သန ၁.၃၈: သကလိကသုတ္

၃၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ္ျပည္ဝယ္ သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာ မဒၵကုစၧိေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္သည္ ေက်ာက္ခ်ပ္ျဖင့္ ထိခိုက္မိသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပင္းျပေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ ေသာ ကိုယ္၌ တည္သည့္ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝဒနာတို႔ကို့မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးထပ္ေခါက္ထား ေသာ ဒုကုဋ္ေတာ္ကို ခင္း၍ ေျခတစ္ဖက္၌ ေျခတစ္ဖက္ကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထားလ်က္ သတိသမၸဇဥ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာ အိပ္စက္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေျပာေဟာ၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္သားခုနစ္ရာတို႔သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာ မဒၵကုစၧိေတာ အလံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ ကုန္ၿပီးေသာ္ နတ္သားတစ္ဦးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆင္ေျပာင္ႏွင့္ တူစြတကား၊ ဆင္ေျပာင္ႏွင့္ တူသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ တည္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ျခေသၤ့မင္းႏွင့္ တူစြတကား၊ ျခေသၤ့မင္းႏွင့္ တူ သည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌တည္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ အာဇာနည္ျဖစ္စြတကား၊ အာဇာနည္ျဖစ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လို အပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ တည္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္ တူစြတကား၊ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္ တူသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ တည္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ဝန္ေဆာင္ႏြားလားႏွင့္ တူစြတကား၊ ဝန္ေဆာင္ ႏြားလားႏွင့္ တူသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌တည္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္း ၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ယဥ္ေက်းစြတကား၊ ယဥ္ေက်းသည္၏အျဖစ္ ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ထက္ကုန္၍ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ တည္သည္႕ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို မညည္းၫူဘဲ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံု သည္ျဖစ္၍ သည္းခံေတာ္မူ၏”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ပါးေသာ နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဥဒါန္းစကားကို ႁမြက္ဆို (က်ဴးရင့္)၏- ”ေကာင္းစြာ ပြားမ်ားအပ္ေသာ တည္ၾကည္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေသာ စိတ္ကိုလည္းေကာင္း ႐ႈေလာ့။ (ရာဂေၾကာင့္လည္း) မၫြတ္၊ (ေဒါသေၾကာင့္လည္း) ဖဲမသြား၊ အားထုတ္မႈျဖင့္ (ကိေလသာတို႔ကို) ႏွိပ္၍ တားျမစ္မႈသို႔လည္း မေရာက္၊ အၾကင္သူသည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးႏွင့္ တူေသာ ေယာက်္ား၊ ျခေသၤ့ႏွင့္တူေသာ ေယာက်္ား၊ အာဇာနည္ ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား၊ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္ တူေသာ ေယာက်္ား၊ ဝန္ေဆာင္ႏြားလားႏွင့္ တူေသာ ေယာက်္ား၊ ယဥ္ေက်းေသာ ေယာက်္ားကို လြန္က်ဴးအပ္၏ဟု မွတ္ထင္ရာ၏၊ (ထိုသူ႕အား) မသိျမင္ျခင္းမွ တစ္ပါး အဘယ္အေၾကာင္း ရွိအံ့နည္း”ဟု (က်ဴးရင့္၏)။

ဣတိဟာသက်မ္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ေသာ ေဗဒင္က်မ္းကို တတ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားတို႔သည္ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး အက်င့္ကို မွီ၍ က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း ထိုပုဏၰားတို႔၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ မလြတ္၊ ယုတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ ေသာ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ (နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

တဏွာျဖင့္ လႊမ္းမိုးကုန္ေသာ (ေခြးႏြားတို႔၏) အေလ့အက်င့္တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းရွိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ကို အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး က်င့္ ကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ မလြတ္၊ ယုတ္ ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ ထိုသူတို႔သည္ (နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

ဤေလာက၌ ေထာင္လႊားလိုေသာသူအား ယဥ္ေက်းမႈသည္ မရွိ၊ တည္ၾကည္ျခင္း မရွိေသာသူအား (သစၥာေလးပါးတရားကို) သိျခင္းသည္ မရွိ၊ ေတာ၌ တစ္ေယာက္ တည္း ေနေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့သူသည္ ေသမင္း၏ တည္ရာ ေတဘူမကဝဋ္၏ တစ္ဖက္ကမ္း နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ႏိုင္။

ေထာင္လႊားျခင္းကို ပယ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေကာင္း ေသာ စိတ္ရွိေသာ ခႏၶာစသည့္ အလံုးစံုတို႔မွ လြတ္ေသာ ေတာ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေန၍ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ ထိုသူသည္ ေသမင္း၏ တည္ရာ ေတဘူမကဝဋ္၏ တစ္ဖက္ ကမ္း နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။