ဥဒ ၆.၁: အာယုသခၤါေရာႆဇၨနသုတ္

၅၁။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ ေဝသာလီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာမွ ဖဲခဲ့ၿပီးေသာ္”အာနႏၵာ ေနရာထိုင္ခင္းကို ယူခဲ့ေလာ့၊ ေန႔သန္႔စင္ရန္ စာပါလေစတီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ေနရာထိုင္ခင္းကို ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စာပါလေစတီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးေသာ္ အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္ သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ ဥေဒနနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ ေဂါတမနတ္ကြန္းသည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ သတၱမၺနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ ဗဟု ပုတၱနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ၏။ သာရႏၵဒနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ စာပါလနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ အာနႏၵာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏ အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး’တို႔ကို ပြါးမ်ားထား၏။ ေလ့က်င့္ ထား၏။ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏။ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထား၏။ ေဆာက္တည္ထား၏။ ေကာင္းစြာဆည္းပူး ထား၏။ ေကာင္းစြာအားထုတ္ထား၏။ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့မူ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။ အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကား ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါး’တို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏။ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေဆာက္တည္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေကာင္းစြာဆည္းပူးထားၿပီးျဖစ္၏။ ေကာင္းစြာအားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ အာနႏၵာ (သို႔ ျဖစ္၍) ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့မူ အာယုကပ္ ပတ္လံုးျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ ဤသို႔ ပင္ျပေသာ္လည္း မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ စိတ္ရွိေသာေၾကာင့္ သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေခ်၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ) ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွါနတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္မိေခ်၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ သံုးႀကိမ္ ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအားမိန္႔ေတာ္မူ၏-

အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္ သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ ဥေဒနနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ၏။ ေဂါတမနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ သတၱမၺနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ ဗဟု ပုတၱနတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ သာရႏၵဒ နတ္ကြန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ စာပါလနတ္ကြန္းသည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏။ အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏ အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး’တို႔ကို ပြါးမ်ားထား၏။ ေလ့က်င့္ထား၏။ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏။ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထား၏။ ေဆာက္တည္ ထား၏။ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏။ ေကာင္းစြာအားထုတ္ထား၏။ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့မူ အာယုကပ္ ပတ္လံုးျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။ အာနႏၵာျမတ္စြာဘုရားသည္ ကား ၿပီးစီးျခင္း၏ အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး’တို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏။ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေဆာက္တည္ထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေကာင္းစြာ ဆည္း ပူးထားၿပီး ျဖစ္၏။ ေကာင္းစြာအားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ အာနႏၵာသို႔ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့မူ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ ပင္ျပေသာ္လည္း မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ စိတ္ရွိေသာ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေခ်၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ) ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္မိေခ်။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနႏၵာ သင္သြားေလာ့၊ ယခုအခါ သြားရန္အခ်ိန္ကို သင္သိ၏”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳ၍မနီးမေဝး တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေနေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာ ဖဲႂကြ၍ မၾကာမီ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍တစ္ခုေသာအရပ္၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ဘုရားယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘မာရ္နတ္ငါ၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာမရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ျပႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါး၏ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္’ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။ အသွ်င့္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာၾကပါၿပီ။ ေကာင္းစြာဆံုးမထားၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ။ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ။ အၾကားအျမင္မ်ားၾကပါၿပီ။ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ျပႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါး၏ ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ အသွ်င္ဘုရားဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ျပႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါး၏ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ရဟန္းမိန္မတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာရွိၾကပါၿပီ။ ေကာင္းစြာဆံုးမၿပီးျဖစ္ၾကပါၿပီ။ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ။ အၾကားအျမင္မ်ားၾကပါၿပီ။ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ဖြင့္ျပႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာသူတစ္ပါး၏ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ေကာင္းစြာႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ဥပါသကာတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာမရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ၿပႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါးတို႔၏ ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္ မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ဥပါသကာတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာၾကပါၿပီ။ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးျဖစ္ၾကပါၿပီ။ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ။ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ။ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ (ေလာကုတၱရာ) တရားအားေလ်ာ္ေသာတရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ ၾကပါၿပီ။ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို ့သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ျပႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါၿပီ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာသူတစ္ပါးတို႔၏ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ဥပါသိကာမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ျပႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါးတို႔ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလိမ့္ မည္မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ဥပါသိကာမတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာရွိၾကပါၿပီ။ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ။ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ။ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ (ေလာကုတၱရာ) တရားအားေလ်ာ္ေသာတရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာသူတစ္ပါးတို႔ဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာႏွိမ္နင္း၍အံ့ဖြယ္ရွိေသာတရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္ တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ ျမတ္ေသာအက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ မျပည့္စံုေသး၊ မစည္ပင္ေသး၊ မျပန္႔ပြါးေသး၊ လူအမ်ား မသိေသး၊ မ်ားစြာ မျဖစ္ထြန္းေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမတ္ေသာအက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သာသနာေတာ္သည္ (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပည့္စံုပါၿပီ။ စည္ပင္ပါၿပီ။ ျပန္႔ပြါးပါၿပီ။ လူအမ်ား သိၿပီးပါၿပီ။ မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းပါၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္အား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏”မာရ္နတ္ သင္ မေၾကာင့္ၾကလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္ မၾကာမီ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ဤေန႔မွ သံုးလလြန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလိမ့္မည္”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စာပါလနတ္ကြန္း၌ (ေနစဥ္) ေအာက္ေမ့မႈ သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္’သမၸဇဥ္’ရွိလ်က္ အသက္ရွည္ရန္ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ၾကက္သီးေမြးညင္းထလ်က့္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေျမငလ်င္ အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ေလၿပီ။ ေတာ္လည္းသံ (နတ္စည္)တို႔သည္လည္းတၿခိမ့္ၿခိမ့္ ျမည္ဟည္းကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌- ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတုမဲ့နိဗၺာန္ႏွင့္ အဖန္ဖန္ျဖစ္မႈဘဝကို ႏႈိင္းခ်ိန္လ်က္ ဘဝျဖစ္ရန္ျပဳျပင္တတ္ေသာ ကံကို စြန္႔ပယ္ခဲ့ေလၿပီ။ အဇၩတၱတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခ်ပ္ဝတ္ႏွင့္တူေသာ မိမိသႏၲာန္ရွိ ကိေလသာကြန္ရက္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလၿပီ”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ပဌမသုတ္။