သန ၃.၇: အၮၸကရဏသုတ္

၁၁၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ – ”အသွ်င္ဘုရား တရားဆံုးျဖတ္ရာ ဤအရပ္၌ ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ႂကြယ္ဝကုန္ေသာ မ်ားေသာဥစၥာရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာစည္းစိမ္ရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာေရႊေငြရွိကုန္ ေသာ မ်ားေသာအသံုးအေဆာင္ အေဆာက္အဦရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာဥစၥာစပါးရွိကုန္ေသာ ကာမဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ကာမဟူေသာ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ကာမဟူေသာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိလ်က္ မမွန္ေသာ စကားကို ဆိုကုန္ေသာ ခတၱိယမဟာသာလ မင္းမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏမဟာသာလ ပုဏၰားမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂဟပတိမဟာသာလ သူႂကြယ္မ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ‘ငါသည္ ယခုအခါ၌ တရားဆံုးျဖတ္သျဖင့္ အက်ဳိးမရွိ၊ ေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာရွိေသာ ဝိဋဋဴပသည္ ယခုအခါ၌ တရားဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားလတၱံ ႕’ဟု အၾကံ ျဖစ္ပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏။ မင္းႀကီး ဤအၾကံသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ႂကြယ္ဝကုန္ေသာ မ်ားေသာဥစၥာရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာစည္းစိမ္ရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာေရႊေငြရွိကုန္ေသာ မ်ား ေသာအသံုးအေဆာင္ အေဆာက္အဦရွိကုန္ေသာ မ်ားေသာဥစၥာစပါးရွိကုန္ေသာ အၾကင္ခတၱိယမဟာသာလ မင္းမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ျဗာဟၼဏမဟာသာလ ပုဏၰားမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ ဂဟပတိမဟာသာလ သူႂကြယ္မ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း ကာမဂုဏ္ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ကာမ ဂုဏ္ဟူေသာ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ဟူေသာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သိလ်က္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူတို႔အား ထိုမမွန္ေသာ စကားသည္ ရွည္စြာေသာ ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အစီးအပြား မရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ပ။

အၾကင္သူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္တို႔၌ အလြန္တပ္မက္ကုန္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မက္ေမာကုန္သည္ ေတြေဝမိန္းေမာကုန္သည္ျဖစ္၍ ‘ငါးတို႔သည္ ေထာင္ထား ေသာ ၿမႇံဳးကို မသိကုန္သကဲ့သို႔’ မိမိလြန္က်ဴးမႈကို မသိကုန္၊ ထိုသူတို႔အား ခါးစပ္ ေသာ အက်ဳိးျဖစ္၏။ မွန္၏၊ ထိုသူတို႔အား ယုတ္ညံ့ေသာ အက်ဳိးသာ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။