သန ၃.၈: မလႅိကာသုတ္

၁၁၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မလႅိကာမိဖုရားႏွင့္ အတူ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္၌ ေန၏၊ ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မလႅိကာမိဖုရားအား ”မလႅိကာ သင့္အား မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ရွိသေလာ”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏၊ မင္းၾကီး အကြၽႏု္ပ္အား မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ မရွိပါ၊ မင္းႀကီး သင့္အားမူ မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ရွိပါေသးသ ေလာဟု (ေမးျမန္း၏)၊ မလႅိကာ ငါ့အားလည္း မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ မရွိဟု (ေျပာဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ျပာသာဒ္မွ သက္ဆင္း၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မလႅိကာမိဖုရားႏွင့္ အတူ ျမတ္ေသာ ျပာသာဒ္ထက္၌ ထိုင္ေန လ်က္ မလႅိကာမိဖုရားအား ‘မလႅိကာ သင့္အား မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသာ သူသည္ ရွိသေလာ’ဟု ဤစကားကို ဆိုပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ မလႅိကာမိဖုရား သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ဆိုပါ၏- ‘မင္းၾကီး အကြၽႏု္ပ္အား မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ မရွိပါ၊ မင္းႀကီး သင့္အားမူ မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ရွိပါေသးသေလာ’၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ မလႅိကာမိဖုရားအား ‘မလႅိကာ ငါ့အားလည္း မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ မရွိ’ဟု ဆိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအေၾကာင္းကို သိေတာ္မူ၍ ထိုအခ်ိန္ ၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုေတာ္မူ၏-

”အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို စိတ္ျဖင့္ အစဥ္လွည့္လည္ ရွာေဖြ (သြားလာ) ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္၌ မိမိထက္ ပို၍ ခ်စ္အပ္ေသာ သူကို မရႏိုင္၊ ဤအတူပင္ မ်ားစြာကုန္ေသာ အျခားသူတို႔သည္လည္း မိမိကိုယ္ကိုသာ ခ်စ္အပ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို အလိုရွိေသာ သူသည္ သူတစ္ပါးကို မညႇဥ္းဆဲရာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။