သန ၃.၅: အတၱရကၡိတသုတ္

၁၁၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- အသွ်င္ဘုရား ဤအရပ္၌ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္ တည္း ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္အား ”အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္သနည္း၊ အဘယ္သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္သနည္း”ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္ပါ၏- ”အႀကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီ ဒုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မမည္။ ထိုသူတို႔ကို ဆင္အေပါင္းသည္လည္း အကယ္၍ ေစာင့္ေရွာက္ ျငားအံ့၊ ျမင္းအေပါင္းသည္လည္း အကယ္၍ ေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ရထားအေပါင္းသည္လည္း အကယ္၍ ေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ေျခသည္သူရဲအေပါင္းသည္လည္း အကယ္၍ ေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ပင္ ေစာင့္ ေရွာက္ေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ အၾကင့္ေၾကာင့္ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အပျဖစ္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္တည္း၊ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိ ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မမည္။

အႀကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့့္ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏၊ ထိုသူတို႔ကို ဆင္အေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ျမင္းအေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ရထားအေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ေျခသည္သူရဲအေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ပင္ မေစာင့္ေရွာက္ၾကေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္း သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ အၾကင့္ေၾကာင့္ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္တည္း၊ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အပျဖစ္ေသာ အေစာင့္ေရွာက္ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထို သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ျပန္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏။ မင္းႀကီး အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ အႀကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏။ပ။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နည္း၊ မင္းႀကီး အၾကင္႕ေၾကာင့္ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အပျဖစ္ေသာ အေစာင့္အေရွာက္တည္း၊ ဤ အေစာင့္အေရွာက္သည္ အတြင္း၌ ျဖစ္ေသာ အေစာင့္ေရွာက္ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင္႕ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မမည္။

မင္းႀကီး အႀကင္သူတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ကို က်င့္ကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ကို က်င့္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏၊ ထိုသူတို႔ကို ဆင္အေပါင္း သည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ျမင္းအေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ရထား အေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငားအံ့၊ ေျခသည္သူရဲအေပါင္းသည္ အကယ္၍ မေစာင့္ေရွာက္ျငား အံ့၊ ထိုသို႔ပင္ မေစာင့္ေရွာက္ၾကေသာ္လည္း ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ မင္းႀကီး အၾကင္႕ေၾကာင့္ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အတြင္းအေစာင့္အေရွာက္တည္း၊ ဤအေစာင့္အေရွာက္သည္ အပအေစာင့္အေရွာက္ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ မည္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ ေကာင္း၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ ေကာင္း၏၊ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ ေကာင္း၏၊ အလံုးစံုတို႔၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ ေကာင္း၏၊ အလံုးစံုတို႔၌ ေစာင့္စည္းေသာ ရွက္ျခင္းရွိေသာ သူကို မိမိ ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူဟူ၍ သိအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။