သန ၁.၄၂: ကႎဒဒသုတ္

၄၂။ အဘယ္အရာကို ေပးလွဴသူသည္ ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္ မည္ပါသနည္း၊ အဘယ္အရာကို ေပးလွဴသူသည္ အဆင္းကို ေပးလွဴသည္ မည္ပါသနည္း၊ အဘယ္ အရာကို ေပးလွဴသူသည္ ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္ မည္ပါသနည္း၊ အဘယ္အရာ ကို ေပးလွဴသူသည္ မ်က္စိကို ေပးလွဴသည္ မည္ပါသနည္း၊ အဘယ္သူသည္ အလံုးစံုေသာ အရာကို ေပးလွဴသည္ မည္ပါသနည္း၊ ဤသို႔ေမးအပ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္ အား ထိုအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဆြမ္းကို ေပးလွဴသူသည္ ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊ အဝတ္သကၤန္းကို ေပးလွဴသူသည္ အဆင္းကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊ ယာဥ္ကို ေပးလွဴသူသည္ ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္ မည္၏၊ ဆီမီးကို ေပးလွဴသူသည္ မ်က္စိကို ေပးလွဴ သည္ မည္၏၊ ေနရာ (ေက်ာင္းစသည္) ကို ေပးလွဴသူသည္ကား အလံုးစံုကို ေပးလွဴ သည္ မည္၏၊ တရားကို ျပသေျပာေဟာသူသည္ အၿမိဳက္ (နိဗၺာန္) ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။