သန ၁.၂၅: အရဟႏၲသုတ္

၂၅။ ”အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္၏၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ အာသဝကုန္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အဆုံးစြန္ေသာ ကိုယ္ကို ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္၏။ ထို ရဟန္းသည္ ငါ ေျပာဆို၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာပါသေလာ၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ကို (တစ္ပါးသူတို႔က) ေျပာဆိုကုန္၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္၏၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ အာသဝ ကုန္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အဆုံးစြန္ေသာ ကိုယ္ကို ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္း သည္ ငါ ေျပာဆို၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ကို (တစ္ပါးသူတို႔က) ေျပာဆိုကုန္၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာ၏၊ ေလာကဝယ္ (ခႏၶာစသည္တို႔၌) လိမၼာေသာ ထိုရဟန္းသည္ ေခၚေဝၚအပ္ေသာ အမည္ကို သိ၍ ေခၚေဝၚမႈမွ်ျဖင့့္ေခၚေဝၚရာ၏ဟု (ေျဖေတာ္မူ၏)။

အၾကင္ရဟန္းသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္၏၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီး ျဖစ္၏၊ အာသဝ ကုန္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အဆုံးစြန္ေသာ ကိုယ္ကို ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္း သည္ (ကိုးပါးအျပားရွိေသာ) ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’သို႔ ကပ္ေရာက္၍ ငါ ေျပာဆို၏ ဟူ၍လည္း ဆိုရာပါသေလာ၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ကို (တစ္ပါးသူတို႔က) ေျပာဆိုကုန္၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ကို ပယ္ၿပီးေသာ ရဟန္းအား ထုံးဖြဲဲ႕မႈ ‘ဂႏၴ’တရားတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ထိုရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ , ထုံးဖြဲဲ႕မႈ ‘ဂႏၴ’တို႔ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းေသာ ပညာရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ (တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မွတ္ထင္မႈကို လြန္ေျမာက္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါ ေျပာဆို၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ငါ့ကို (တစ္ပါးသူတို႔က) ေျပာဆိုကုန္၏ဟူ၍လည္း ဆိုရာ၏၊ ေလာကဝယ္ (ခႏၶာစသည္တို႔၌) လိမၼာေသာ ထိုရဟန္းသည္ ေခၚေဝၚအပ္ေသာ အမည္ကို သိ၍ ေခၚေဝၚမႈမွ်ျဖင့္ ေခၚေဝၚ ရာ၏ဟု (ေျဖေတာ္မူ၏)။