ဟုတ္မွန္တိုင္းကို ျမင္္ျခင္း (ယထာဘူတ)

Seeing things as they really are Bur smallေသာဏ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ျဖင့္”ငါသည္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္း မ႐ႈကုန္၊ ”ငါသည္ အတန္းအစားတူ ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္းမ႐ႈကုန္၊ ”ငါသည္ ေအာက္တန္းစား ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္း မ႐ႈကုန္၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔အားဟုတ္မွန္တိုင္းကို ျမင္သည္မွတစ္ပါး အျခားဆိုဖြယ္ မရွိေတာ့ေခ်။
မျမဲေသာ ေဝဒနာျဖင့္..
မျမဲေသာ သညာျဖင့္..
မျမဲကုန္ေသာ သခၤါရတို႔ျဖင့္..
မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ျဖင့္”ငါသည္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္း မ႐ႈကုန္၊ ”ငါသည္ အတန္းအစားတူ ျဖစ္၏”ဟူ၍လည္းမ႐ႈကုန္၊ ”ငါသည္ ေအာက္တန္းစား ျဖစ္၏ ”ဟူ၍လည္း မ႐ႈကုန္၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔အားဟုတ္မွန္တိုင္းကို ျမင္သည္မွ တစ္ပါး အျခားဆိုဖြယ္ မရွိေတာ့ေခ်။

ေသာဏ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္ အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ႐ုပ္အားလံုးကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏အတၱမဟုတ္”ဟုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာအတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္ အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝးအနီးလည္းျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ အားလံုးကို…
သညာအားလံုးကို..
သခၤါရအားလံုးတို႔ကို..
ဝိညာဏ္အားလံုးကို ” ဤအားလံုးေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။

ေသာဏ ဤသို႔ ႐ႈေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္းၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ တပ္မက္မႈ ကင္း၏၊ တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ္ ကိေလသာမွ ”လြတ္ေျမာက္ၿပီ ”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (သန ၂၂.၄၉)