သန ၁.၆၉: ဣစၧာသုတ္

၆၉။ အဘယ္အရာသည္ ေလာကကို ဖြဲ႕စပ္အပ္ပါသနည္း၊ အဘယ္ကို ဆံုးမျခင္း ေၾကာင့္ (ေလာကမွ) လြတ္ေျမာက္ပါသနည္း၊ အဘယ္ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အလံုးစံု ေသာ အဖြဲ႕အစပ္ ျပတ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အလိုရမၼက္ ‘ဣစၧာ’သည္ ေလာကကို ဖြဲ႕စပ္အပ္၏၊ အလိုရမၼက္ကို ဆံုးမျခင္း ေၾကာင့္ (ေလာကမွ) လြတ္ေျမာက္၏၊ အလိုရမၼက္ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ အဖြဲ႕အစပ္ ျပတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။