သန ၂.၆: ကာမဒသုတ္

၈၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ကာမဒနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ”ျမတ္စြာဘုရား (ရဟန္းတရားကို) ျပဳႏိုင္ခဲ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား (ရဟန္းတရားကို) အလြန္ျပဳႏိုင္ခဲ၏”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

ကာမဒနတ္သား က်င့္ဆဲပုဂၢိဳလ္ (ေသကၡခုနစ္ေယာက္)တို႔သည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္သည္ တည္တံ့ေသာ သေဘာရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ရဟန္းတရားကိုလည္း ျပဳကုန္၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာသူ၏ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ထိုေရာင့္ရဲျခင္းကို ရခဲပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကာမဒနတ္သား အၾကင္သူတို႔အား ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌လည္းေကာင္း ပြားမ်ားမႈ ‘ဘာဝနာ’၌ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းေၾကာင္း ‘ဘာဝနာ’၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ရခဲေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းကိုေသာ္လည္း ရကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္စိတ္သည္ ရွိ၏၊ ထိုစိတ္ကို ေဆာက္တည္ႏိုင္ခဲပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ကာမဒနတ္သား အၾကင္အရိယာတို႔သည္ ဣေႁႏၵတို႔ ၿငိမ္သက္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ကုန္၏၊ ကာမဒနတ္သား အၾကင္အရိယာတို႔သည္ ေသမင္း၏ ကြန္ရက္ကို ျဖတ္ ေတာက္၍ သြားကုန္၏၊ ကာမဒနတ္သား ထိုအရိယာတို႔သည္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ခဲ ေသာ စိတ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ႏိုင္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား သည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ျမတ္စြာဘုရား သြားႏိုင္ခဲပါ၏၊ ခရီးလမ္းသည္ မညီညြတ္ပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကာမဒနတ္သား အရိယာတို႔သည္ သြားႏိုင္ခဲေသာ လမ္း၌လည္းေကာင္း၊ မညီ မၫြတ္ေသာ လမ္း၌လည္းေကာင္း သြားႏိုင္ကုန္၏။ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ မညီမၫြတ္ ေသာ လမ္း၌ ဦးေခါင္းေစာက္ထိုး က်ကုန္၏၊ အရိယာတို႔၏ ခရီးသည္ ညီညြတ္၏၊ အရိယာတို႔သည္သာလွ်င္ မညီမၫြတ္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတြင္ ညီညြတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။