သန ၃.၂၀: ဒုတိယ အပုတၱကသုတ္

၁၃၁။ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ေနမြန္းတည့္အခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”မင္းႀကီး သင္သည္ ယခု ေနမြန္းတည့္အခါ၌ အဘယ္အရပ္က လာခဲ့သနည္း”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသာဝတၳိျပည္၌ သူေဌးႀကီးသည္ ေသပါ၏၊ (အေမြခံ) သား မရွိေသာ ထိုဥစၥာကို အကြၽႏု္ပ္သည္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ သြင္း၍ လာခဲ့ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေရႊခ်ည္းပင္ သိန္းတစ္ရာ ရွိပါ၏၊ ေငြမူကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုသူေဌးႀကီး၏ ထမင္းသံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – ပုန္းရည္လွ်င္ ႏွစ္ခြက္ေျမာက္ေသာ ဆန္ကြဲထမင္းကို စားသံုး၏။ အဝတ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – သံုးလႊာ စပ္၍ ခ်ဳပ္ေသာ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္အဝတ္ကို ဝတ္၏။ ယာဥ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – သစ္ရြက္ထီးကို ေဆာင္းလ်က္ ေဆြးေျမ႕ေသာ ရထားငယ္ျဖင့္ သြားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ထိုသူေဌးႀကီးသည္ တဂၢရသိခိအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအား ဆြမ္းလွဴေစ၏၊ ”ရဟန္းအား ဆြမ္းလွဴၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဆိုၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲသြား၏၊ ေပးလွဴၿပီး ေနာက္၌ကား ”ထိုဆြမ္းကို ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္သမားတို႔သည္လည္းေကာင္း စားရကုန္မူ ကား ျမတ္ေသး၏”ဟု ႏွလံုးမသာျခင္း ျဖစ္ခဲ့၏၊ အစ္ကို၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကိုလည္း ဥစၥာ ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အသက္ကို သတ္ခဲ့၏။

မင္းႀကီး ထိုသူေဌးႀကီးသည္ တဂၢရသိခိအမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအား ဆြမ္းကို လွဴဒါန္း၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ ေကာင္းေသာလားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ခုနစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရ၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိး ႂကြင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဤသာဝတၳိျပည္၌ပင္လွ်င္ ခုနစ္ႀကိမ္ သူေဌးျဖစ္၏။ မင္းႀကီး ထိုသူေဌးႀကီးသည္ ေပးလွဴ ၿပီးေနာက္ ”ထိုဆြမ္းကို ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္သမားတို႔သည္လည္းေကာင္း စား ရကုန္မူကား ျမတ္ေသး၏”ဟု ႏွလံုးမသာျခင္း ျဖစ္၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ မြန္ျမတ္ေသာ ထမင္းကို သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ အဝတ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ယာဥ္ ကို သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္၊ မြန္ျမတ္ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို သံုးေဆာင္ျခင္း၌ စိတ္မၫြတ္။ မင္းႀကီး ထိုသူေဌးႀကီးသည္ အစ္ကို၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကို ဥစၥာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသက္ကို သတ္၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္တို႔ပတ္လံုးလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အရာတို႔ပတ္လံုးလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္အေထာင္တို႔ပတ္လံုးလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္ အသိန္းတို႔ပတ္လံုးလည္းေကာင္း ငရဲ၌ က်က္ဖူး၏။ ထိုကံ၏ အက်ဳိးႂကြင္းျဖင့္သာလွ်င္ (အေမြခံ) သား မရွိေသာ ဤဥစၥာကို ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မင္း၏ ဘဏ္တိုက္သို႔ သြင္းေစ၏။

မင္းႀကီး စင္စစ္ကား ထိုသူေဌးႀကီးအား အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကံသည္လည္း ကုန္ၿပီ၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကံကိုလည္း မဆည္းပူးအပ္၊ မင္းႀကီး ယေန႔ကား သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲ၌ က်က္ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝငရဲသို႔ ေရာက္၏ဟူသည္ ဤအတိုင္း မွန္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး ဤအတိုင္း မွန္၏၊ သူေဌးႀကီးသည္ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲ၌ က်က္ရ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အၾကင္စပါးသည္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာသည္လည္းေကာင္း၊ ေငြသည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊသည္လည္းေကာင္း၊ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အရာဝတၳဳသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထိုသူအား မွီ၍ အသက္ေမြးကုန္ေသာ အၾကင္ကြၽန္ေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အခိုင္းအေစတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။

အလံုးစံုေသာ ဥစၥာေက်းကြၽန္ကို ယူ၍ မသြားႏိုင္၊ အလံုးစံုကို စြန္႔၍ သြားရ၏။ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကင္ကံကို ျပဳ၏။

ထိုကံသည္သာလွ်င္ ထိုသူ၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ ထိုကံကိုလွ်င္ ယူ၍ သြား ရ၏၊ အရိပ္သည္ ကိုယ္သို႔ အစဥ္လိုက္သကဲ့သို႔ ထိုကံသည္ပင္ ထိုသူအား အစဥ္လိုက္၏။

ထိုေၾကာင့္ တမလြန္၌ ျဖစ္ေသာအက်ဳိးကို ဆည္းပူးေသာ သူသည္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကို ျပဳရာ၏၊ ေကာင္းမႈတို႔သည္ တမလြန္ဘဝ၌ သတၱဝါတို႔၏ တည္ရာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။