သန ၃.၁၅: ဒုတိယ သဂၤါမသုတ္

၁၂၆။ ထိုအခါ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္း သည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္၏၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ငါ့ကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္ လာသတတ္”ဟု ၾကားေလ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းကို (ခုခံတိုက္ခိုက္ ရန္) ကာသိရြာသို႔ ႀကိဳတင္ခ်ီတက္၏၊ ထိုအခါ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္လည္းေကာင္း စစ္တိုက္ၾကကုန္၏။ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ ေသာ အဇာတသတ္မင္းကို ေအာင္ႏိုင္၏၊ ထိုအဇာတသတ္မင္းကို အရွင္ဖမ္းမိ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ ဤအဇာတသတ္မင္းသည္ မျပစ္မွားအပ္ေသာ ငါ့အား ျပစ္မွားကား ျပစ္မွား၏၊ ထိုသို႔ ျပစ္မွားေသာ္လည္း (ထိုအဇာတသတ္မင္းသည္) ငါ၏ တူျဖစ္၏၊ ငါသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သား ျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္း၏ အလံုးစံုေသာဆင္တပ္, အလံုးစံုေသာျမင္းတပ္, အလံုးစံုေသာရထားတပ္, အလံုးစံုေသာေျခသည္သူရဲတပ္ကို သိမ္းယူ၍ အသက္ရွင္ေစလ်က္ပင္လွ်င္ (မသတ္မူ၍) ထိုအဇာတသတ္မင္း ကို လႊတ္ရမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံ ျဖစ္၏)၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္း၏ အလံုးစံုေသာဆင္အေပါင္း, အလံုးစံု ေသာျမင္းအေပါင္း, အလံုးစံုေသာရထားအေပါင္း, အလံုးစံုေသာေျခသည္သူရဲအေပါင္းကို သိမ္းယူ၍ အသက္ ရွင္ေစလ်က္ပင္လွ်င္ (မသတ္မူ၍) ထိုအဇာတသတ္မင္းကို လႊတ္၏။

ထိုအခါ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို့ယူေဆာင္လ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ၾကကုန္၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီး သည့္ေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုး ကုန္လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏-

အသွ်င္ဘုရား မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္တို႔ကို စု႐ံုး၍ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ခ်ီတက္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ ငါ့ကို (စစ္တိုက္ရန္) ကာသိ ရြာသို႔ ခ်ီတက္လာသတတ္”ဟု ၾကားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္လည္း အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စစ္သည္ကို စု႐ံုး၍ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းကို (ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္) ကာသိရြာသို႔ ႀကိဳတင္ ခ်ီတက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ၌ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္လည္းေကာင္း စစ္တိုက္ၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုစစ္ေျမျပင္၌ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းကို ေအာင္ႏိုင္ပါ၏၊ ထိုအဇာတသတ္မင္းကို အရွင္ဖမ္းမိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္း အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏ – ”မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္းသည္ မျပစ္မွားအပ္ေသာ ငါ့အား ျပစ္မွားကား ျပစ္မွား၏၊ ထိုသို႔ ျပစ္မွားေသာ္လည္း (ထိုအဇာတသတ္မင္းသည္) ငါ၏ တူျဖစ္၏၊ ငါသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သား ျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္း၏ အလံုးစံုေသာဆင္တပ္, အလံုးစံုေသာျမင္းတပ္, အလံုးစံုေသာရထားတပ္, အလံုးစံုေသာေျခသည္သူရဲတပ္ကို သိမ္းယူ၍ အသက္ရွင္ေစလ်က္ပင္လွ်င္ (မသတ္မူ၍) ထိုအဇာတသတ္မင္း ကို လႊတ္ရမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ၌ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မာဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏ သားျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္မင္း၏ အလံုးစံုေသာဆင္တပ္, အလံုးစံုေသာျမင္းတပ္, အလံုးစံုေသာရထား တပ္, အလံုးစံုေသာေျခသည္သူရဲတပ္ကို သိမ္းယူ၍ အသက္ရွင္ေစလ်က္ပင္လွ်င္ (မသတ္မူ၍) ထိုအဇာ တသတ္မင္းကို လႊတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို သိေတာ္မူ၍ ထိုအခါ၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆိုေတာ္မူ၏-

ေယာက်္ားသည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ (သူတစ္ပါးအား) လုယက္ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို သူအား ထိုမွ်ေလာက္ပင္ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္သာလွ်င္တည္း။ အၾကင္ အခါ၌ ထိုသူ႕ကို တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ လုယက္ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ထိုအခါ လုယက္ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ထိုသူသည္ ျပန္လည္ လုယက္ဖ်က္ဆီးတတ္၏။

အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး မေကာင္းမႈသည္ အက်ဳိးမေပး ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး သူမိုက္သည္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ အေၾကာင္းဟူ၍သာလွ်င္ မွတ္ထင္၏၊ အၾကင္အခါ၌ကား မေကာင္း မႈသည္ အက်ဳိးေပး၏၊ ထိုအခါ သူမိုက္သည္ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္၏။

သူတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းဆဲတတ္ေသာ သူသည္ မိမိအား သူတစ္ပါး သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရ၏၊ သူတစ္ပါးကို ေအာင္ႏိုင္ေသာ သူသည္ မိမိအား သူတစ္ပါး အႏိုင္ခံရ၏၊ သူတစ္ပါးကို ဆဲေရးတတ္ေသာ သူသည္လည္း မိမိအား သူတစ္ပါး ဆဲေရးျခင္း ခံရ၏၊ သူတစ္ပါးကို ခ်ဳတ္ခ်ယ္တတ္ေသာ သူသည္ မိမိ အား သူတစ္ပါး ခ်ဳတ္ခ်ယ္ျခင္း ခံရ၏၊ စင္စစ္ အက်ဳိးေပး (ဝိပါက္) လည္သျဖင့္ လုယက္ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ တစ္ဖန္ လုယက္ျခင္းကို ခံရ၏ဟု (ရြတ္ဆိုေတာ္မူ၏)။