမ္းဆည္းမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ ရွင္ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။

၂-သကၠာရသုတ္

၈၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳမႈျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက် ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရမျပဳမႈျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳမႈ ပူေဇာ္သကၠာရမျပဳမႈဟူေသာ ထိုႏွစ္ပါးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရားျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ထိုအျခင္းအရာကို အျခားတစ္ပါးေသာ သမဏထံမွလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏထံမွလည္းေကာင္း ၾကား၍ ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္မွာမူ ငါဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္သိကိုယ္တိုင္ျမင္ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားေသာ အျခင္းအရာကိုသာလွ်င္ ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳမႈျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက့်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရမျပဳမႈျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္သကၠာရျပဳမႈ ပူေဇာ္သကၠာရမျပဳမႈဟူေသာ ထိုႏွစ္ပါးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ သိမ္းက်ဳံးယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကရသည္တို႔ကို ငါဘုရား ျမင္ ေတာ္မူ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ပူေဇာ္သကၠာရ ျပဳမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပူေဇာ္သကၠာရ မျပဳမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးစံုေၾကာင့္လည္းေကာင္း ပူေဇာ္သကၠာရအျပဳခံရေသာ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၏သမာဓိသည္ မတုန္လႈပ္။

သိမ္ေမြ႕ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိေသာ အျမဲမျပတ္ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိေသာ ဥပါဒါန္တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္လွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို သူေတာ္ေကာင္းဟု ဆိုၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။

၃-ေဒဝသဒၵသုတ္

၈၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤသံုးမ်ဳိးေသာ နတ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသံတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ အဘယ္သံုးပါတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔အၾကင္အခါ၌ အရိယာတပည့္သည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္းျပဳ) ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၏။ ထိုအခါ ”ဤအရိယာတပည့္သည္ မာရ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ စစ္တိုက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၏”ဟု နတ္ျပည္တို႔၌ နတ္တို႔အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဌမျဖစ္ေသာ ဤနတ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အၾကင္အခါ အရိယာတပည့္သည္ ေဗာဓိပကၡိယတရားခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္မႈႏွင့္ မျပတ္ယွဥ္လ်က္ ေန၏။ ထိုအခါ ဤအရိယာတပည့္သည္ မာရ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပဳိင္၍ စစ္တိုက္ေန၏ဟု နတ္ျပည္တို႔၌ နတ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဒုတိယျဖစ္ေသာ ဤနတ္တို႔အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အၾကင္အခါ အရိယာတပည့္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာေရာက္လ်က္ေန၏။ ထိုအခါ ”ဤအရိယာတပည့္သည္ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိ၍ ထိုစစ္ေျမဦးကိုပင္ ေအာင္ႏိုင္ကာ လႊမ္းမိုးလ်က္ေန၏”ဟု နတ္ျပည္တို႔၌ နတ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသံသည့္ျဖစ္ေပၚ လာ၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍တတိယ ျဖစ္ေသာ ဤနတ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ရဟန္းတို႔ နတ္ျပည္တို႔၌ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုမွ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤသံုးပါးေသာ နတ္တို႔အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုသံတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိေသာ သီလစေသာ ဂုဏ္အားျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရကုန္၍ နတ္တို႔သည္လည္းရွိခိုးကုန္၏။

ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ တားျမစ္ျခင္းငွါ ခဲယဥ္းလွစြာေသာ ေသမင္း၏ စစ္သည္ကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔၏ ေအာင္ႏိုင္ခဲသည္ကို ေအာင္ေတာ္မူေပၿပီ၊ ထိုအသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏။

အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဤရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ကို နတ္တို႔သည္ ဤသို႔ ရွိခိုးၾကကုန္၏။မွန္၏-အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားအာဇာနည္သည္ ေသမင္း၏ အလိုသို႔ လိုက္နာရ၏။ ထိုေယာက်္ားအာဇာနည္၏ ေသမင္းအလိုသို႔ လိုက္နာရမည့္ ထိုအေၾကာင္းကို နတ္တို႔ေသာ္မွလည္းမျမင္ႏိုင္ၾကကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

၄-ပဥၥပုဗၺနိမိတၱသုတ္

၈၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ နတ္တို႔သည္ နတ္ျပည္မွ စုေတခ်ိန္နီးေသာအခါ ထိုနတ္သားအား ”ပန္ဆင္ေသာ ပန္းတို႔ညႇိဳးႏြမ္းကုန္၏။ အဝတ္တန္ဆာတို႔ ညစ္ႏြမ္းကုန္၏။ လက္ကတီး (ခ်ဳိင္း) ၾကားတို႔မွ ေခြၽးထြက္ကုန္၏။ ကိုယ္၌ အေရအဆင္းမလွျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ နတ္သားသည္ မိမိေနရာ နတ္ဗိမာန္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္”ဟူေသာ ဤပုဗၺနိမိတ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုနတ္သားကို နတ္တို႔သည္ ”ဤနတ္သားကား စုေတခ်ိန္နီး၏”ဟု သိ၍ ”အရွင္ ဤနတ္ဘံုမွ သုဂတိဘဝသို႔ သြားပါေလာ့၊ သုဂတိဘဝသို႔ သြားၿပီးလွ်င္ ေကာင္းစြာ ရႏိုင္ေသာ လာဘ္ကို ရယူပါေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ရႏိုင္ေသာ လာဘ္ကို ရယူၿပီး၍ ေကာင္းစြာ မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္၍ တည္သူျဖစ္ပါေလာ့”ဟု စကားသံုးခြန္းတို႔ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ေစၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏သုဂတိဘဝသို႔ သြားျခင္းဟု ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏ေကာင္းစြာ ရႏိုင္ေသာ လာဘ္ဟု ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား နတ္တို႔၏မတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္၍ တည္ျခင္းဟု ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း နတ္တို႔၏ သုဂတိဘဝသို႔ သြားျခင္းဟု ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ လူ႕အျဖစ္ပင္တည္း၊ နတ္သည္လူျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ကိုရ၏။ ရဟန္း နတ္တို႔၏ ေကာင္းစြာ ရႏိုင္ေသာ လာဘ္ကို ရျခင္းဟု ဆိုျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ကို ရျခင္းပင္တည္း၊ ထိုယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’သည္ ထိုနတ္သား၏ စိတ္အစဥ္သို႔ သက္ဝင္၏။ အျမစ္အရင္း ျဖစ္၏။ မတုန္မလႈပ္သက္ဝင္၍ တည္၏။ ျမဲျမံ၏။ သမဏေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မာရ္နတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူေသာ္လည္းေကာင္း မဖယ္ရွားႏိုင္၊ ရဟန္း နတ္တို႔၏ ေကာင္းစြာမတုန္မလႈပ္ သက္ဝင္၍ တည္ျခင္းဟု ဆိုျခင္းသည္ မဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ပင္တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္အခါ၌ နတ္သည္ အသက္တမ္းကုန္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္ျပည္မွ စုေတ၏။ ထိုအခါ ဝမ္းေျမာက္ေစေသာ နတ္တို႔၏ သံုးမ်ဳိးေသာမွာၾကားသံတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚ လာကုန္၏။

အရွင္ ဤနတ္ဘံုမွ သုဂတိဘဝျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ သြားပါ ေလေလာ့၊ လူျဖစ္ေသာ သင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ကို ရယူပါေလာ့။

သင္၏ ထိုယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားသည္ အျမဲ စိတ္အစဥ္သို႔ သက္ဝင္၍ အျမစ္ အရင္းျဖစ္ကာမတုန္မလႈပ္ ေကာင္းစြာ တည္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာသူေတာ္ေကာင္းတရားဟူေသာ သာသနာ၌ အသက္ထက္ဆံုး တစ္စံုတစ္ ေယာက္ကမွ် မဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ သဒၶါတရား ျဖစ္ပါေစ။

ကာယဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍အျခားတစ္ပါးေသာ ေဒါသႏွင့္ယွဥ္ေသာ အမႈကိုလည္း ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ အတိုင္းအရွည္ပမာဏမရွိေသာ ကိေလသာ (ဥပဓိ) ကင္းစင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳ၍ ထိုနတ္ျပည္ ေလာက၌ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ခႏၶာကိုယ္ ‘ဥပဓိ’၏ တင့္တယ္ျပည့္စံုေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳ၍တစ္ပါးေသာ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ကိုလည္း သူေတာ္ေကာင္း တရားတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ သက္ဝင္ေစပါေလာ့။

အၾကင္အခါ၌ နတ္တို႔သည္ စုေတမည့္ နတ္ကို သိၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ဤသနားေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္အခ်င္းနတ္သား ဤနတ္ျပည္သို႔ အဖန္ဖန္လာလွည့္ပါဟု ဝမ္းေျမာက္ေစကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

၅-ဗဟုဇနဟိတသုတ္

၈၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ဤပုဂၢိဳလ္သံုးေယာက္တို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္ေသာ္ လူမ်ားအက်ဳိးငွါ လူမ်ားခ်မ္းသာျခင္းငွါေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ စီးပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာအက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သံုးေယာက္တို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေတာ္မူေသာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ေရွးဦးစြာေသာ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚသည္ရွိေသာ္ လူမ်ားအက်ဳိးငွါ လူမ်ားခ်မ္းသာျခင္းငွါ ေလာကကို ့ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ စီးပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ထိုိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္သူအာသေဝါကုန္ခန္းသူ က်င့္သံုးၿပီးသူ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးသူ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းၿပီးသူ ေကာင္းစြာသိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။ ထိုတပည့္ ‘သာဝက’သည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာတရားကို ေဟာ၏။ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဒုတိယျဖစ္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာက၌ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ လူမ်ားအက်ဳိးငွါ လူမ်ား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏အက်ဳိးငွါ စီးပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ထိုိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ မဂ္အက်င့္ျဖင့္ အရိယာဇာတ္ရွိသူ အၾကားအျမင္မ်ားသူ သီလအက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္၏။ ထိုတပည့္ ‘သာဝက’သည္လည္း အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာတရားကို ေဟာ၏။ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ တတိယျဖစ္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာက၌ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ လူမ်ားအက်ဳိးငွါ လူမ်ားခ်မ္းသာျခင္းငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ စီးပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ဤပုဂၢိဳလ္သံုးေယာက္တို႔သည္ ေလာက၌ ျဖစ္ေပၚကုန္ေသာ္ လူမ်ားအက်ဳိးငွါ လူမ်ားခ်မ္းသာျခင္းငွါေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ စီးပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေလာက၌ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ရွာမွီးေသာ ေရွးဦးပဌမျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ အတုလိုက္၍ က်င့္ေသာ ပြါးမ်ားအပ္ ၿပီးေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ရွိေသာတပည့္ ‘သာဝက’သည္လည္းေကာင္း ထို႔ျပင္ မဂ္အက်င့္ျဖင့္ အရိယာဇာတ္ရွိေသာ အၾကားအျမင္မ်ား၍သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္သည္ လည္းေကာင္း နတ္လူတို႔ထက္ျမတ္ကုန္ေသာ ထိုသံုးမ်ဳိးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ပညာအေရာင္ကို ျပဳတတ္ကုန္လ်က္ တရားကို ေဟာၾကားကုန္ၿပီးလွ်င္အၿမိဳက္နိဗၺာန္ တံခါးကို ဖြင္းလွစ္ၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းကို ေယာဂေလးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ေစကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ အတုမရွိျမတ္ေသာ လွည္းမွဴးသဖြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ အရိယမဂ္ကို အတုလိုက္၍ က်င့္ကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္၊ ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔သည္ ဤဘဝ၌ပင္ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

၆-အသုဘာႏုပႆီသုတ္

၈၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ခႏၶာကိုယ္၌ အသုဘအျခင္းအရာကို ႐ႈလ်က္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အာနာပါနႆတိသည္လည္းသင္တို႔၏ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ေ ရွး႐ႈတည္ေစၾကကုန္ေလာ့၊ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ အနိစၥဟု ႐ႈလ်က္ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ ခႏၶာကိုယ္၌ အသုဘအျခင္းအရာကို ႐ႈလ်က္ ေနၾကကုန္ေသာသူတို႔အား တင့္တယ္သည့္အျဖစ္ဟူေသာ သုဘဓာတ္ေၾကာင့္ ရာဂကိန္းဝပ္မႈ ရာဂါႏုသယသည္ ကင္းေပ်ာက္၏။ အာနာပါနႆတိ၏ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ေရွး႐ႈတည္မႈေၾကာင့္ အပျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိကုန္ေသာ အလိုဆႏၵ အာသယသို႔ အစဥ္လိုက္တတ္သည့္ မိစၧာဝိတက္တို႔သည္ မျဖစ္ေပၚကုန္၊ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ အနိစၥဟု ႐ႈလ်က္ ေနၾကကုန္ေသာသူတို႔အား အဝိဇၨာေမာဟ ကင္းေပ်ာက္၍ဝိဇၨာဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိေသာအခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၌ အသုဘအျခင္းအရာကို ႐ႈသည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ထြက္သက္ဝင္သက္၌ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို ႐ႈသည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္းထိုအလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ၌ အရဟတၱဖလဝိမုတၱိျဖင့္ လြတ္ေျမာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရဟန္းသည္ အဘိညာဥ္ကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးၿပီးလွ်င္ ေယာဂေလးပါးကို လြန္ေျမာက္ၿပီးသူျဖစ္ေတာ့၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပႏၷသုတ္

၈၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးအားေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ ရဟန္းအား ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပႏၷပုဂၢိဳလ္ဟု ေျပာၾကားရန္ ဤအေလ်ာ္သေဘာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုဓမၼာႏုဓမၼပဋိပႏၷရဟန္းသည္ ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ တရားႏွင့္စပ္ယွဥ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ေျပာဆို၏။ တရားႏွင့္မစပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို မေျပာဆို၊ ၾကံစည္သည္ရွိေသာ္ တရားႏွင့္စပ္ယွဥ္ေသာ အၾကံအစည္ကိုသာလွ်င္ ၾကံစည္၏။ တရားႏွင့္မစပ္ယွဥ္ေသာ အၾကံအစည္ကို မၾကံစည္၊ ထိုေျပာဆိုမႈ ၾကံစည္မႈ ႏွစ္ပါးစံုကို မျပဳမူ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ဤအနက္သေဘာကိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”တရားလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာတရားကို ၾကံစည္တတ္ေသာတရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့ေသာ ရဟန္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း တရားမွ မဆုတ္ယုတ္။

သြားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ေသာ္လည္းေကာင္းကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ စိတ္ကို ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းေအးေစေသာ ရဟန္းသည္ ၿငိမ္းေအးရာ (နိဗၺာန္)သို႔သာလွ်င္ ေရာက္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

၈-အႏၶကရဏသုတ္

၈၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤအကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာ စကၡဳကို ့မျပဳတတ္ကုန္၊ မသိျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္ကုန္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိကုန္၏။ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္ကုန္။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ကာမဝိတက္သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္၏။ ပညာစကၡဳကို မျပဳတတ္၊ မသိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိ၏။ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္၊ ရဟန္းတို႔ ဗ်ာပါဒဝိတက္သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္၏။ ပညာစကၡဳကို မျပဳတတ္၊ မသိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိ၏။ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္၊ ရဟန္းတို႔ ဝိဟႎသာဝိတက္သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္၏။ ပညာစကၡဳကို မျပဳတတ္၊ မသိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိ၏။ ကိေလသာၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္။ ရဟန္းတို႔ ဤအကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာစကၡဳကို မျပဳတတ္ကုန္၊ မသိျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္တတ္ကုန္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔ရွိကုန္၏။ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို မျဖစ္ေစတတ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို မျပဳတတ္ကုန္၊ ပညာစကၡဳကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ သိျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာကို ပြါးေစတတ္ကုန္၏။ ဆင္းရဲျခင္း အဖို႔မရွိကုန္၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ေနကၡမၼဝိတက္သည္ပညာဉာဏ္ ကန္းသည္ကို မျပဳတတ္၊ ပညာစကၡဳကို ျပဳတတ္၏။ သိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို ပြါးေစတတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔မရွိ၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဗ်ာပါဒဝိတက္သည္ ပညာဉာဏ္ ကန္းသည္ကို မျပဳတတ္၊ ပညာစကၡဳကို ျပဳတတ္၏။ သိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို ပြါးေစတတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔မရွိ၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔အဝိဟႎသာ ဝိတက္သည္ ပညာဉာဏ္ ကန္းသည္ကို မျပဳတတ္၊ ပညာစကၡဳကို ျပဳတတ္၏။ သိျခင္းကို ျပဳတတ္၏။ ပညာကို ပြါးေစတတ္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔မရွိ၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးမႈကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔သည္ ပညာဉာဏ္ကန္းသည္ကို မျပဳတတ္ကုန္၊ ပညာစကၡဳကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ သိျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၏။ ပညာကို ပြါးေစတတ္ကုန္၏။ ဆင္းရဲျခင္းအဖို႔မရွိကုန္၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္ သေဘာကို –

”ေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္သည္ ကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔ကိုသာ ၾကံစည္ရာ၏။ အကုသလဝိတက္သံုးပါးတို႔ကို မူကား ႏွင္ထုတ္ပယ္စြန္႔ရာ၏။ အခါ မဲ့ရြာေသာ မိုးႀကီးသည္ ေျမမွ ထေသာ ျမဴမႈန္႔အေပါင္းကို တစ္ခဏျခင္း ၿငိမ္းေပ်ာက္ေစသကဲ့သို႔ ထိုေယာဂါဝစရပုဂၢိဳလ္သည္ အကုသလဝိတက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝိစာရတို႔ကိုလည္းေကာင္းၿငိမ္းေအးကင္းေပ်ာက္ေစၿပီးလွ်င္ မိစၧာဝိတက္ ၿငိမ္းေအးေသာ မဂ္စိတ္ျဖင့္ ဤဘဝ၌ပင္ ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္ကို ရႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။

၉-အႏၲရာမလသုတ္

၈၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ဤသံုးပါးတို႔သည္ စိတ္၏အညစ္အေၾကး စိတ္၏မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏ရန္သူ စိတ္၏သူသတ္သမား စိတ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္သားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- ရဟန္းတို႔ ေလာ ဘ့သည္ စိတ္၏အညစ္အေၾကး စိတ္၏မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏ရန္သူ စိတ္၏သူသတ္သမား စိတ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေဒါသသည္ စိတ္၏အညစ္အေၾကး စိတ္၏မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏ရန္သူစိတ္၏သူသတ္သမား စိတ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေမာဟသည္ စိတ္၏အညစ္အေၾကးစိတ္၏မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏ရန္သူ စိတ္၏သူသတ္သမား စိတ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသံုးပါးတို႔သည္ စိတ္၏အညစ္အေၾကး စိတ္၏မိတ္ေဆြပ်က္ စိတ္၏ရန္သူ စိတ္၏သူသတ္သမား စိတ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္သား ျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေလာဘသည္ အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ေလာဘသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ား ေစတတ္၏။ အတြင္းစိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထိုေလာဘဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။

တပ္မက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကို မသိ၊ တပ္မက္ေသာသူသည္ တရားကို မျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေလာဘသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏။ ထိုအခါ၌ အမိုက္တိုက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေလာဘကို ပယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မတပ္မက္၊ ေရေပါက္သည္ ၾကာရြက္မွ ေလွ်ာက်ဘိသကဲ့သို႔ ထိုသူ၏ ေလာဘသည္ ထိုတပ္မက္ဖြယ္အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေဒါသသည္ အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ေဒါသသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစ တတ္၏။ အတြင္းစိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ထိုေဒါသဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။

အမ်က္ထြက္ေသာသူသည္ အက်ဳိးကို မသိ၊ အမ်က္ထြက္ေသာသူသည္ တရားကို မျမင္၊ အၾကင္အခါ၌ ေဒါသသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏။ ထိုအခါ၌ အမိုက္ တိုက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေဒါသကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ အမ်က္မထြက္၊ ထန္းသီးမွည့္သည္ အညႇာမွ ေႂကြက်ရသကဲ့သို႔ ထိုသူ၏ ေဒါသသည္ ထိုအမ်က္ထြက္ဖြယ္အာ႐ံုမွ ကင္းေပ်ာက္၏။

ေမာဟသည္ အက်ဳိးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ေမာဟသည္ စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစ တတ္၏။ အတြင္းစိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ေမာဟဟူေသာ ေဘးကို လူအေပါင္းသည္ မသိႏိုင္။

ေတြေဝသူသည္ အက်ဳိးကို မသိ၊ ေတြေဝသူသည္ တရားကို မျမင္၊ အၾကင္ အခါ၌ ေမာဟသည္ လူကို လႊမ္းမိုးဖိစီး၏။ ထိုအခါ၌ အမိုက္တိုက္သဖြယ္ ျဖစ္၏။

အၾကင္သူသည္ ေမာဟကို ပယ္ေသာေၾကာင့္ ေတြေဝဖြယ္ ႐ူပါ႐ံုစသည္၌ မေတြေဝ၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနမင္းသည္ အမိုက္တိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္သကဲ့သို႔ ထိုသူသည္ အလံုးစံုေသာ ေမာဟကို အႂကြင္းမဲ့ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။

၁ဝ-ေဒဝဒတၱသုတ္

၈၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ မသူေတာ္တရား သံုးပါးတို႔ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏။ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏။ ကုစား၍ မရေကာင္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔ႏွင့္နည္း- ရဟန္းတို႔ ယုတ္မာေသာ အလိုဆိုးျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏။ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏။ ကုစား၍ မရေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္ စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏။ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏။ ကုစား၍ မရေကာင္း၊ စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ထက္ အလြန္ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္အတြက္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ရွိေသးသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္တရားထူးကို ရျခင္းျဖင့္ အၾကား၌သာ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤမသူေတာ္တရား သံုးပါးတို႔ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ သိမ္း႐ံုးယူအပ္သည့္စိတ္ရွိေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္၌ ျဖစ္ရ၏။ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏။ အႏၲရကပ္ပတ္လံုး တည္၏။ ကုစား၍မရေကာင္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အဘယ္အခါ မွ် ယုတ္မာေသာ အလိုရွိသူ မျဖစ္ပါေစလင့္၊ ယုတ္မာေသာ အလိုရွိသူတို႔၏ လားရာ ‘ဂတိ’ကဲ့သို႔ ထိုသို႔ ေသာ လားရာ ‘ဂတိ’ကို ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ သိၾကကုန္ေလာ့။

ပညာရွိဟု ထင္ရွားေသာ စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိသူဟု သမုတ္အပ္ေသာ ေဒဝဒတ္သည္ အျခံအရံျဖင့္ ေတာက္ပသကဲ့သို႔ တည္၏ဟု ထင္ရွားခဲ့၏။

ထိုေဒဝဒတ္သည္ မိမိအတိုင္းအရွည္ ပမာဏကို မသိေသာေၾကာင့္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ညႇဥ္းဆဲ၍တံခါးေလးေပါက္ရွိေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အဝီစိငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

အၾကင္သူသည္ မေကာင္းမႈကံကို မျပဳသည့္ မျပစ္မွားသင့္ေသာသူအား ျပစ္မွား၏။ ႐ိုေသမႈကင္းေသာ ျပစ္မွားေသာ စိတ္ရွိေသာ ထိုသူသို႔သာလွ်င္ မေကာင္းမႈသည္ ေတြ႕ထိက်ေရာက္၏။

အၾကင္သူသည္ သမုဒၵရာကို အဆိပ္အိုးျဖင့္ ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကံစည္ေအာက္ေမ့၏။ ထိုသူသည္ ထိုအဆိပ္အိုးျဖင့္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ရာ၊မွန္လွ၏- ျပန္႔ေျပာနက္က်ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သမုဒၵရာသည္ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းလွေပ၏။

ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္သူသည္ ညီၫြတ္သည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေဒါသျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ထိုသူ၏ ေဒါသသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား အေပၚ၌ မက်ေရာက္ႏိုင္။

အၾကင္ေကာင္းေသာအက်င့္ရွိသူ၏ ပဋိပတ္လမ္းစဥ္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲကုန္ရာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ရာ၏။ ပညာရွိသည္ ထိုသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ရွိသူကို အေဆြခင္ပြန္းျပဳရာ၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္ရွိသူကိုလည္းမွီဝဲရာ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

စတုတၳဝဂ္ ၿပီး၏။

၅-ပဥၥမဝဂ္

၁-အဂၢပၸသာဒသုတ္

၉ဝ။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အျမတ္ဆံုးတို႔၌ ၾကည္ညိဳျခင္းတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ရဟန္းတို႔ အေျခမရွိေသာ သတၱဝါ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါ မ်ားေသာ အေျခရွိေသာ သတၱဝါ ႐ူပသတၱဝါ အ႐ူပသတၱဝါ သညီသတၱဝါ အသညီသတၱဝါ ေနဝသညီနာသညီသတၱဝါဟူသမွ်တို႔တြင္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဘုရား၌ ၾကည္ညိဳကုန္သူတို႔သည္ အျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္၌ ၾကည္ညိဳသည္ မည္ကုန္၏။ အျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔အား အျမတ္ဆံုးအက်ဳိး့ျဖစ္ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘သခၤတ’တရား၊ မျပဳျပင္အပ္ေသာ ‘အသခၤတ’ တရားဟူသမွ်တို႔တြင္မာန္ယစ္ျခင္းကို ဆံုးမရာ မြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ အာလယကို ပယ္ခြါရာ ဝဋ္ကို ျဖတ္ရာ တဏွာကုန္ရာ ကိေလသာတို႔ကင္းျပတ္ရာ ဝါနတဏွာမွ ထြက္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ ဝိရာဂဟု ဆိုအပ္ေသာ နိဗၺာန္ကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္တရား၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔သည္ အျမတ္ဆံုးတရား၌ ၾကည္ညိဳသည္ မည္ကုန္၏။ အျမတ္ဆံုးတရား၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔အား အျမတ္ဆံုးအက်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ သံဃာဂိုဏ္းဟူသမွ်တို႔တြင္ အစံုအားျဖင့္ ေလးေယာက္ေသာ ေယာက်္ားျမတ္အစံုပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားျမတ္ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာသည္ အေဝးမွ ေဆာင္ယူလာေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏။ ဧည့္သည္အလို႔ငွါ ထားေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏။ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏။ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးျခင္းကို ခံထိုက္၏။ လူအေပါင္း၏ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔ စိုက္ပ်ဳိးရာအျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ဟူေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာကို အျမတ္ဆံုးဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ သံဃာ၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔သည္ အျမတ္ဆံုး၌ ၾကည္ညိဳသည္ မည္ကုန္၏။ အျမတ္ဆံုး၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔အားအျမတ္ဆံုးအက်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံုးပါးတို႔သည္ အျမတ္ဆံုး ၾကည္ညိဳျခင္းတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အျမတ္ဆံုး ရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညိဳကုန္ေသာ ရတနာသံုးပါး၏ အျမတ္ဆံုး သေဘာကို သိကုန္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၍ အတုမရွိသည့္ အျမတ္ဆံုး ဘုရား၌ ၾကည္ညိဳကုန္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း-

အလံုးစံုေသာ ကိေလသာတို႔ ကင္းျပတ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းေအးေၾကာင္းျဖစ္၍ ဝဋ္ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းျဖင့္ခ်မ္းသာသည့္ အျမတ္ဆံုးတရား၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔အားလည္းေကာင္း အတုမရွိ ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ဳိးေစ့၏ စိုက္ပ်ဳိးရာ လယ္ယာေျမ ေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္သည့္ အျမတ္ဆံုးသံဃာ၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ရတနာသံုးပါး၌ အလွဴကို ေပးလွဴကုန္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးကုသိုလ္သည္ တိုးပြါး၏။ ျပန္႔ေျပာမ်ားျမတ္ေသာ အသက္သည္လည္းေကာင္း၊ အဆင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံသည္လည္းေကာင္း၊ အေက်ာ္အေစာသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာသည္လည္းေကာင္း၊ ခြန္အားသည္လည္းေကာင္း တိုးပြါး၏။

အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ရတနာသံုးပါအား ေပးလွဴတတ္ေသာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၾကည္ညိဳမႈေပးလွဴမႈစေသာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိသည္ နတ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ကို ရသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ရ၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပဌမသုတ္။

၂-ဇီဝိကသုတ္

၉၁။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အသက္ေမြးမႈတို႔တြင္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ အသက္ေမြးရျခင္းသည္ ယုတ္ညံ့လွ၏။ ေလာက၌ ဤဆြမ္းခံ၍ အသက္ေမြးသူသည္ ”ဤသူဖုန္းစားကား ခြက္လက္စြဲလ်က္ လွည့္လည္ဘိ၏”ဟု အဆဲေရးခံရတတ္၏။ ထိုသို႔ ပင္ ဆဲေရးခံရတတ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးထူးကို အလိုရွိကုန္ေသာ အမ်ဳိးသား့တို႔သည္ အက်ဳိးရွိမႈကို စြဲ၍ ထိုဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ အသက္ေမြးျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ၾကကုန္၏။ မင္းအေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရ၍ ကပ္ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ သူခိုးတို႔ဖမ္းယူေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရ၍ ကပ္ေရာက္ၾကသည္မဟုတ္ကုန္၊ ေႂကြးၿမီႏွိပ္စက္ခံရသည္ျဖစ္၍ ကပ္ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ေဘးႏွိပ္စက္ခံရ၍ ကပ္ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ အသက္ေမြးခက္သည္ျဖစ္၍ ကပ္ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ကုန္။

စင္စစ္ေသာ္ကား ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ဆင္းရဲမႈ ႏွလံုးမသာယာမႈ ျပင္းစြာပူပန္မႈတို႔ျဖင့္ သံသရာဝဋ္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ကုန္၏။ ဆင္းရဲျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံရကုန္၏ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚႏိုင္တန္ရာ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းကာဆြမ္းခံ လွည့္လည္၍ အသက္ေမြးျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္း၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။သို႔ ပင္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္အဘိဇၩာမ်ား၏။ ကာမဂုဏ္တို႔၌အားႀကီးေသာ ရာဂရွိ၏။ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံရွိ၏။ လြတ္ေသာ သတိရွိ၏။ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိ၊ မတည္ၾကည္၊ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ မေစာင့္စည္းေသာ ဣေႁႏၵရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ (အရင္းအဖ်ား) ႏွစ္ဖက္၌ မီးလွ်ံစြဲၿငိ၍ အလယ္၌ မစင္လိမ္းေသာသူေကာင္ ဖုတ္ႂကြင္း ထင္းမီးစသည္ ရြာ၌လည္း ထင္းအျဖစ္သို႔ မေရာက္ ေတာ၌လည္းအသံုးမက်သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ လူ႕စည္းစိမ္မွလည္း ဆုတ္ယုတ္၍ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးလည္းမျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ရကား ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုဥပမာႏွင့္တူ၏ဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”လူ႕စည္းစိမ္မွလည္း ဆုတ္ယုတ္၍ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကိုလည္း မေကာင္းသျဖင့္ ရေသာသူသည္ သူေကာင္ဖုတ္ႂကြင္း ထင္းမီးစ ပ်က္စီးသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးလ်က္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ရ၏။

ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ (ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကို) မေစာင့္စည္းကုန္ေသာ သကၤန္းကို လည္ပင္း၌ ပတ္ၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ထိုသူယုတ္မာတို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရကုန္၏။

သီလလည္း မရွိ၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကိုလည္း မေစာင့္စည္းဘဲ တိုင္းသူျပည္ သားတို႔သဒၶါၾကည္ျဖဴေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းကို စားရျခင္းထက္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေသာ သံေတြခဲကို စားရျခင္းက သာ၍ ေကာင္းျမတ္ေသး၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆို အပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒုတိယသုတ္။

၃-သဃၤာဋိကဏၰသုတ္

၉၂။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘိဇၩာမ်ားသူ ကာမတို႔၌အားႀကီးေသာ ရာဂရွိသူ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္ရွိသူျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံရွိသူ လြတ္ေသာ သတိရွိသူ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိသူ မတည္ၾကည္သူ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိသူ မေစာင့္စည္းေသာ ဣေႁႏၵရွိသူ ျဖစ္ခဲ့မူ ထိုရဟန္းသည္ ငါဘုရား၏ သကၤန္းစြန္းကို ကိုင္၍ ငါဘုရားေျခရာ၌ ေျခကို ခ်နင္းလ်က္ ေနာက္မွ ေနာက္မွ လိုက္ပင္လိုက္ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ငါဘုရားမွ ေဝးသည္သာတည္း၊ ငါဘုရားသည္ လည္း ထိုရဟန္းမွ ေဝးသည္သာတည္း၊ အေၾကာင္းကားအဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ တရားကို မျမင္၊ တရားကို မျမင္သည္ရွိေသာ္ ငါဘုရားကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ လည္း အဘိဇၩာမမ်ားသူ ကာမတို႔၌အားႀကီးေသာ ရာဂမရွိသူ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္မရွိသူ ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံမရွိသူ ထင္ေသာ သတိရွိသူ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိသူ တည္ၾကည္သူမတုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိသူ ေစာင့္စည္းေသာ ဣေႁႏၵရွိသူျဖစ္ခဲ့မူ ထိုရဟန္းသည္ ယူဇနာတစ္ရာေဝးေသာအရပ္၌ ေနပင္ေနေသာ္လည္း ငါဘုရားႏွင့္ နီးသည္သာတည္း၊ ငါဘုရားသည္ လည္း ထိုရဟန္းႏွင့္နီးသည္သာတည္း၊ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ တရားကို ျမင္၏။ တရားကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ ငါဘုရားကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပင္တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အလိုႀကီး၍ ညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာတဏွာအလိုသို႔ အစဥ္လိုက္ေနသူသည္ တုန္ လႈပ္မႈ တဏွာကင္းေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာ မၿငိမ္းသူသည္ ကိေလသာၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက္ေမာသူသည္ မက္ေမာျခင္းကင္းေသာ ထို ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ေနေသာ္လည္းေကာင္း ထိုျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အလြန္႔ အလြန္ေဝးသည္သာတည္း၊ (ထိုအျခင္းအရာကို) ႐ႈပါေလာ့။

အၾကင္ပညာရွိသည္ သစၥာေလးပါးတရားကို ဝိပႆနာဉာဏ္အထူးျဖင့္ သိ၍ သစၥာေလးပါးတရားကို မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေလၿငိမ္ရာ၌ တည္ရွိေသာ ေရအိုင္ကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္မႈ တဏွာကင္းသည္ျဖစ္၍ၿငိမ္သက္၏။

တဏွာကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ တဏွာကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ (ဌာနအားျဖင့္ေဝးေနျငားေသာ္လည္းေကာင္း) ၿငိမ္းေအးေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ၿငိမ္းေအးေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ (ဌာနအားျဖင့္ ေဝးေနျငားေသာ္လည္းေကာင္း) မက္ေမာမႈ ကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မက္ေမာမႈကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ (ဌာနအားျဖင့္ ေဝးေနျငားေသာ္လည္းေကာင္း) အလြန္႔အလြန္နီးသည္သာတည္း။ (ထိုအျခင္း အရာကို) ႐ႈပါေလာ့”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

တတိယသုတ္။

၄-အဂၢိသုတ္

၉၃။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ မီးတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း-ရာဂမီး ေဒါသမီး ေမာဟမီးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ မီးတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကာမတို႔၌ တပ္စြန္းသူ ေတြေဝသူသတၱဝါတို႔ကို ရာဂမီးသည္ ေလာင္ၿမိဳက္၏။ သူ႕အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိသူ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္ရွိသူတို႔ကို ေဒါသမီးသည္ ေလာင္ ၿမိဳက္၏။

အရိယာတရား၌ မလိမၼာသူ ေတြေဝသူတို႔ကို ေမာဟမီးသည္ ေလာင္ၿမိဳက္၏။ ဤမီးသံုးပါးတို႔ကို မသိၾကေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာငါးပါး (သကၠာယ)၌ အလြန္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ မာရ္အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ မလြတ္ၾကကုန္မူ၍ ငရဲ တိရိစၧာန္ အသုရ ကာယ္ ၿပိတၱာဘံုတို႔ကို ပြါးမ်ားေစကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ညဥ့္ေန႔ပတ္လံုးအား ထုတ္ကုန္၏။ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္ၾကေသာ ထိုသူတို႔သည္ အသုဘဟု အျမဲ႐ႈမွတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ရာဂမီးကို ၿငိမ္းေအးေစၾကကုန္၏။

ေဒါသမီးကို မူကား ေမတၱာျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေစၾကကုန္၏။ အၾကင္ပညာသည္ ကိေလသာကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္၏။ ထိုပညာျဖင့္ ေမာဟမီးကို ၿငိမ္းေအးေစၾကကုန္၏။

ညဥ့္ေန႔ပတ္လံုး မပ်င္းရိကုန္ေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ထို ကိေလသာတို႔ကို ၿငိမ္းေစၾကကုန္၍ အႂကြင္းမဲ့ ၿငိမ္းေအးၾကကုန္ၿပီ၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကကုန္ၿပီ။

အရိယသစၥာတရားကို သိျမင္ကုန္ေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ သံသရာအဆံုးသို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ (ကုသိုလ္ခႏၶာစသည္ကို) ေကာင္းစြာသိ၍ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ထူးေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ မေရာက္ၾကရကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

စတုတၳသုတ္။

၅-ဥပပရိကၡသုတ္

၉၄။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္အျပားအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ျပင္ပအာ႐ံု၌လည္း မပ်ံ႕လြင့္ မက်ယ္ျပန္႔မူ၍ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌လည္း မတည္သည္ ျဖစ္ခဲ့မူ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရကို တဏွာဒိ႒ိစြဲအားျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ မေတာင့္တရာ၊ ရဟန္းသည္ ထိုထိုအျပားအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ျပင္ပအာ႐ံု၌ မပ်ံ႕လြင့္ မက်ယ္ျပန္႔သည္ရွိေသာ္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌လည္းမတည္လတ္ေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႐ုပ္နာမ္သခၤါရကို တဏွာဒိ႒ိစြဲအားျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ မေတာင့္တေသာသူအား ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈဟူေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကပ္ၿငိမႈ ‘သဂၤ’ ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပယ္ၿပီး၍ တဏွာကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေသာ ထိုရဟန္းအားပဋိသေႏၶေနျခင္းတည္းဟူေသာ သံသရာသည္ကုန္ခန္းၿပီးျဖစ္ရကား တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သည္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ပၪၥမသုတ္။

၆-ကာမူပပတၱိသုတ္

၉၅။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကာမကိုမွီဝဲမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္း- အျမဲထင္ရွား ရွိေသာ ကာမကိုမွီဝဲသူတို႔လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္း၍ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္သူ နိမၼာနရတိနတ္တို႔လည္းေကာင္း သူတစ္ပါးတို႔ ဖန္ဆင္းေသာ ကာမ၌ မိမိအလိုသို႔ လိုက္ေစေသာ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔လည္းေကာင္းတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ကာမကိုမွီဝဲမႈတို႔သည္ ဤသံုးပါးတို႔တည္း၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္ သူတစ္ပါးဖန္ဆင္းေသာ ကာမ၌ မိမိ အလိုသို႔ လိုက္ေစကုန္၏။ အၾကင္နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ဖန္ဆင္း၍ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ကုန္၏။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ နတ္တို႔မွတစ္ပါးကုန္ေသာ အၾကင္ လူ အစရွိေသာ ကာမခံစားသူတို႔သည္ အျမဲထင္ရွားရွိေသာ ကာမကိုမွီဝဲကုန္၏။ ထိုသတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ဤဘဝ တစ္ပါးေသာ ဘဝဟု ဆိုအပ္ေသာ သံသရာကို မလြန္ႏိုင္ကုန္။

ပညာရွိသည္ ကာမခံစားသူတို႔၌ ျဖစ္ေသာ ထိုအျပစ္မ်ဳိးကို သိ၍ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ကာမလူ၌ ျဖစ္ေသာ ကာမအားလံုးတို႔ကို စြန္႔ပစ္ရာ၏။

ပညာရွိတို႔သည္ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုစသည္တို႔၌ သုခေဝဒနာကိုသာယာမႈျဖင့္တပ္မက္ေသာ လူသာမန္တို႔ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲသည့္ တဏွာအလ်ဥ္ကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ျဖတ္၍ အႂကြင္းမဲ့ၿငိမ္းေအးၾကကုန္ၿပီ၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကကုန္ၿပီ။

အရိယသစၥာတရားကို သိျမင္ကုန္ေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ သံသရာအဆံုးသို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ (ကုသိုလ္ခႏၶာစသည္ကို) ေကာင္းစြာသိ၍ ဇာတိကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ထူးေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္သို႔ မေရာက္ၾကရကုန္”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဆ႒သုတ္။

၇-ကာမေယာဂသုတ္

၉၆။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္းယွဥ္ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္းယွဥ္သူသည္ ဤလူ႕ျပည္သို႔ လာတတ္သူ အာဂါမီပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္ မယွဥ္မူ၍ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္သာယွဥ္သူသည္ ဤလူ႕ျပည္သို႔ မလာတတ္သူ အနာဂါမီပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္းမယွဥ္ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္း မယွဥ္သူသည္ အာသေဝါကုန္ခန္းသူ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္လည္းေကာင္းဤႏွစ္ပါးစံုႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္သည္ျဖစ္၍သံသရာ၌ က်င္လည္ၾကရကုန္၏။

အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ကိေလသာကာမဂုဏ္တို႔ကို ပယ္ၿပီး၍လည္း အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝႏွင့္စပ္ေသာ ရာဂႏွင့္ယွဥ္ကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔ကို အနာဂါမ္တို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္ကုန္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ ယံုမွားသံသယျပတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ မာနကုန္ၿပီး တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္မႈကုန္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ အာသေဝါကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ ၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ အမွန္စင္စစ္ နိဗၺာန္ဟူေသာ ကမ္း တစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

သတၱမသုတ္။

တတိယဘာဏဝါရ ၿပီး၏။

၈-ကလ်ာဏသီလသုတ္

၉၇။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေသာ သီလရွိသူ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ေကာင္းေသာ ပညာရွိသူ ရဟန္းကို ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ တစ္စံုတစ္ခု သခၤါရမဖက္ သက္သက္နိဗၺာန္ကို ရၿပီးသူ က်င့္သံုးၿပီးသူေယာက္်ားျမတ္”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာ သီလရွိသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏။ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္း၍ အက်င့္ ‘အာစာရ’က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ ေဘးဟု ႐ႈလ်က္သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေကာင္းေသာ သီလရွိသူ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာ သီလ ရွိ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ခုနစ္ပါးေသာ ေဗာဓိပကၡိယတရားတို႔ကို ပြါးမ်ားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ျဖစ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာ သီလ ေကာင္းေသာတရား ရွိ၏။

အဘယ္သို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာ ပညာရွိသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္စိတ္)ႏွင့္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေကာင္းေသာ ပညာ ရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ေကာင္းေသာ သီလရွိသူ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ေကာင္းေသာ ပညာရွိသူ ရဟန္းကို ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ တစ္စံုတစ္ခု သခၤါရမဖက္ သက္သက္နိဗၺာန္ကို ရၿပီးသူ က်င့္သံုးၿပီးသူေယာက္်ားျမတ္”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းအားကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္းမေကာင္းျပဳျခင္း မရွိ၊ ရွက္စိတ္ရွိေသာ ထိုရဟန္းကို စင္စစ္ ေကာင္းေသာ သီလရွိသူဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏။

အၾကင္ရဟန္းအား အရဟတၱမဂ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာတရားခုနစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာပြါးအပ္ကုန္၏။ ရာဂပြါးျခင္းစသည္ ကင္းေသာ ထိုရဟန္းကို ေကာင္းေသာတရားရွိသူဟူ၍ဆိုၾကကုန္၏။

အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤဘဝ၌ပင္ မိမိ၏ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းကို သိ၏။ အာသေဝါကုန္ခန္းေသာ ထိုရဟန္းကို ေကာင္းေသာ ပညာရွိသူဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုတရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဆင္းရဲကင္းေသာ ယံုမွားမႈကင္းျပတ္ၿပီးေသာတဏွာ ဒိ႒ိတို႔၌ မမွီေသာသူကို အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ အလံုးစံုကို ပယ္ၿပီးသူဟူ၍ ဆိုၾကကုန္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

အ႒မသုတ္။

၉-ဒါနသုတ္

၉၈။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ ေပးလွဴျခင္းတို႔သည္ – ပစၥည္းေလးပါး ‘အာမိသ’ကို ေပးလွဴမႈ ‘အာမိသဒါန’လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစေသာ ေပးလွဴမႈ ‘ဓမၼဒါန’လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔့ဤဒါနႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစေသာ ‘ဓမၼဒါန’သည္ ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္းတို႔သည္ -ပစၥည္းေလးပါးကို ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း ‘အာမိသသံဝိဘာဂ’လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစေသာ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း ‘ဓမၼသံဝိဘာဂ’လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္း သံဝိဘာဂႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစေသာ ‘ဓမၼ သံဝိဘာဂ’သည္ျမတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔သည္ – ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း ‘အာမိသာႏုဂၢဟ’လည္းေကာင္း၊ တရားေဟာျခင္းစသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္း ‘ဓမၼာႏုဂၢဟ’လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ခ်ီးေျမႇာကျ္ခင္းတို႔တြင္ တရားေဟာျခင္းစသည္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း’ဓမၼာႏုဂၢဟ’သည္ ျမတ္၏။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ဒါနကို အတုမရွိ ျမတ္၏ဟု ဆိုကုန္၏။ အၾကင္ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္းကို (အတုမရွိ) ျမတ္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။ သီလစေသာ ဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏တည္ရာရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညဳိစိတ္ရွိ၍ ဒါန အက်ဳိးကို ပိုင္းျခားသိေသာ အဘယ္မည္ေသာ ပညာရွိသည္သင့္တင့္ေသာ ကာလ၌ မေပးလွဴဘဲ ရွိမည္နည္း။

အၾကင္သူတို႔သည္ တရားလည္း ေဟာကုန္၏။ တရားလည္း နာကုန္၏။ ေဟာသူ နာသူထိုႏွစ္ဦးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညိဳစိတ္ ရွိၾကကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္၊ ထိုသူတို႔၏ ျမတ္ေသာ ထို (ဓမၼဒါန ဓမၼသံဝိဘာဂဓမၼာႏုဂၢဟ) အက်ဳိးသည္ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ စင္ၾကယ္ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ဆိုအပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

နဝမသုတ္။

၁ဝ-ေတဝိဇၨသုတ္

၉၉။ ဤေဒသနာကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

ရဟန္းတို႔ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ပညတ္၏။ မႏၲန္ရြတ္ဆိုတတ္ကာမွ်ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ ဇာတိျဗာဟၼဏမ်ဳိးကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား မပညတ္။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျဗာဟၼဏဟု ပညတ္သနည္း၊ မႏၲန္ရြတ္ဆိုတတ္ကာမွ်ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ ဇာတိျဗာဟၼဏမ်ဳိးကို ျဗာဟၼဏဟု မပညတ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အစာရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏။ ထို (ငါသည္) ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျဲပန္၏။ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ အစာရွိခဲ့၏။ ဤသို႔ ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားရ၏။ ဤသို႔ ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏။ ထို (ငါသည္) ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏”ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္)ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

ထိုရဟန္းအား ဤပဌမျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ဝိဇၨာကိုရ၏။ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္’ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚ၏။ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏ ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲတတ္ကုန္၏။မွားေသာ အယူရွိကုန္၏။မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကားကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္’ကာယသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္၊မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏။မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရကုန္၏”ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲ သတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါမေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ဤဒုတိယျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ဝိဇၨာကိုရ၏။ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ျဖစ္ေပၚ၏။ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္စိတ္)ႏွင့္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ဤတတိယေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဝိဇၨာကိုရ၏။ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚ၏။ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းအား အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ျဗာဟၼဏဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏။ မႏၲန္ရြတ္ဆိုတတ္ကာမွ်ျဖင့္ တစ္ပါးေသာ ဇာတိ ျဗာဟၼဏမ်ဳိးကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား မပညတ္။ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသုတ္၌ ဤအနက္သေဘာကို –

”အၾကင္ရဟန္းသည္ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏။ နတ္ျပည္ ငရဲျပည္ ကိုလည္း ျမင္၏။ ပဋိသေႏၶကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔လည္း ေရာက္၏။ ထူးေသာ မဂ္ပညာျဖင့္ သိမႈကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ ထိုရဟန္းသည္ –

ဤဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ေတဝိဇၨျဗာဟၼဏျဖစ္၏။ ထိုသူကိုသာ ေတဝိဇၨျဗာဟၼဏဟု ငါေဟာ၏။ တစ္ပါးေသာ မႏၲန္ရြတ္ဆိုတတ္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ ဇာတိျဗာဟၼဏမ်ဳိးျဖစ္သူကို ေတဝိဇၨျဗာဟၼဏဟု ငါမေဟာ”ဟု ဤဂါထာျဖင့္ ဆို အပ္၏။

ဤအနက္သေဘာကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္၏ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။

ဒသမသုတ္။

ပၪၥမဝဂ္ ၿပီး၏။

တိကနိပါတ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။