သန ၃.၁၇: အပၸမာဒသုတ္

၁၂၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး ဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ ရွိပါသေလာ”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာ အက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ ရွိသည္သာလွ်င္ တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏)၊ မင္းႀကီး မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ မေမ့ေလ်ာ့မႈ ”အပၸမာဒတရား” ပင္တည္း။

မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ကုန္းသတၱဝါတို႔၏ ေျခရာဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ဆင္ေျခရာ၌ ေပါင္းစုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ဆင္ေျခရာကို ႀကီးသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ ထိုကုန္းသတၱဝါတို႔၏ ေျခရာတို႔ထက္ လြန္ကဲ၏ဟူ၍ ေျပာၾကားအပ္သကဲ့သို႔ မင္းႀကီး ဤအတူသာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစား ရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္ေသာ တစ္ခုေသာ တရားဟူသည္ မေမ့မေလ်ာ့မႈ ”အပၸမာဒတရား”ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာဂါ မရွိျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အဆင္းလွျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးျမတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ အျမတ္တို႔ကို ေတာင့္တေသာသူသည္ (မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳအပ္၏)။

ပညာရွိတို႔သည္ ကုသိုလ္ျပဳရာ ပုညကိရိယာဝတၳဳတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိသည္ အက်ဳိးႏွစ္ပါးတို႔ကို သိမ္းယူႏိုင္၏၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိး, တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရေသာအက်ဳိးဟူေသာ အက်ဳိးႏွစ္ပါးကို ရျခင္းေၾကာင့္ ပညာရွိေသာ သူကို ”ပ႑ိတ”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။