သန ၃.၄: ပိယသုတ္

၁၁၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- အသွ်င္ဘုရား ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ေန ေသာ အကြၽႏု္ပ္အား ”အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္သနည္း၊ အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္သနည္း”ဟု စိတ္အၾကံသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထို အကြၽႏု္ပ္အား ထိုအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္ပါ၏- ”အၾကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယ ဒုစ႐ိုက္’သံုးပါးကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ေလးပါးကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’သံုးပါးကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္ သည္ မမည္၊ ‘ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏’ဟု အကယ္၍ ဆိုၾကေစကာမူ၊ ထိုသို႔ပင္ ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နည္း၊ မခ်စ္ေသာ သူသည္ မခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

အၾကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏၊ ‘ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္’ဟု အကယ္၍ ဆိုၾကေစကာမူ၊ ထိုသို႔ပင္ ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ခ်စ္ေသာ သူသည္ ခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳ လုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး အၾကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ မေကာင္း ေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မမည္၊ ထိုသူတို႔သည္ ‘ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏’ဟု အကယ္၍ ဆိုၾကေစကာမူ၊ ထိုသို႔ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို့မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ မင္းႀကီး မခ်စ္ေသာ သူသည္ မခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ိဳးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။

မင္းႀကီး အၾကင္သူတို႔ကား ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ‘ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မခ်စ္အပ္’ဟု အကယ္၍ ဆိုၾကေစကာမူ၊ ထိုသို႔ဆိုကုန္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္ သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ခ်စ္ေသာ သူသည္ ခ်စ္အပ္ေသာ သူ၏ အက်ဳိးငွါ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အမႈမ်ဳိးကို မိမိအက်ဳိးငွါ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ သည္ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္သည္ မည္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏ဟူ၍ အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ထိုမိမိကိုယ္ကို မေကာင္းမႈႏွင့္ မယွဥ္ေစရာ။ မွန္၏၊ မေကာင္းမႈကို ျပဳေလ့ရွိေသာ သူသည္ ထိုခ်မ္းသာကို ရလြယ္ သည္ မျဖစ္။

မွန္၏၊ ေသမင္း ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ လူ၌ ျဖစ္ေသာ ဘဝကို စြန္႔ရေသာ သူအား အဘယ္သည္လွ်င္ ထိုသူ၏ ဥစၥာျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္ကိုလွ်င္ ယူ၍ သြားရ သနည္း။ ထိုသူအား ‘အရိပ္သည္ အစဥ္လိုက္သကဲ့သို႔’ အဘယ္သည္လွ်င္ အစဥ္ လိုက္သနည္း။

ဤေလာက၌ သတၱဝါသည္ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ အၾကင္ ေကာင္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အၾကင္မေကာင္းမႈကိုလည္းေကာင္း ျပဳ၏။ ထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္သာလွ်င္ ထိုသူ၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ ထိုဥစၥာကိုသာလွ်င္ ယူ၍ သြား၏။ အရိပ္သည္ အစဥ္လိုက္ သကဲ့သို႔ ထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ႏွစ္ပါးသည္သာလွ်င္ အစဥ္လိုက္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ တမလြန္၌ အက်ဳိးရွိေသာ ဆည္းပူးအပ္ေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳရာ၏၊ ေကာင္းမႈတို႔သည္ တမလြန္ေလာက၌ သတၱဝါတို႔၏ တည္ရာ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။