သန ၃.၁၃: ေဒါဏပါကသုတ္

၁၂၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ တစ္စိတ္ခ်က္ ထမင္းကို စား၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ထမင္းစားၿပီးေသာ္ မအီမသာ ပင္ပန္းလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထမင္းစားၿပီး၍ မအီမသာ ပင္ပန္းေနေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို သိ၍ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ေတာ္မူ၏-

”အခါခပ္သိမ္း သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ , ရအပ္ေသာ စားသံုးဖြယ္၌ အတိုင္း အရွည္ကို သိေသာ ထိုသူအား ေဝဒနာတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ (သံုးေဆာင္အပ္ ေသာ အာဟာရသည္လည္း) အသက္ကို ေစာင့္သည္ျဖစ္၍ ႏူးညံ့စြာ ေၾကညက္၏”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ သုဒႆနလုလင္သည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး၏ ေနာက္၌ တည္ရွိေန၏၊ ထိုအခါ့ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ သုဒႆနလုလင္အား ”အခ်င္းသုဒႆန သင္သည္ လာခဲ့ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို သင္ယူ၍ ငါ ထမင္းစားတိုင္း ထမင္းစားတိုင္းေသာ အခါ၌ ရြတ္ဆို ေလာ့၊ ငါသည္လည္း သင့္အား ေန႔တိုင္း အသျပာတစ္ရာ အသျပာတစ္ရာ ရိကၡာကို အျမဲေပးအံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ သုဒႆနလုလင္သည္ ”မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအား ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး ထမင္းစားေသာ အခါ၌-

”အခါခပ္သိမ္း သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ , ရအပ္ေသာ စားသံုးဖြယ္တို႔၌ အတိုင္း အရွည္ကို သိေသာ ထိုသူအား ေဝဒနာတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏၊ (သံုးေဆာင္အပ္ ေသာ အာဟာရသည္လည္း) အသက္ကို ေစာင့္သည္ျဖစ္၍ ႏူးညံ့စြာ ေၾကညက္၏”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ၌ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အစဥ္သျဖင့္ တကြမ္းစားခ်က္ထမင္း အတိုင္းအရွည္၌ တည္၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ေနာက္ကာလ၌ ေကာင္းစြာ ေလ်ာ့ပါးေသာ ကိုယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္တို႔ကို လက္ျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ သံုးသပ္လ်က္ ထိုအခ်ိန္၌ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာ အက်ဳိးျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို အစဥ္သနား ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ၏”ဟု ဥဒါန္းစကား က်ဴးရင့္ႁမြက္ဆို၏။