သန ၁.၃: ဥပနီယသုတ္

၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုနတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

”(အိုျခင္းတရားသည္) အသက္ကို (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္၏၊ (သတၱဝါတို႔၏) အသက္သည္ အနည္းငယ္ တိုေတာင္းလွ၏၊ အိုျခင္းတရားသည္ (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္ေသာ သူအား ကိုးကြယ္ရာတို႔သည္ မရွိကုန္၊ (ပညာရွိသည္) ေသျခင္းတရားတို႔၌ ထိုေၾကာက္ဖြယ္ ေဘးသံုးမ်ဳိးကို ႐ႈသည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္ေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရာ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(အိုျခင္းတရားသည္) အသက္ကို (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္၏၊ (သတၱဝါတို႔၏) အသက္သည္ အနည္းငယ္ တိုေတာင္းလွ၏၊ အိုျခင္းတရားသည္ (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္ေသာ သူအား ကိုးကြယ္ရာတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ (နိဗၺာန္) ကို အလိုရွိသူသည္ ေသျခင္း၌ ထိုေၾကာက္ဖြယ္ ေဘးသံုးမ်ဳိးကို ႐ႈသည္ ျဖစ္၍ ေလာကာမိသ (ေတဘူမကဝဋ္) ကို စြန္႔ရာ၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။