သန ၃.၁: ဒဟရသုတ္

၁၁၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏွဳတ္ ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ ၿပီးေသာ္ ”အသွ်င္ေဂါတမသည္လည္း ‘အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏’ဟူ၍ ဝန္ခံ သေလာ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး ”အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏”ဟူေသာ စကားကို ေကာင္းစြာ ဆိုလိုသူသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ (ရည္ၫႊန္း၍) ဆိုသည္ ျဖစ္ရာ၏။ မင္းႀကီး မွန္၏၊ ငါသည္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း သံဃာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ဂိုဏ္းဆရာျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ရွားကုန္၏၊ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိကုန္၏၊ အယူဝါဒကို တီထြင္ကုန္၏၊ လူအမ်ားက သူေတာ္ေကာင္းဟု သမုတ္အပ္ကုန္၏။ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ အဘယ္သူတို႔နည္း၊ ပူရဏကႆပ၊ မကၡလိ ေဂါသာလ၊ နိဂဏၭနာဋပုတၱ၊ ေဗလ႒၏ သား သိၪၥည္း၊ ပကုဓကစၥာယန၊ လူတို႔၏ ဆံပင္ျဖင့္ ရက္ေသာ ကမၺလာကို ေဆာင္ေသာ အဇိတတို႔တည္း။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ေသာ္မွလည္း ငါသည္ ”အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏ဟူ၍ ဝန္ခံကုန္သေလာ”ဟု ေမးအပ္ကုန္ သည္ရွိေသာ္ ”အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိ၏”ဟု ဝန္မခံကုန္၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဇာတ္အႏြယ္အားျဖင့္ ငယ္လည္း ငယ္၏၊ ရဟန္းျပဳသစ္စလည္း ျဖစ္၏၊ သို႔ျဖစ္လ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဝန္ခံသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္ကုန္ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္ကုန္ေသာ အရာတို႔ကား ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

(၁) မင္းႀကီး မင္းသားကို ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္၊ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္။

(၂) မင္းႀကီး ေႁမြကို ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္၊ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္။

(၃) မင္းႀကီး မီးကို ‘ေသးငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္၊ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္။

(၄) မင္းႀကီး ရဟန္းကို ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္၊ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္။

မင္းႀကီး ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳအပ္ကုန္ ‘ငယ္၏’ဟူ၍ ျပက္ရယ္ မျပဳအပ္ကုန္ေသာ အရာတို႔ကား ဤေလးပါးတို႔တည္း။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီး၍ ထိုမွတစ္ပါး လူနတ္တို႔၏ ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

မင္းႀ ကီး လူသည္ ဇာတ္အမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဇာတ္သံုးမ်ိဳးကို လြန္၍ ျဖစ္ေသာ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိေသာ မင္းသားကို ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳရာ၊ ျပက္ရယ္ မျပဳရာ။

အေၾကာင္းမူကား လူတို႔ထက္ျမတ္ေသာ ထိုမင္းသားသည္ မင္းအျဖစ္ကို ရသည္ ရွိေသာ္ အမ်က္ထြက္သည္ ျဖစ္၍ ရာဇဒဏ္ျဖင့္ ထိုသူအား ျပင္းစြာ လုံ႔လျပဳတတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လိုသူသည္ ထိုသို႔ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

လူသည္ ရြာ၌လည္းေကာင္း၊ ေတာ၌လည္းေကာင္း အၾကင္အရပ္၌ ေႁမြကို ျမင္ ရာ၏၊ ထိုအရပ္၌ ထိုေႁမြကို ‘ငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳရာ၊ ျပက္ရယ္ မျပဳရာ။

တန္ခိုးရွိေသာ ေႁမြသည္ အထူးထူးအျပားျပားေသာ အဆင္းသဏၭာန္တို႔ျဖင့္ လွည့္လည္တတ္၏၊ ထိုေႁမြသည္ တစ္ရံတစ္ခါ မိမိအနီးသို႔ ေရာက္၍ မလိမၼာေသာ လူေယာက်္ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူမိန္းမကိုလည္းေကာင္း ကိုက္ရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လိုသူသည္ ထိုသို႔ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

မင္းႀကီး လူသည္ မ်ားေသာ ေလာင္စာရွိေသာ အလွ်ံရွိေသာ မည္းနက္သည့္ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းရွိေသာ ထိုမီးကို ‘ေသးငယ္၏’ဟူ၍ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳရာ၊ ျပက္ရယ္ မျပဳရာ။

ထိုမီးသည္ ေလာင္စာကို ရေသာ္ ႀကီးမားသည္ျဖစ္၍ တစ္ရံတစ္ခါ မိမိအနီးသို႔ ေရာက္လာေသာ မလိမၼာေသာ လူေယာက်္ားကိုလည္းေကာင္း၊ လူမိန္းမကိုလည္းေကာင္း ေလာင္ရာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္လိုသူသည္ ထိုသို႔ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

ေလာင္သည္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ သုတ္သင္တတ္ေသာ မည္းနက္သည့္ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းရွိေသာ မီးသည္ အၾကင္ေတာကို ေလာင္၏၊ ထိုေတာ၌ ျမက္ သစ္ပင္ စသည္တို႔သည္ ေန႔ညဥ္႕မ်ားစြာ လြန္ကုန္ေသာ္မွသာ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ကုန္၏။

မင္းႀကီး သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (သီလတည္းဟူေသာ) တန္ခိုးျဖင့္ အၾကင္ (မေထမဲ့ျမင္ ျပဳအပ္ေသာ) သူကို ေလာင္တတ္၏။ ထိုသူအား သားသမီးတို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိ ကြၽဲႏြားစေသာ သားေကာင္တို႔သည္လည္းေကာင္း မျဖစ္ထြန္းကုန္။ အေမြခံတို႔သည္လည္း အေမြဥစၥာကို မရကုန္၊ ထိုသူတို႔ သည္ သားသမီး မရွိကုန္သည္ အေမြခံ မရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ထန္းပင္ငုတ္ႏွင့္ တူ ကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေကာင္းစြာ သိျမင္ေသာ ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေႁမြကိုလည္းေကာင္း၊ မီးကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိေသာ မင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ သာလွ်င္ က်င့္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ – ”အသွ်င္ဘုရား တရားေတာ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား တရားေတာ္ သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားေသာ ဝတၳဳကို လွန္ဘိ သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းကို ျမင္ ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း့ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။