သန ၁.၂၀: သမိဒၶိသုတ္

၂ဝ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ တေပါဒါ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သမိဒၶိသည္ ညဥ့္၏ မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ ေစာ ေစာထကာ တေပါဒါျမစ္သို႔ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ တေပါဒါျမစ္၌ ကိုယ္ လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ၿပီးေနာက္ ျပန္တက္၍ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေျခာက္ေသြ႕ေစလ်က္ သကၤန္းတစ္ ထည္တည္းျဖင့္ ရပ္ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နတ္သမီးတစ္ေယာက္သည္ ပစၧိမယမ္လြန္ၿပီးေသာ (မိုးေသာက္) အခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ တေပါဒါျမစ္အားလုံးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ အရွင္ သမိဒၶိအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္၌ ရပ္တည္ကာ အရွင္သမိဒၶိကို ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္၏-

”ရဟန္း အသွ်င္သည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းခံဘိ၏၊ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းမခံပါလင့္၊ ရဟန္း (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) ခံစားၿပီးမွသာ ဆြမ္းခံပါေလာ့၊ (ကာမဂုဏ္ခံစားရာ) အခ်ိန္သည္ သင့္ကို လြန္၍ မသြားပါေစလင့္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(နတ္သမီး) ငါသည္ (ေသရမည့္) အခါကို မသိ၊ (ေသရမည့္) အခါသည္ ဖုံးလႊမ္းအပ္သည္ ျဖစ္၍ ငါ့အား မထင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းခံအံ့၊ (တရားအားထုတ္ရာ) အခ်ိန္သည္ ငါ့ကို လြန္၍ မသြားပါေစလင့္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ထိုနတ္သမီးသည္ ေျမ၌ ရပ္တည္၍ အရွင္သမိဒၶိအား ဤစကားကို ဆို၏- ”ရဟန္း သင္သည္ ရဟန္းျပဳသည္ကား ငယ္လွေသး၏၊ ပ်ဳိႏုလွေသး၏၊ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိ၏၊ ပဌမအရြယ္ ျဖစ္၍ အရြယ္ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ခံစားေပ်ာ္ပါးေလ့ မရွိခဲဲ့၊ ရဟန္း လူ၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားပါဦးေလာ့၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည့္ ခံစားမႈကို စြန္႔၍ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္ မည့္ နတ္ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တလင့္”ဟု (ဆို၏)။

နတ္သမီး ငါသည္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည့္ ခံစားမႈကို စြန္႔၍ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ နတ္ကာမဂုဏ္ ကို မေတာင့္တ၊ နတ္သမီး စင္စစ္ ငါသည္ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ နတ္ကာမကိုလည္း စြန္႔၍ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) အက်ဳိးကို ေတာင္႕တ၏။ နတ္သမီး မွန္၏၊ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မ်ားေသာဆင္းရဲဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားေသာပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားလွ၏၊ ဤ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္သည္ ကိုယ္ တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားျဖစ္၏၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပး၏၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ေဆာင္ျပထိုက္၏၊ မိမိ ကိုယ္ထဲဲစိတ္ထဲဲ၌ ေဆာင္ထားထိုက္၏၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိထိုက္၏ဟု (မိန္႔၏)။

”ရဟန္း အဘယ္သို႔လွ်င္ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မ်ားေသာ ဆင္းရဲဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားေသာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသနည္း၊ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ အျပစ္မ်ားပါသနည္း၊ ဤ (ေလာကုတၱရာ) တရားသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ ႏိုင္ပါသနည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါသနည္း၊ လာလွည္ ့ ႐ႈလွည့္ဟု ေဆာင္ျပထိုက္ပါသနည္း၊ မိမိ ကိုယ္ထဲဲစိတ္ထဲဲ၌ ေဆာင္ထားထိုက္ပါသနည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္သမီး ငါသည္ သီတင္းငယ္သာ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းျပဳသည္ကား မၾကာေသး၊ ယခုမွ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာ) သို႔ ေရာက္လာ၏၊ ငါသည္ ထိုဓမၼဝိနယကို အက်ယ္တဝင့္ မေဟာႏိုင္၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူၿပီးေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ တေပါဒါ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထို အေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္အား ေျဖၾကားေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ထို အနက္ကို သင္ မွတ္ေလေလာ့ဟု (မိန္႔၏)။

ရဟန္း တစ္ပါးကုန္ေသာ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ျခံရံအပ္သည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မလြယ္ပါ၊ ရဟန္း သင္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထို အေၾကာင္းကို အကယ္၍ ေမးေလွ်ာက္ပါမူကား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္း တရားနာအံ့ေသာငွါ လာပါကုန္အံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ နတ္သမီး ”ေကာင္းၿပီ”ဟု အသွ်င္သမိဒၶိသည္ နတ္သမီးအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကား ကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ဝယ္ ညဥ့္၏ မိုးေသာက္ခ်ိန္၌ ေစာေစာထကာ တေပါဒါျမစ္သို႔ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏၊ တေပါဒါျမစ္၌ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေရခ်ဳိးသုတ္သင္ၿပီးေနာက္ ျပန္တက္၍ ကိုယ္လက္တို႔ကို ေျခာက္ေသြ႕ေစလ်က္ သကၤန္းတစ္ထည္တည္းျဖင့္ ရပ္ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ နတ္သမီးတစ္ေယာက္သည္ ပစၧိမယမ္လြန္ၿပီးေသာ (မိုးေသာက္) အခ်ိန္ ၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ တေပါဒါျမစ္အားလုံးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ အကြၽႏု္ပ္ထံ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္၌ ရပ္တည္ကာ ဤဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္ပါ၏-

”ရဟန္း အသွ်င္သည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းခံဘိ၏၊ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းမခံပါလင့္၊ ရဟန္း (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) ခံစားၿပီးမွသာ ဆြမ္းခံပါေလာ့၊ (ကာမဂုဏ္ခံစားရာ) အခ်ိန္သည္ သင့္ကို လြန္၍ မသြားပါေစလင့္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေလွ်ာက္လတ္ေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုနတ္သမီးကို ဂါထာျဖင့္ ျပန္၍ ဆို ပါ၏-

(နတ္သမီး) ငါသည္ (ေသရမည့္) အခါကို မသိ၊ (ေသရမည့္) အခါသည္ ဖုံး လႊမ္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ငါ့အား မထင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ (ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို) မခံစားမူ၍ ဆြမ္းခံအံ့၊ (တရားအားထုတ္ရာ) အခ်ိန္သည္ ငါ့ကို လြန္၍ မသြားပါ ေစလင့္ဟု (ဆိုပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ထိုနတ္သမီးသည္ ေျမ၌ ရပ္တည္၍ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ဆိုပါ၏- ”ရဟန္း သင္သည္ ရဟန္းျပဳသည္ကား ငယ္လွေသး၏၊ ပ်ဳိႏုလွေသး၏၊ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိ၏၊ ပဌမအရြယ္ ျဖစ္၍ အရြယ္ေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ခံစားေပ်ာ္ပါးေလ့ မရွိခဲဲ့၊ ရဟန္း လူ၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားပါဦးေလာ့၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည့္ ခံစားမႈကို စြန္႔၍ ေနာက္ ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ နတ္ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တလင့္”ဟု ဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုနတ္သမီးအား ဤစကားကို ဆိုပါ၏- ”နတ္သမီး ငါသည္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္သည့္ ခံစားမႈကို စြန္႔၍ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ နတ္ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တ၊ နတ္သမီး စင္စစ္ ငါသည္ ေနာင္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ နတ္ကာမဂုဏ္ကိုလည္း စြန္႔၍ ကိုယ္တိုင့္သိျမင္ႏိုင္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) အက်ဳိးကို ေတာင့္တ၏။ နတ္သမီး မွန္၏၊ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မ်ားေသာဆင္းရဲဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားေသာပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္ မ်ားလွ၏၊ ဤ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္သည္ ကိုယ္ တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားျဖစ္၏၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပး၏၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ေဆာင္ျပထိုက္၏၊ မိမိ ကိုယ္ထဲဲစိတ္ထဲဲ၌ ေဆာင္ထားထိုက္၏၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိထိုက္၏”ဟု (ဆိုပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ ထိုနတ္သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ဆိုပါ၏- ”ရဟန္း အဘယ္သို႔လွ်င္ ေနာက္ကာလ၌ ျဖစ္မည့္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မ်ားေသာ ဆင္းရဲဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်ားေသာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသနည္း၊ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ အဘယ္သို႔လွ်င္ အျပစ္မ်ားပါသနည္း၊ ဤ (ေလာကုတၱရာ) တရားသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ ႏိုင္ပါသနည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ပါသနည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ေဆာင္ျပထိုက္ပါသနည္း၊ မိမိ ကိုယ္ထဲဲစိတ္ထဲဲ၌ ေဆာင္ထားထိုက္ပါသနည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေလွ်ာက္သည္ရွိေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုနတ္သမီးအား ဤစကားကို ဆိုပါ၏- ”နတ္သမီး ငါသည္ သီတင္းငယ္သာ ျဖစ္၏၊ ရဟန္းျပဳသည္ကား မၾကာေသး၊ ယခုမွ ဤဓမၼဝိနယ (သာသနာ) သို႔ ေရာက္လာ၏၊ ငါသည္ ထိုဓမၼဝိနယကို အက်ယ္တဝင့္ မေဟာႏိုင္၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူၿပီးေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ တေပါဒါ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထို အေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္အား ေျဖၾကားေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ထို အနက္ကို သင္ မွတ္ေလေလာ့”ဟု (ဆိုခဲဲ့ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ ထိုနတ္သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ”ရဟန္း တစ္ပါးကုန္ေသာ တန္ခိုး ႀကီးေသာ နတ္တို႔သည္ ျခံရံအပ္သည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မလြယ္ပါ၊ ရဟန္း သင္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုအေၾကာင္းကို အကယ္၍ ေမးပါမူကား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္း တရားနာအံ့ေသာငွါ လာပါကုန္အံ့”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုနတ္သမီး၏ စကားသည္ အကယ္၍ မွန္သည္ ျဖစ္အံ့၊ ထိုနတ္သမီးသည္ မနီးမေဝးေသာ ဤအရပ္၌ ပင္လွ်င္ ရွိပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဤသို႔ ေလွ်ာက္သည္ရွိေသာ္ ထိုနတ္သမီးသည္ အသွ်င္သမိဒၶိကို ”ရဟန္း ေမးျမန္းပါေလာ့၊ ရဟန္း ေမးျမန္းပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္ ေရာက္ပါၿပီ”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုနတ္သမီးကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏-

”ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါစသည္) အမွတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ခႏၶာငါးပါး၌ တည္ကုန္ေသာသတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္ ေသမင္း၏ အားထုတ္မႈသို႔ လိုက္ရကုန္၏။

(ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္) ခႏၶာငါးပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာေၾကာင့္ (ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါဟု) ေျပာၾကားဖြယ္ကို မမွတ္ထင္၊ အၾကင္ (ရာဂစေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္ ထိုသူကို ဆိုျငားအံ့၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား (ထိုအေၾကာင္းသည္) မရွိ။ မွန္၏၊ ထို (ရာဂ စေသာ) အေၾကာင္းသည္ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား မျဖစ္။

နတ္သမီး အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဆိုေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ မသိႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ့္သိႏိုင္ရာ ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ (မိမိကိုယ္ကို) တူသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထူးကဲဲသူဟူ၍လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ယုတ္သူဟူ၍လည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထို မာန္ျဖင့္ (အမ်ဳိးအႏြယ္ဂုဏ္ကို) ျငင္းခုံရာ၏။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ သုံးပါးကုန္ေသာ မာန္တို႔၌ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား တူသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထူးကဲဲသူ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (ယုတ္သူဟူ၍လည္းေကာင္း) မျဖစ္။

နတ္သမီး အကယ္၍ သိသည္ျဖစ္အံ့၊ ဆိုေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ မသိႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ သိႏိုင္ရာ ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ (တပ္မက္သူ, ျပစ္မွားသူ, ေတြေဝသူ) ဟူေသာ ပညတ္ကို ပယ္ၿပီးၿပီ၊ ကိုးပါးေသာ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန္’သို႔ မကပ္ေရာက္၊ ဤနာမ္႐ုပ္၌ တပ္ မက္မႈ ‘တဏွာ’ကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ။ ထုံးဖြဲဲ႕မႈ ‘ဂႏၴ’ေလးပါးကို ျဖတ္ၿပီးေသာ ဆင္းရဲဲ မရွိ ေသာ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဤေလာက၌လည္းေကာင္း၊ အျခား ေလာက၌လည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ အလုံးစုံေသာ ေနရာတို႔၌လည္းေကာင္း မေတြ႕မျမင္ရကုန္။

နတ္သမီး အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဆိုေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္ကို အက်ယ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ သိပါ၏-

အလုံးစုံေသာ ေလာက၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈကို စိုးစဥ္းမွ် မျပဳရာ။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ အက်ဳိးစီးပြား ႏွင့္ မစပ္ေသာ ဆင္းရဲဲကို မမွီဝဲဲရာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ႏွစ္ခုေျမာက္ နႏၵနဝဂ္ ၿပီး၏။