သန ၂.၂၆: ေရာဟိတႆသုတ္

၁ဝ၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ေရာဟိတႆနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အၾကင္အရပ္၌ ပဋိသေႏၶ မေနရ၊ မအိုရ၊ မေသရ၊ မေရြ႕ရ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ရ။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအရပ္သို႔ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ျမင္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း တတ္ေကာင္းပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေရာဟိတႆနတ္သား အၾကင္အရပ္၌ ပဋိသေႏၶ မေနရ၊ မအိုရ၊ မေသရ၊ မေရြ႕ေလ်ာရ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ရ။ ထိုအရပ္သို႔ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိအပ္၏၊ ျမင္အပ္၏၊ သြားျခင္းျဖင့္ ေရာက္အပ္၏ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မမူဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား သည္ ”ေရာဟိတႆနတ္သား အၾကင္အရပ္၌ ပဋိသေႏၶ မေနရ၊ မအိုရ၊ မေသရ၊ မေရြ႕ေလ်ာရ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ရ၊ ထိုအရပ္သို႔ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိအပ္ ျမင္အပ္ ေရာက္အပ္၏ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မမူ”ဟု ဤစကားကို အလြန္လွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား အကြၽႏု္ပ္သည္ မုဆိုး၏ သားျဖစ္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္သြားလာႏိုင္ေသာ ေရာဟိတႆမည္ေသာ ရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထို့အကြၽႏု္ပ္၏ လ်င္ျမန္ပံုမွာ ဤသို႔ သေဘာ႐ိွခဲ့ပါ၏- ေလးအတတ္ကို သင္ၾကားၿပီး၍ ေလးျမားအတတ္၌ လက္က်င့္ရၿပီးေသာ (ေလးအတတ္၌) ေလ့လာၿပီးေသာ ျပဳလုပ္ထားေသာ စက္ဝန္း၌ ျမားကို က်ေစႏိုင္ ေသာ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ေလး႐ိွေသာ ေလးဆရာသည္ ေပါ့ပါးေသာ ျမားျဖင့္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း မဟုတ္ဘဲ ဖီလာ ကန္႔လန္႔ ထန္းပင္ရိပ္ကို လြန္ေစႏိုင္သကဲ႕သို႔ ထို႔အတူ (တစ္ခုေသာ စၾကာဝဠာကို လြန္ေစႏိုင္၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ သေဘာ႐ိွေသာ ေျခလွမ္းသည္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏- အေရွ႕သမုဒၵရာမွ အေနာက္သမုဒၵရာသည္ ေဝးကြာသကဲ႕သို႔ ထို႔အတူ ေဝးကြာေသာ ေျခလွမ္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ”ငါသည္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးသို႔ ေရာက္အံ့”ဟု ဤသို႔ သေဘာ႐ိွေသာ အလို ျဖစ္ခဲ့၏။ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္ ဤသို႔ သေဘာ႐ိွေသာ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ သေဘာ႐ိွ ေသာ ေျခလွမ္းႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စံုေသာ ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ ခဲျခင္း၊ လ်က္ျခင္း အခ်ိန္ကို ဖယ္ထား၍ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔မႈကို ဖယ္ထား၍ အိပ္စက္မႈ အပန္းေျဖနားေနမႈကို ဖယ္ထား ၿပီးလွ်င္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ႂကြင္း႐ိွေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွင္လ်က္ အႏွစ္တစ္ရာ ပတ္လံုး သြား၍ ေလာက၏ အဆံုးသို႔ မေရာက္ဘဲ အၾကား၌သာလွ်င္ ေသရပါသည္။

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ ႐ိွပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား သည္ ”အခ်င္းနတ္သား အၾကင္ေလာက၌ ပဋိသေႏၶ မေနရ၊ မအိုရ၊ မေသရ၊ မေရြ႕ေလ်ာရ၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ရ၊ ထိုအရပ္သို႔ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိအပ္၏၊ ျမင္အပ္၏၊ ေရာက္အပ္၏ ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မမူ”ဟု ဤစကားကို အလြန္လွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အခ်င္းေရာဟိတႆနတ္သား ေလာက၏ အဆံုး နိဗၺာန္ကို မေရာက္ဘဲ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ငါ ေဟာေတာ္မမူ၊ အခ်င္းနတ္သား စင္စစ္အားျဖင့္ သညာလည္း႐ိွွ, စိတ္လည္း႐ိွေသာ တစ္လံမွ် ေလာက္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္၌ ေလာက (ဒုကၡသစၥာ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း (သမုဒယ သစၥာ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ (နိေရာဓသစၥာ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာက၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ (မဂၢသစၥာ) ကိုလည္းေကာင္း ငါ ပညတ္ေတာ္မူ၏။

ေလာက၏ အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ ေျချဖင့္ သြားျခင္းျဖင့္ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မေရာက္ ႏိုင္၊ ေလာက၏ အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ မေရာက္ဘဲ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း မည္ သည္လည္း မ႐ိွ။

ထို႔ေၾကာင့္ စင္စစ္အားျဖင့္ ေလာကကို သိၿပီးေသာ ေလာက၏ အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ က်င့္သံုးၿပီးေသာ အက်င့္ျမတ္႐ိွေသာ မေကာင္းမႈမွ ၿငိမ္းၿပီးေသာ ပညာ႐ိွသည္ ေလာက၏ အဆံုးကို သိ၍ ဤ (ပစၥဳပၸန္) ေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တမလြန္ (ေလာက) ကိုလည္းေကာင္း မေတာင့္တေတာ့ေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။