သန ၃.၁၄: ပဌမ သဂၤါမသုတ္

၁၂၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္၏၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ငါ့ကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္ လာသတတ္”ဟု ၾကားေလ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းကို (ခုခံတိုက္ခိုက္ ရန္) ကာသိရြာသို႔ ႀကိဳတင္ခ်ီတက္၏၊ ထိုအခါ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္လည္းေကာင္း စစ္တိုက္ၾကကုန္၏။ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား အဇာတသတ္မင္းသည္ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းကို ေအာင္ႏိုင္၏၊ စစ္႐ံႈးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ျပန္ဆုတ္လာ၏။

ထိုအခါ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ၾကကုန္၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၿပီး၍ ဆြမ္းစားၿပီး သည့္ေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုးကုန္ လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏-

အသွ်င္ဘုရား မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သား ျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ငါ့ကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာ သို႔ ခ်ီတက္လာသတတ္” ဤသို႔ ၾကားေလ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အဂၤါ ေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား အဇာတသတ္မင္း့ကို (ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ႀကိဳတင္ခ်ီတက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရ ေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပေသနဒီေကာသလမင္း သည္လည္းေကာင္း စစ္တိုက္ၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုစစ္ေျမျပင္၌ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို ေအာင္ႏိုင္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား စစ္႐ံႈးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ စစ္ေျမျပင္မွ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သာဝတၳိ ျပည္သို႔ ဆုတ္လာပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိ၏၊ ယုတ္မာေသာ အေပါင္းအေဖာ္ရွိ၏၊ ယုတ္မာေသာ သူတို႔၌ ကိုင္းၫြတ္ ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ကား ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းရွိ၏၊ ေကာင္း ေသာ အေပါင္းအေဖာ္ရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ သူတို႔၌ ကိုင္းၫြတ္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ယေန႔သာလွ်င္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ စစ္႐ံႈးသည္ ျဖစ္၍ ဤညဥ့္ပတ္လံုး ဆင္းရဲစြာ ေနရလတၱံ႕။ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

ေအာင္ႏိုင္ေသာ သူသည္ ရန္ကို ပြားေစ၏၊ ႐ႈံးေသာ သူသည္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏၊ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း , ႐ံႈးျခင္းကို စြန္႔၍ ၿငိမ္သက္စြာ ေနေသာ သူသည္သာ ခ်မ္းသာစြာ ေနရလတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။