သန ၂.၁၉: ဥတၱရသုတ္

၁ဝဝ။ ရာဇၿဂိဳဟ္နိဒါန္း။ ဥတၱရနတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏ –

”(အိုျခင္းတရားသည္) အသက္ကို (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္၏၊ (သတၱဝါတို႔၏) အသက္သည္ နည္း၏ (တိုေတာင္းလွ၏။) အိုျခင္းတရားသည္ (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္ေသာ သူအား ကိုးကြယ္ရာတို႔သည္ မ႐ိွကုန္၊ (ပညာ႐ိွသည္) ေသျခင္းတရား၌္ ထိုေၾကာက္ဖြယ္ ေဘးသံုးမ်ဳိးကို ႐ႈသည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္ေသာ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရာ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(အိုျခင္းတရားသည္) အသက္ကို (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္၏၊ (သတၱဝါတို႔၏) အသက္သည္ နည္း၏ (တိုေတာင္းလွ၏။) အိုျခင္းတရားသည္ (ေသျခင္း၏) အနီးသို႔ ေဆာင္အပ္ေသာ သူအား ကိုးကြယ္ရာတို႔သည္ မ႐ိွကုန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ (နိဗၺာန္) ကို အလို႐ိွသူသည္ ေသျခင္း၌ ထိုေၾကာက္ဖြယ္ ေဘးသံုးမ်ဳိးကို ႐ႈသည္ ျဖစ္၍ ေလာကာမိသ (ေတဘူမကဝဋ္) ကို စြန္႔ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။