ဥဒ ၁.၉: ဇဋိလသုတ္

၉။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂယာၿမိဳ႕ ဂယာသီသေတာင္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရေသ့တို႔သည္ ခ်မ္းေအးကုန္ေသာ ေဆာင္းဥတု ညဥ့္အခါတြင္ (တပို႔တြဲ တေပါင္းလတို႔၏) အၾကား ရွစ္ညဥ့္တို႔ဝယ္ ဆီးႏွင္းက်ရာအခါ၌ ”ဤအက်င့္ျဖင့္ စင္ၾကယ္၏”ဟု ဂယာဆိပ္၌ ငုပ္လည္း ငုပ္ၾကကုန္၏။ ေပၚလည္း ေပၚၾကကုန္၏။ ငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကိုလည္း ျပဳၾကကုန္၏။ (ေရျဖင့္) ခပ္၍ (မိမိကိုယ္ကို) လည္း သြန္းေလာင္းၾကကုန္၏။ မီးကိုလည္း ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းဥတု ညဥ့္အခါတြင္ (တပို႔တြဲ တေပါင္းလတို႔၏) အၾကား ရွစ္ညဥ့္တို႔ဝယ္ ဆီးႏွင္းက်ရာအခါ၌ ”ဤအက်င့္ျဖင့္ စင္ၾကယ္၏”ဟု ဂယာဆိပ္၌ ငုပ္လည္းငုပ္ ေပၚလည္း ေပၚၾကကုန္ေသာ ငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကိုလည္း ျပဳၾကကုန္ေသာ ေရျဖင့္လည္းခပ္၍ (မိမိကိုယ္ကို) လည္း သြန္းေလာင္းၾကကုန္ေသာ မီးကိုလည္း ပူေဇာ္ၾကကုန္ေသာ ထိုမ်ားစြာေသာ ရေသ့တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအနက္သေဘာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌- ”ဤဂယာျမစ္ဆိပ္၌ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းသည္ ေရခ်ဳိး၏။ ေရေၾကာင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းကား မျဖစ္ႏိုင္၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ သစၥာသည္လည္းေကာင္း မဂ္ဖိုလ္တရားသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စင္ၾကယ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္သာ ျဗာဟၼဏ (ရဟႏၲာ) မည္၏”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

နဝမသုတ္။