သန ၁.၁၈: ဟိရီသုတ္

၁၈။ ”အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ ႀကိမ္ဝင့္႐ုံမွ်ျဖင့္ သိသကဲဲ့သို႔ ထို႔အတူ အၾကင္ေယာက်္ားသည္ အကဲဲ့ရဲဲ႕ မခံရမီ သိ၏၊ အရွက္ျဖင့္ (အကုသိုလ္တို႔ကို) တား ျမစ္ႏိုင္ေသာ (ထိုသို႔သေဘာရွိသည္ ့) တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ေလာက၌ ရွိပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အနည္းငယ္မွ်ကုန္ေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ အရွက္ျဖင့္ (အကုသိုလ္တရားတို႔ကို) တားျမစ္ကုန္လ်က္ သြားကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဆင္းရဲဲ၏ အဆုံး (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္၍ မညီညြတ္ ေသာ ေလာက၌ အညီအမွ် က်င့္ကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။