အရိယမဂ္ ရွစ္ပါး ႏွင့္ ထူးေသာဉာဏ္ (အဘိညာ)

8 Fold path connection smallဤသို႔ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤမဂ္ကို ပြါးေစေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ေလးပါးေသာ သတိ ပ႒ာန္တို႔သည္လည္း ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ေလးပါးေသာ သမၼပၸဓာန္တို႔သည္လည္း ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ေလးပါးေသာ ဣဒၶိပါဒ္တို႔သည္လည္း ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ငါးပါးေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္လည္း ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ငါးပါးေသာ ဗိုလ္တို႔သည္လည္း ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ခုနစ္ပါးေသာ ေဗာဇၩင္တို႔သည္လည္း ဘာဝနာ့ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္အား သမထ ဝိပႆနာဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ အစုံတြဲ၍ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္အပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ပြါး၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရား တို႔ကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ (မန ၁၄၉)

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ဧည့္သည္တို႔ တည္းခိုရာအိမ္၌ အေရွ႕အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အရပ္မွလည္းေကာင္း၊ ေတာင္အရပ္မွလည္းေကာင္း လာ၍တည္းခို ေနႀကကုန္၏။ မင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္းေကာင္း လာ၍ တည္းခိုေနၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူပင္ ရဟန္းသည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ပြားမ်ားသည္ရွိေသာ္အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာအရိယမဂ္ကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္း ျခား၍ သိ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့့္ပယ္စြန္႔အပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔၏၊ ထူး ေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ား၏။

၁. ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊
ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးတို႔တည္းဟု ေျဖဆိုရာ၏။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလန္းဖြယ္ ႐ုပ္ ခႏၶာ)၊ ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလန္းဖြယ္ ေဝဒနာ ခႏၶာ)၊ သညဳပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလန္းဖြယ္ သညာ ခႏၶာ)၊ သခၤါ႐ုပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလန္းဖြယ္ သခၤါရတို႔ ခႏၶာ)၊ ဝိညာဏုပါဒါနကၡႏၶာ (စြဲလန္းဖြယ္ ဝိညာဏ္ ခႏၶာ)တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးပါးတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ကုန္၏။

၂. ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊
အဝိဇၨာႏွင့္ဘဝတဏွာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္စြန္႔အပ္ကုန္၏။ (သန ၄၅.၁၅၉)

၂.၁ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏။ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ အဝိဇၨာ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”နီဝရဏငါးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၂ ရဟန္းတို႔ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိကုန္ဟု ငါမဆို။ နီဝရဏငါးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔တည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၃ ရဟန္းတို႔ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔ကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိကုန္ဟု ငါမဆို။ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးတို႔၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၄ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ ဣေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”သတိမရွိွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၅ ရဟန္းတို႔ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သတိမရွိမႈ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ မရွိမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၇ ရဟန္းတို႔ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”မယုံၾကည္မႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏၊

၂.၈ ရဟန္းတို႔ မယုံၾကည္မႈကိုလည္း အေၾကာင္း ႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ မယုံၾကည္မႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာၾကားမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။

၂.၉ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မနာၾကားမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏ဟု ငါဆို၏၊ အေၾကာင္းမရွိဟု ငါမဆို။ သူေတာ္ေကာင္း တရားကို မနာၾကားမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊
”သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မမွီဝဲမႈတည္း”ဟု ဆိုအပ္ရာ၏။ (အန ၁၀.၆၁)

၃. ရဟန္းတို႔ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊
ဝိဇၨာႏွင့္ ဝိမုတၱိတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ကုန္၏။

၄. ရဟန္းတို႔ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာတရားတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ဤတရားတို႔ကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏။ (သန ၄၅.၁၅၉)