သန ၁.၁၇: ဒုကၠရသုတ္

၁၇။ ”မလိမၼာသူသည္ ရဟန္းတရားကို ျပဳလည္း ျပဳႏိုင္ခဲဲ၏၊ သည္းခံလည္း သည္းခံႏိုင္ခဲဲ၏။ သူမိုက္သည္ အၾကင္ရဟန္းတရား၌ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုရဟန္းတရား၌ (မဂ္ရရန္) မ်ားစြာ က်ဥ္းေျမာင္းကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ၾကံစည္မႈတို႔၏ အလိုသို႔လိုက္သူသည္ အာ႐ုံတိုင္း အာ႐ုံတိုင္း၌ အကယ္၍ ဆုတ္နစ္ခဲဲ့မူ (မသင့္ေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ) စိတ္ကို အကယ္၍ မတားျမစ္ႏိုင္ခဲဲ့မူ ရဟန္းတရားကို အဘယ္မွ်ေသာ ရက္တို႔ပတ္လုံး က်င့္ႏိုင္ရာအံ့နည္း။

လိပ္သည္ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကို မိမိအခြံ၌ ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားသကဲဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ ၾကံစည္မႈ (ဝိတက္)တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိမ္း ဆည္းလ်က္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ကို) မမွီမူ၍ သူတစ္ပါးကို မညႇဥ္းဆဲဲဘဲ ၿငိမ္းေအးသည္ ျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမွ် အျပစ္ မဆိုရာဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။