သန ၃.၂၄: ဣႆတၱသုတ္

၁၃၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္ပုဂၢိဳလ္၌ အလွဴကို ေပးလွဴအပ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ စိတ္သည္ ၾကည္ညိဳ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ေပးလွဴအပ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္ပုဂၢိဳလ္၌ အလွဴကို ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ိဳးႀကီးပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏၊ မင္းႀကီး အဘယ္ပုဂၢိဳလ္၌ အလွဴကို ေပးလွဴအပ္ပါသနည္း ဤအေမးသည္ တစ္မ်ဳိးသာတည္း။ ထို႔ျပင္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီးပါသနည္း ဤအေမးသည္ တစ္မ်ဳိးသာတည္း။ မင္းႀကီး စင္စစ္ သီလရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ သီလမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိး မႀကီး။ မင္းႀကီး သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင္မင္းႀကီးကိုပင္လွ်င္ တစ္ဖန္ ေမးဦးအံ့၊ ထိုအေမးကို သင္ ႏွစ္သက္သလို ေျဖၾကားေလာ့။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤ အရပ္၌ သင့္အား စစ္သည္ စု႐ံုး၍ စစ္ထိုးျခင္းသည္ ေရွး႐ႈထင္၏၊ ထိုသို႔ ထင္လတ္ေသာ္ ေလးအတတ္ကို မသင္ရေသး၍ ေလးျမားအတတ္၌ လက္က်င့္ မရေသးေသာ (ေလးအတတ္၌) မေလ့လာဖူးေသးေသာ ျပဳ လုပ္ထားေသာ စက္ဝန္း၌ ျမားကို မက်ေစႏိုင္ေသာ ေၾကာက္တတ္ေသာ တုန္လႈပ္တတ္ေသာ ထိတ္လန္႔ တတ္ေသာ ေျပးတတ္ေသာ မင္းသားသည္ လာရာ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို (သင္သည္) ေမြးျမဴမည္ေလာ၊ သင့္ အား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလိုရွိမည္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုပုဂၢိဳလ္ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ မေမြးျမဴ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို အလို မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ေလး အတတ္ကို မသင္ရေသးေသာ ပုဏၰားလုလင္သည္ လာရာ၏။ပ။

ထို႔ျပင္ ေလးအတတ္ကို မသင္ရေသး ေသာ ကုန္သည္လုလင္သည္ လာရာ၏။ပ။ ထို႔ျပင္ ေလးအတတ္ကို မသင္ရေသးေသာ သူဆင္းရဲလုလင္ သည္ လာရာ၏။ပ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလို မရွိပါဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤအရပ္၌ သင့္အား စစ္သည္ စု႐ံုး၍ စစ္ထိုးျခင္းသည္ ေရွး႐ႈထင္၏။ ထိုသို႔ ထင္လတ္ေသာ္ ေလးအတတ္ကို သင္ၿပီး၍ ေလးျမားအတတ္၌ လက္က်င့္ ရၿပီးေသာ (ေလးအတတ္၌) ေလ့လာၿပီးေသာ ျပဳလုပ္ထားေသာ စက္ဝန္း၌ ျမားကို က်ေစႏိုင္ေသာ မေၾကာက္တတ္ေသာ မတုန္လႈပ္တတ္ေသာ မထိတ္လန္႔တတ္ေသာ မေျပးတတ္ေသာ မင္းသားသည္ လာ ရာ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို (သင္သည္) ေမြးျမဴမည္ေလာ၊ သင့္အား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလိုရွိ မည္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုပုဂၢိဳလ္ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးျမဴလိုပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလိုရွိပါ၏။ ထို႔ျပင္ ပုဏၰားလုလင္သည္ လာရာ၏။ပ။ ထို႔ျပင္ ကုန္သည္ လုလင္သည္ လာရာ၏။ပ။ ထို႔ျပင္ ေလးအတတ္ကို သင္ၿပီး၍ (ေလးျမားအတတ္၌) လက္က်င့္ရၿပီးေသာ (ေလးအတတ္၌) ေလ့လာၿပီးေသာ ျပဳလုပ္ထားေသာ စက္ဝန္း၌ ျမားကို က်ေစႏိုင္ေသာ မေၾကာက္တတ္ ေသာ မတုန္လႈပ္တတ္ေသာ မထိတ္လန္႔တတ္ေသာ မေျပးတတ္ေသာ သူဆင္းရဲလုလင္သည္ လာရာ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို သင္သည္ ေမြးျမဴမည္ေလာ၊ သင့္အား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလိုရွိမည္ေလာ၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမြးျမဴလို၏၊ အကြၽႏု္ပ္အား ထိုသို႔သေဘာရွိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို အလိုရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤအတူသာလွ်င္ မည္သည့္အမ်ဳိးမွမဆို ထြက္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္လည္း အဂၤါငါးပါးကို ပယ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ အဂၤါငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္ အံ့၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၌ လွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။ အဘယ္အဂၤါငါးပါးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္သနည္း –

(၁) ကာမဂုဏ္ကို လိုလားမႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ကို ပယ္အပ္၏။

(၂) ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ကို ပယ္အပ္၏။

(၃) ေလးလံထိုင္းမိႈင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ကို ပယ္အပ္၏။

(၄) ပ်ံ႕လြင့္မႈ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥ’ကို ပယ္အပ္၏။

(၅) မခြဲေဝႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ကို ပယ္အပ္၏။ ဤအဂၤါငါးပါးတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္အဂၤါငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း –

(၁) ရဟႏၲာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သီလဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

(၂) ရဟႏၲာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ သမာဓိဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

(၃) ရဟႏၲာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ပညာဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

(၄) ရဟႏၲာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ဝိမုတၱိဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

(၅) ရဟႏၲာတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ ဝိမုတၱိÓဏ

ဒႆနဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤအဂၤါငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ဤအဂၤါငါးပါးတို႔ကို ပယ္ၿပီး၍ အဂၤါငါးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴ သည္ အက်ဳိးႀကီး၏ဟု ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဂါထာတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

”အၾကင္လုလင္၌ ေလးအတတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ခြန္အားလုံ႔လသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။ မင္းသည္ ထိုလုလင္ကိုသာ စစ္ထိုးရာ၌ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ေမြးျမဴ ရာ၏၊ ရဲရင့္ျခင္း မရွိေသာ သူကို အမ်ဳိးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေမြးျမဴရာ။

ထို႔အတူသာလွ်င္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ သည္းခံျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဲရင့္သည္၏ အျဖစ့္ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္လည္းေကာင္း တရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ တည္ကုန္၏။ အရိယာတို႔၏ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ပညာရွိသူကို အမ်ဳိးပင္ ယုတ္ေသာ္လည္း ပူေဇာ္ရာ၏။

ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသခၤမ္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ဤေက်ာင္း၌ အၾကားအျမင္မ်ားသူတို႔ကို ေနေစရာ၏၊ ေတာအရပ္၌ ေရအိုးစင္တို႔ကိုလည္း ျပဳ လုပ္ရာ၏၊ မညီၫြတ္ေသာ အရပ္၌ တံတားလမ္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရာ၏။

ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆြမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခဲဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္သကၤန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာေနရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေပးလွဴရာ၏။

လွ်ပ္စစ္ႏြယ္ရွိေသာ အရာေသာ တိမ္ထြတ္ရွိေသာ မိုးသည္ ထစ္ခ်ဳန္း၍ ေျမႀကီး ကို စိုစြတ္ေစလ်က္ ၾကည္းကုန္းကိုလည္းေကာင္း၊ နိမ့္ရာအရပ္ကိုလည္းေကာင္း ျပည့္ေစသကဲ့သို႔-

ထို႔အတူပင္လွ်င္ သဒၶါတရားရွိေသာ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပညာရွိသည္ စား သံုးဖြယ္ကို စီရင္၍ ေတာင္းစားတတ္သူတို႔ကို ထမင္းအေဖ်ာ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစ၏။

အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ၏၊ ”လွဴၾကပါကုန္ လွဴၾကပါကုန္”ဟု ေျပာဆို၏၊ ရြာေသာ မိုး၏ ထစ္ခ်ဳန္းသံကဲ့သို ထိုသို႔ ဆိုျခင္း သည္သာလွ်င္ ထိုပညာရွိ၏ ထစ္ခ်ဳန္းသံမည္၏၊ ျပန္႔ေျပာေသာ ထိုေကာင္းမႈအယဥ္ သည္ ေပးလွဴတတ္ သူကို စိုစြတ္ေစ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။