သစၥာေလးပါး

ဒုကၡ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲျခင္းဟူေသာ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား)

၁. ရဟန္းတို႔ ဒုကၡသစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဇာတိ သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ ဇရာသည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ မရဏ သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသ တို႔သည္လည္း ဒုကၡတို႔တည္း၊ မခ်စ္ခင္ မႏွစ္သက္ဖြယ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေပါင္းသင္းရျခင္း သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ ခ်စ္ႏွစ္လိုဖြယ္တို႔ႏွင့္ ကြဲကြာေကြကြင္းရျခင္းသည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ အလိုရွိသည္ကို မရျခင္းသည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၵာငါးပါးတို႔သည္ ဒုကၡတို႔တည္း။

၁.၁ ရဟန္းတို႔ ဇာတိဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုသတၱဝါ အစုအေပါင္း၌ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ျခင္း ျပည့္စုံစြာျဖစ္ျခင္း (အမိဝမ္းတြင္း ဥခြံတြင္းသို႔) သက္ဝင္ျခင္း ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ျခင္းခႏၶာတို႔၏ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း အာယတနတို႔ကို ရျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို ဇာတိ ဟူ၍ေခၚဆို အပ္၏။

၁.၂ ရဟန္းတို႔ ဇာရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ထိုထိုသတၱဝါ တို႔၏ ထိုထိုသတၱဝါအေပါင္း၌ အိုျခင္းအိုေသာ အျခင္းအရာ သြားက်ိဳးျခင္း ဆံျဖဴျခင္း အေရတြန္႔ရွုံ႔ျခင္း ႐ုပ္အသက္ဆုတ္ယုတ္ျခင္း (မ်က္စိစေသာ) ဣေျႏၵတို႔၏ ရင့္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို ဇရာဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၃ ရဟန္းတို႔ မရဏဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ထိုထိုထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုထိုထိုသတၱဝါ အေပါင္းမွေရြ႕ေလ်ာျခင္း ေရြ႕ေလ်ာေသာ အျခင္းအရာ ပ်က္စီးျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း သက္ျပတ္ ေသဆုံးျခင္းကြယ္လြန္ျခင္း ခႏၶာတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း ကိုယ္ကိုပစ္ခ်ျခင္း ဇီဝိတိေျႏၵ၏ ျပတ္စဲျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ဤတရား သေဘာကို မရဏ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၄ ရဟန္းတို႔ ေသာကဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆင္းရဲေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ေသာသတၱဝါ၏ စိုးရိမ္ျခင္း စိုးရိမ္ေသာအျခင္းအရာ စိုးရိမ္သည္၏အျဖစ္ အတြင္း၌စိုးရိမ္ျခင္း အတြင္း၌ ျပင္းစြာ စိုးရိမ္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ဤသေဘာတရားကို ေသာက ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၅ ရဟန္းတို႔ ပရိေဒ၀ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆင္းရဲေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ေသာ သတၱဝါ၏ ငိုေႂကြးျခင္း ျပင္းစြာငိုေႂကြးျခင္း ငိုေႂကြးေသာ အျခင္းအရာ ငိုေႂကြးျခင္း ျပင္းစြာငိုေႂကြးေသာ အျခင္းအရာ ငိုေႂကြးသည္၏အျဖစ္ ျပင္းစြာငိုေႂကြးသည္၏ အျဖစ္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသေဘာတရားကို ပရိေဒဝ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၆ ရဟန္းတို႔ ဒုကၡဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာဆင္းရဲျခင္း ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ မသာယာျခင္း ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ မသာယာအပ္ေသာ ခံစားျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသေဘာတရားကို ဒုကၡဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၇ ရဟန္းတို႔ ေဒါမနႆဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ စိတ္၌ျဖစ္ေသာဆင္းရဲျခင္း စိတ္၌ျဖစ္ေသာ မသာယာျခင္း စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲေသာ မသာယာအပ္ေသာ ခံစားျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသေဘာတရားကို ေဒါမနႆ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၈ ရဟန္းတို႔ ဥပါယာသဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံေသာ သတၱဝါ၏ ပင္ပန္းျခင္းျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပင္ပန္းသည္၏ အျဖစ္ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းသည္၏ အျဖစ္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသေဘာတရားကို ဥပါယာသဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏

၁.၉ ရဟန္းတို႔ မခ်စ္မႏွစ္လိုဖြယ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေပါင္းသင္းရျခင္း ဆင္းရဲဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဤေလာက၌ မလိုလား မႏွစ္သက္ မျမတ္နိုးအပ္ကုန္ေသာ အဆင္း အသံ အနံ့ အရသာ အေတြ႕သေဘာ တရားတို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ျခင္း အစီးအပြါးမဲ့ျခင္း မခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမၿငိမ္းျခင္းကို လိုလားကုန္ေသာ သူတို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသူအား ရွိကုန္၏၊ ထို (အာ႐ုံသတၱဝါ) တို႔ႏွင့္တကြေတြ႕ရျခင္း ဆုံရျခင္း ေပါင္းေဖာ္ရျခင္း ေရာေႏွာရျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို မခ်စ္မႏွစ္လိုဖြယ္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေပါင္းသင္းရျခင္း ဆင္းရဲ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၁၀ ရဟန္းတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္တို႔ႏွင့္ ကြဲကြာေကြကြင္းရျခင္း ဆင္းရဲဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ဤေလာက၌ လိုလားႏွစ္သက္ ျမတ္နိုးအပ္ကုန္ေသာ အဆင္း အသံ အနံ့ အရသာ အထိသေဘာတရား တို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳး အစီးအပြါး ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးကင္းျခင္းကို လိုလားကုန္ေသာ အမိ အဖ ညီ အစ္ကို ႏွမ အစ္မ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသူအား ရွိကုန္၏၊ ထို (အာ႐ုံသတၱဝါ) တို႔ႏွင့္ မေတြ႕ရျခင္း မဆုံရျခင္း မေပါင္းေဖာ္ရျခင္း မေရာေႏွာရျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္တို႔ႏွင့္ ကြဲကြာေကြကြင္း ရျခင္း ဆင္းရဲ ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

၁.၁၁ ရဟန္းတို႔ အလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲ ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ဇာတိသေဘာ ရွိကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔အား ”ငါတို႔သည္ ဇာတိသေဘာမရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ ဇာတိသည္ ငါတို႔ထံသို႔ လာမူကား ေကာင္းေလစြ” ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းသို႔ေတာင့္တ ေသာ္လည္း ဤ (ဇာတိမလာျခင္း) ကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္းအလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲမည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဇရာသေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ”ငါတို႔သည္ဇရာသေဘာ မရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ ဇရာသည္ ငါတို႔ထံ မလာမူကား ေကာင္းေလစြ” ဟုဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းသို႔ ေတာင့္တေသာ္လည္း ဤ (ဇရာမလာျခင္း) ကိုေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္း အလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲမည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဗ်ာဓိ၉သေဘာ ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ”ငါတို႔သည္ ဗ်ာဓိသေဘာ မရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ ဗ်ာဓိသည္ငါတို႔ထံ မလာမူကား ေကာင္း ေလစြ” ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းသို႔ေတာင့္တ ေသာ္လည္း ဤ (ဗ်ာဓိမလာျခင္း) ကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္းအလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲမည္၏။ ရဟန္းတို႔ မရဏသေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔အား”ငါတို႔သည္ မရဏသေဘာ မရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ မရဏသည္ ငါတို႔ထံ မလာမူကားေကာင္းေလစြ” ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းသို႔ ေတာင့္တ ေသာ္လည္း ဤ(မရဏမလာျခင္း) ကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္း အလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲမည္၏။ ရဟန္းတို႔ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသ သေဘာ ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား”ငါတို႔သည္ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသ သေဘာ မရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ ေသာက ပရိေဒဝ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသသည္ ငါတို႔ထံသို႔မလာမူကား ေကာင္းေလစြ” ဟုဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းသို႔ ေတာင့္တေသာ္လည္း ဤ (ေသာက စသည္တို႔မလာျခင္း) ကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္း အလိုရွိသည္ကို မရျခင္း ဆင္းရဲမည္၏။

၁.၁၂ ရဟန္းတို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၵာ၁၀ ဆင္းရဲတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၵာတို႔ဟူသည္ ႐ုပ္ ဥပါဒါနကၡႏၵာ၊ ေဝဒနာ ဥပါဒါနကၡႏၵာ၊ သညာဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ သခၤါရ ဥပါဒါနကၡႏၵာ၊ ဝိညာဏ္ ဥပါဒါနကၡႏၵာတို႔ ေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ဥပါဒါနကၡႏၵာငါးပါး) တို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၵာ ဆင္းရဲတို႔ ဟူ၍ ဆိုအပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို ဒုကၡအရိယသစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ (ဒန ၂၂)

ဒုကၡသမုဒယ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား)

၁. ရဟန္းတို႔ ဒုကၡသမုဒယအရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း။
တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ႏွစ္သက္ တပ္မက္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုထိုဘဝအာ႐ုံ၌ အလြန္ႏွစ္သက္ျခင္းရွိေသာ တဏွာတည္း။ ထိုတဏွာသည္ အဘယ္နည္း။ ကာမတဏွာ (ကာမဘုံ၌ တပ္မက္ျခင္း)၊ ဘဝတဏွာ (႐ူပအ႐ူပဘုံတို႔၌ တပ္မက္ျခင္း)၊ ဝိဘဝတဏွာ (ဥေစၧဒဒိ႒ိႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ တပ္မက္ျခင္း) တို႔တည္း။

၂. ရဟန္းတို႔ ထိုတဏွာ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္၌ ျဖစ္သနည္း၊ တည္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္၌တည္သနည္း။
ေလာက၌ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာသည္ (ရွိ၏)၊ ထို (တဏွာ) သည့္ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဤ (ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္၏၊ တည္သည္ရွိေသာ္ဤ (ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္အာ႐ုံ) ၌ တည္၏။

၂.၁ ေလာက၌ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သာယာဖြယ္ သေဘာသည္ အဘယ္နည္း။
ေလာက၌ မ်က္စိသည္ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာ ျဖစ္၏၊ ထိုတဏွာသည္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဤမ်က္စိ၌ ျဖစ္၏။ တည္သည္ ရွိေသာ္ ဤမ်က္စိ၌ တည္၏။ ေလာက၌ နားသည္။ပ။ ေလာက၌ ႏွာေခါင္းသည္။ပ။ ေလာက၌လၽွာသည္။ပ။ ေလာက၌ ကိုယ္သည္။ပ။ ေလာက၌ စိတ္သည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာ ျဖစ္၏၊ထိုတဏွာသည္ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဤစိတ္၌ ျဖစ္၏။ တည္သည္ရွိေသာ္ ဤစိတ္၌ တည္၏။
အလားတူ ထိုတဏွာသည္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္……
အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိ၊ မ်က္စိ၌မွီေသာစိတ္၊ နား၌မွီေသာစိတ္၊ ႏွာေခါင္း၌မွီေသာစိတ္၊လၽွာ၌မွီေသာစိတ္၊ ကိုယ္၌မွီေသာစိတ္၊ မေနာ၌မွီေသာစိတ္၊ မ်က္စိအေတြ႕၊ နားအေတြ႕၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕၊ လၽွာအေတြ႕၊ ကိုယ္အေတြ႕၊ မေနာအေတြ႕၊ မ်က္စိအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ နားအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ လၽွာအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ မေနာအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ သဒၵါ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ဂႏၶာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ရသာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ သဒၵါ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ဂႏၶာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ရသာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ တပ္မက္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ ႀကံစည္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ၌ တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ ဒုကၡသမုဒယအရိယသစၥာ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ (ဒန ၂၂)

၃. ရဟန္းတို႔ အရိယာတို႔၏ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း (ဒုကၡသမုဒယအရိယသစၥာ) ဟူသည္ အဘယ္နည္း
မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ ျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ျဖစ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ရာ ‘အာယတန’ေျခာက္မ်ဳိး ျဖစ္၏၊ တည္ရာေျခာက္မ်ဳိးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏၊ ေတြ႕ထိျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏၊ ခံစားျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဝ ျဖစ္၏၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေန ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶတည္ေန ျဖစ္ပြါးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤနည္းျဖင့္ ဆင္းရဲအစု သက္သက္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုအပ္ ခဲ့ၿပီးသည္ကို အရိယာတို႔၏ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းဟု ဆိုအပ္၏။ (အန ၃.၆၂)

ဒုကၡနိေရာဓ အရိယသစၥာ (ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား)

၁. ရဟန္းတို႔ ဒုကၡနိေရာဓအရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း။
ထိုတဏွာ၏သာလၽွင္ အႂကြင္းမရွိကင္းခ်ဳပ္ရာ, တဏွာကို စြန္႔ရာ, တဏွာကို ေဝးစြာ စြန္႔ရာ, တဏွာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ, တဏွာျဖင့္မကပ္ၿငိရာ (နိဗၺာန္) တည္း။

၂. ရဟန္းတို႔ ထိုတဏွာကို ပယ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္၌ ပယ္အပ္သနည္း၊ ခ်ဳပ္သည္ရွိေသာ္အဘယ္၌ ခ်ဳပ္သနည္း၊
ေလာက၌ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာသည္ (ရွိ၏)၊ ထိုတဏွာကို ပယ္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ဤခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာ၌ ပယ္အပ္၏၊ ခ်ဳပ္သည္ ရွိေသာ္ ဤခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္ သေဘာ၌ ခ်ဳပ္၏။

၂.၁ ေလာက၌ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သာယာဖြယ္သေဘာသည္ အဘယ္နည္း။
ေလာက၌ မ်က္စိသည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္သာယာဖြယ္ သေဘာ ျဖစ္၏၊ ထိုတဏွာကို ပယ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ဤမ်က္စိ၌ ပယ္အပ္၏။ ခ်ဳပ္သည္
ရွိေသာ္ ဤမ်က္စိ၌ ခ်ဳပ္၏။ ေလာက၌ နားသည္။ပ။ ေလာက၌ ႏွာေခါင္းသည္။ပ။ ေလာက၌ လၽွာသည္။ပ။ ေလာက၌ ကိုယ္သည္။ပ။ ေလာက၌ စိတ္သည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ သာယာဖြယ္သေဘာ ျဖစ္၏၊ ထိုတဏွာ
သည္ ပယ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ဤစိတ္၌ ပယ္အပ္၏၊ ခ်ဳပ္သည္ရွိေသာ္ ဤစိတ္၌ ခ်ဳပ္၏။
အလားတူ ထိုတဏွာသည္ ခ်ဳပ္သည္ရွိေသာ္……
အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိ၊ မ်က္စိ၌မွီေသာစိတ္၊ နား၌မွီေသာစိတ္၊ ႏွာေခါင္း၌မွီေသာစိတ္၊လၽွာ၌မွီေသာစိတ္၊ ကိုယ္၌မွီေသာစိတ္၊ မေနာ၌မွီေသာစိတ္၊ မ်က္စိအေတြ႕၊ နားအေတြ႕၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕၊ လၽွာအေတြ႕၊ ကိုယ္အေတြ႕၊ မေနာအေတြ႕၊ မ်က္စိအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ နားအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ လၽွာအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ မေနာအေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ သဒၵါ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ဂႏၶာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ရသာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၌ မွတ္သားျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ သဒၵါ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ဂႏၶာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ရသာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၌ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ တပ္မက္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ ႀကံစည္ျခင္း၊ ႐ူပါ႐ုံ၌ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ၌ ခ်ဳပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကို ဒုကၡနိေရာဓအရိယသစၥာ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ (ဒန ၂၂)

၃. ရဟန္းတို႔ အရိယာတို႔၏ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’(ဒုကၡနိေရာဓ အရိယသစၥာ) ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊
မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဥ္ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဥ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တည္ရာ ‘အာယတန’ ေျခာက္မ်ဳိးခ်ဳပ္၏၊ တည္ရာေျခာက္မ်ဳိး ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္၏၊ ေတြ႕ထိျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္၏၊ ခံစားျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏၊ တပ္မက္ျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏၊ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေန ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏၊ ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ေသျခင္း စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ဤနည္းျဖင့္ ဆင္းရဲအစုသက္သက္ ခ်ဳပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုခဲ့အပ္ၿပီးသည္ကို အရိယာတို႔၏ အမွန္တရား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟု ဆိုအပ္၏။ (အန ၃.၆၂)

ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာ (ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟူေသာ အရိယာတို႔ သိအပ္ေသာ အမွန္တရား)

၁. ရဟန္းတို႔ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါအရိယသစၥာ၁သည္ အဘယ္နည္း။
ျမတ္ေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤမဂ္အက်င့္လမ္းတည္း။ အဂၤါရွစ္ပါးဟူေသာ္ကား မွန္ကန္ေသာအျမင္ ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္ကန္ေသာ ႀကံစည္မွု ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္ကန္ေသာ စကား’သမၼာဝါစာ’၊ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမွု ‘သမၼာအာဇီဝ’၊မွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မွု ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ေမ့မွု ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္ကန္ေသာတည္ၾကည္မွု ‘သမၼာသမာဓိ’ တို႔တည္း။ (ဒန ၂၂)

၂.၁ ရဟန္းတို႔ သမၼာဒိ႒ိသည္ အဘယ္နည္း။
ဒုကၡ၌ သိျမင္ျခင္း၊ ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၌ သိျမင္ျခင္း၊ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ၌ သိျမင္ျခင္း၊ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္၌ သိျမင္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သိျမင္ျခင္း)ကိုမွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၂ ရဟန္းတို႔ သမၼာသကၤပၸသည္ အဘယ္နည္း။
(ကာမအာ႐ုံမွ) လြတ္ကင္းေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ ႀကံစည္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ႀကံျခင္း) ကို မွန္စြာႀကံျခင္း’သမၼာသကၤပၸ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၃ ရဟန္းတို႔ သမၼာဝါစာသည္ အဘယ္နည္း။
မဟုတ္မမွန္ ေျပာျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ကုန္းစကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ႐ုန္႔ၾကမ္းေသာ စကားမွၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းကို မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘ သမၼာဝါစာ ‘ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၄ ရဟန္းတို႔ သမၼာကမၼႏၲသည္ အဘယ္နည္း။
အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္းတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ၾကဥ္ေရွာင္ျခင္း) ကို မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း’သမၼာကမၼႏၲ ‘ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၅ ရဟန္းတို႔ သမၼာအာဇီဝသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွားယြင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္းကိုပယ္စြန္႔၍ မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အသက္ေမြးျခင္း) ကို မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၆ ရဟန္းတို႔ သမၼာဝါယာမသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ေသးေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုမျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ျဖစ္ၿပီးေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစရန္ ဆႏၵကိုျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ျဖစ္ၿပီးေသာ
ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျမဲေစရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ တိုးတက္ျဖစ္ပြါးေစရန္ ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားမွု ျပည့္စုံေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အားထုတ္ျခင္း) ကို မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၇ ရဟန္းတို႔ သမၼာသတိသည္ အဘယ္နည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍သမၸဇဥ္Óဏ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွုေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္၍ ေဝဒနာတို႔၌ ေဝဒနာတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွုေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ စိတ္၌စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွုေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ သေဘာတရား တို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ရွုေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (ေအာက္ေမ့ျခင္း သတိ) ကို မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၂.၈ ရဟန္းတို႔ သမၼာသမာဓိသည္ အဘယ္နည္း။

၂.၈.၁ ပဌမဈာန္
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလၽွင္ အကုသိုလ္တရား တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလၽွင္ ဝိတက္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ဝိစာရႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ပီတိသုခရွိေသာ ပဌမဈာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

၂.၈.၂ ဒုတိယဈာန္
ဝိတက္ ဝိစာရ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ သမာဓိကိုျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ၊ ဝိတက္လည္းမရွိေသာ၊ ဝိစာရ လည္းမရွိေသာ၊ သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ပီတိသုခရွိေသာဒုတိယဈာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

၂.၈.၃ တတိယဈာန္
ပီတိ၏လည္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္ အမၽွရွုလ်က္ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ ေန၏၊ သုခကိုလည္းကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ (တတိယဈာန္)ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”အမၽွရွုသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ” ဟု အရိယာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆို ကုန္၏၊ ထို တတိယဈာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

၂.၈.၄ စတုတၳဈာန္
ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရွးဦးကပင္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကင္းေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း ရွိေသာ စတုတၳဈာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သမာဓိ) ကို မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားသေဘာကိုဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာ ဟူ၍ဆိုအပ္၏။ (ဒန ၂၂)