သတိ ႏွင့္ သမၸဇဥ္

၁. ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”သတိမရွိွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂. ရဟန္းတို႔ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ (အန ၁၀.၆၁)

ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’

၁. ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။
ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ေဝဒနာအေပါင္း၌ ေဝဒနာအေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။
ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ စိတ္၌ စိတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။
ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (သန ၄၇.၃၅)

ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’

၁. ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။
ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’တို႔သည္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာ ထင္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’တို႔သည္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာထင္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’တို႔သည္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာ ထင္ကုန္၏၊ ထင္ရွားစြာ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (သန ၄၇.၃၅)

၂. ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ရွိသူ ျဖစ္သနည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေရွ႕သို႔ တက္ရာ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ တူ႐ူၾကည့္ရာ တေစာင္းၾကည့္ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ေကြးရာဆန္႔ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ဒုကုဋ္သပိတ္ သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာ လ်က္ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိ၏၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္ စြန္႔ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာေျပာဆိုရာ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္’သမၸဇဥ္ ‘ ရွိသူ ျဖစ္၏။ (သန ၃၆.၇)