သန ၄.၂၀: ရဇၨသုတ္

၁၅၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတိုင္း ဟိမဝႏၲာအရပ္ ေတာေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္၍ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ကိုယ္တိုင္လည္း မသတ္၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ေစ၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို ကိုယ္တိုင္လည္း မျပဳ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မျပဳေစ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း မပူေဆြး၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မပူေဆြးေစဘဲ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳရန္ တတ္ႏိုင္အံ့ေလာ”ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္အၾကံကို မိမိ၏ စိတ္ျဖင့္ သိ၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း့မသတ္၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ေစ၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို ကိုယ္တိုင္လည္း မျပဳ၊ သူတစ္ပါး ကိုလည္း မျပဳေစ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း မပူေဆြး၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မပူေဆြးေစဘဲ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳ ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မင္းျပဳေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဆို၏၊ မာရ္နတ္ယုတ္ သင္သည္ ငါ့ကို ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း မသတ္၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မသတ္ေစ၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို ကိုယ္တိုင္လည္း မျပဳ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မျပဳေစ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း မပူေဆြး၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မပူေဆြးေစဘဲ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳေတာ္မူပါ ေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မင္းျပဳေတာ္မူပါေလာ့”ဟူေသာ ယင္းစကားကို ဆို၏၊ သင္သည္ ငါ့အား အဘယ္ကို ျမင္၍ ဆိုသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးတို႔ကို ပြားမ်ားအပ္ကုန္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္၏၊ အစဥ္တည္ကုန္၏၊ ဆည္းပူးအပ္ကုန္၏၊ ေကာင္းစြာ အား ထုတ္အပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိေတာ္မူလတ္ေသာ္ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းကို ေရႊဟု ႏွလုံးသြင္းလွ်င္ ေရႊျဖစ္ရာ၏၊ ဤသို႔ ျမင္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေတာင္တစ္ေတာင္လံုးသည္ ေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ေရႊေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္ရာ၏။ (တစ္ခုေသာ ေတာင္ကား ရွိေစဦးေတာ့) ႏွစ္ဆႀကီးေသာ ေရႊေတာင္ႀကီးေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား (အလိုျပည့္ေအာင္) မစြမ္းႏိုင္ရာဟု သိ၍ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ရာ၏။

အၾကင္သတၱဝါသည္ အၾကင္ (ကာမဂုဏ္) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကို ျမင္၏၊ ထိုသတၱဝါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အဘယ္႕ေၾကာင့္ ၫြတ္ရအံ့နည္း၊ ေလာက၌ ဥပဓိကို ၿငိတြယ္တတ္ေသာ တရားဟု သိ၍ ထိုဥပဓိကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွါသာလွ်င္ က်င့္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏”ဟု ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ဒုတိယဝဂ္ၿပီး၏။